1 / 10

LAK-õpe muusikatunnis

LAK-õpe muusikatunnis. Natalja Toiker Narva Vanalinna Riigikool. Muusikaõpetuse roll tänases haridussüsteemis. e esti keele omandamise toetamine; kombestiku ja k ultuuri tutvustamine; ü histe väärtuste kujundamine; s ilmaringi laienda mine ; oskus te ja kogemus te omanda mine ;

harper
Download Presentation

LAK-õpe muusikatunnis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LAK-õpe muusikatunnis Natalja Toiker Narva Vanalinna Riigikool

  2. Muusikaõpetuse roll tänases haridussüsteemis • eesti keele omandamise toetamine; • kombestiku ja kultuuri tutvustamine; • ühiste väärtuste kujundamine; • silmaringilaiendamine ; • oskustejakogemuste omandamine; • seosteniierinevateõppeainetekuikainimeluerivaldkondadevahel loomine.

  3. Muusikaõpetuse osad • laulmine, • pillimäng, • omalooming, • muusikalineliikumine, • muusikalinekirjaoskus, • muusikakuulamine ja muusikalugu, • õppekäigud.

  4. Muusikaõpetusjaeesti keel • Laulud, s.h. rahvalaulud- keelevormjasõnavara; • Heliloojatejaluuletajateloominguga tutvumine; • Oskussõnavarakasutamine (muusika väljendusvahendid). • Eeltööteemakssilbitamine Smart-h.

  5. Väldeteõpetamine • “Eestikeeleõpperaamatmuulastele (s.h.sakslastelejavenelastele) „ 1924 Tallinn • 1.lühike: sama, saama • 2.poolpikk: saama, linna • 3.pikk: saama, linna

  6. Kujundav hindamine • Suuline hindamine klassikaaslastepoolt • http://www.youtube.com/watch?v=nQB27GpfdfM&feature=plcp • Tagasiside andmine (häälestus- ja tagasisidekaardid)http://www.youtube.com/watch?v=z6HjYFg-0TI&feature=plcp

  7. Muusikaõpetusjavõõrkeeled • Paigutamõisted õigesse tulpa, kirjuta taha tähendus. • Mezzopiano, grave, vivo, fortissimo, laskev, tõusev, piano, moderato, allegro, hüppeliselt liikuv, mezzoforte, pianissimo, a tempo, paigalseisev, adagio, rõõmus, vivace, forte, pingeline.

  8. Muusikajaloodusõpetus • Õuesõpe- muusikatund Pimeaias • Rühmadesse jagunemine http://www.youtube.com/watch?v=cpuoB-5dKrA&feature=plcp • Rühmade esinemine http://www.youtube.com/watch?v=5TOOIqXdPQY&feature=plcp • Koolitus Islandis http://www.facebook.com/photo.php?fbid=430536360342062&set=a.430536353675396.102791.414134328648932&type=1&theater

  9. muusikaõpetuseesti keel muusikaõpetusvõõrkeeledmuusikaõpetusloodusõpetusmuusikaõpetusmatemaatikamuusika-õpetusajalugumuusikaõpetusinimeseõpetusmuusikaõpetusgeograafiamuusikaõpetusbioloogiamuusikaõpetusfüüsikamuusikaõpetuskehalinekasvatusmuusikaõpetuskunstiõpetus muusikaõpetus

  10. SOOVIN TEILE ENESEUSKU JA JULGET PEALEHAKKAMIST! Natalja Toiker Narva Vanalinna Riigikool

More Related