slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wacław Jastrzębski Scott Wilson Sp. z o.o. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wacław Jastrzębski Scott Wilson Sp. z o.o.

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Wacław Jastrzębski Scott Wilson Sp. z o.o. - PowerPoint PPT Presentation

harlow
233 Views
Download Presentation

Wacław Jastrzębski Scott Wilson Sp. z o.o.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prognozy wielkości przewozów jako podstawa konstrukcji planów transportu publicznego Wacław Jastrzębski Scott Wilson Sp. z o.o.

 2. CEL • CELEM KAŻDEJ INWESTYCJI TRANSPORTOWEJ JEST POPRAWA JAKOŚCI PODRÓZOWANIA • TRANSPORT JEST USŁUGĄ DOSTARCZANĄ MIESZKAŃCOM PRZEZ WŁADZĘ – JAK KAŻDA USŁUGA PODLEGA PRAWOM RYNKU

 3. POPYT • DO PRZYGOTOWANIA WŁAŚCIWEGO PLANU TRANSPORTU PUBLICZNEGO KONIECZNE JEST OSZACOWANIE POPYTU • POPYT NA TRANSPORT ZMIENIA SIĘ W CZASIE I PRZESTRZENI

 4. MODEL RUCHU • Jechać czy nie jechać ? • Gdzie? • Samochodem czy autobusem? • Którędy?

 5. ZASIĘG ANALIZ

 6. RUCHY W OBSZARZE

 7. PODZIAŁ NA REJONY BARIERY KOMUNIKACYJNE (kolej, szerokie drogi) BARIERY NATURALNE REJON POWINIEN MIEĆ JEDNORODNE ZAGOSPODAROWANIE OBSZARY PUSTE – NIE NALEŻĄCE DO ŻADNEGO REJONU

 8. UNIWERSALNOŚC DANYCH • Dane takie mogą (i powinny) być wykorzystywane do innych celów. • Planowanie rozwoju innych sieci infrastrukturalnych. • Planowanie rozwoju sieci szkół i ośrodków zdrowia. • Planowanie sieci posterunków Policji i strażnic PSP

 9. ZMIANY ROZKŁADU

 10. REALIZACJA CELÓW • PRIORYTETY POLITYKI TRANSPORTOWEJ – rozwój zrównoważony. • POPRAWA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU • ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

 11. SPRZECZNOŚCI POPRAWA FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU PUBLICZNEGO • UTRUDNIA RUCH SAMOCHODÓW – PROTESTY KIEROWCÓW • ZWIĘKSZA KOSZTY FUNKCJONOWANIA – WIĘKSZY DEFICYT • WIĘKSZE STRATY CZASU – KAŻDY, KTO ZREZYGNUJE Z SAMOCHODU TRACI WIĘCEJ CZASU NA PODRÓŻE.

 12. ZLECENIODAWCY I KONSULTANCI MAJĄ TENDENCJE DO WYKAZYWANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ „ZA WSZELKĄ CENĘ” • SZCZEGÓLNIE PRZECENIA SIĘ WIELKOŚCI PRZESIADEK Z SAMOCHODU NA TRANSPORT PUBLICZNY ZAGROŻENIA

 13. OPCJE INWESTYCYJNE • Raporty wykorzystywane w analizie kosztów i korzyści powinny uwzględniać wszystkie składowe SYSTEMU TRANSPORTOWEGO. • Raporty powinny dotyczyć obszaru a nie pojedynczej ulicy czy trasy.

 14. ANALIZY ROZWOJU SIECI

 15. RAPORTY WYNIKOWE

 16. PORÓWNYWANIE OPCJI

 17. LINIA ŻĄDAŃ

 18. ANALIZA OBCIĄŻEŃ LINII

 19. ANALIZY JAKOŚCI OBSŁUGI

 20. WYNIKI

 21. Dziękuję za uwagę waclaw.jastrzebski@scottwilson.com