سامانه
Download
1 / 16

?????? ????? ???????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Uploaded on

سامانه سلامت ایرانیان. معرفی سامانه سلامت ایرانیان.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????? ????? ????????' - harlow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5257236
سامانه سلامت ایرانیان


5257236

معرفی سامانه سلامت ایرانیان

سامانه خدمات سلامت ایرانیان مجموعه ای از ابزارهای نرم افزاری پیشرفته و گسترده است که بصورت یکپارچه همه ابعاد نظام سلامت را در برمی گیرد . این ابعاد آنچه را که در حوزه صف یا همان لایه ارائه خدمت می گذرد و آنچه را که در حوزه های ستاد بعنوان لایه های نظارت و پشتیبان و آموزش جاری و ساری است در بر می گیرد.


5257236

سامانه خدمات سلامت ایرانیان،محوری ترین و اساسی ترین رکن نظام ارائهخدمات سلامت یعنی پزشک خانواده را در مرکز دایره پوششی خود قرار داده و قادر است بعنوان یک ابزار مدیریت شده و در حال تطبیق ارائه خدمات دقیق و به موقع را میسر نماید. کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت(در لایه صف) بتدریج و بر اساسیک برنامه مشخص و زمانبندی شده به محدوده این دایره وارد شده و موجب گستردگی بیش از پیشحیطه خدمات نوین بهداشت و درمان خواهند شد .جهت انجام پروژه مراحل ذیل اجرا گردیده است :


5257236

سرشماری جمعیت های موجود در مناطق شهری و روستایی

ثبت اطلاعات شناسنامه ای و هویتی جمعیت سرشماری شده در سامانه سلامت ایرانیان

تعریف سوپروایزر شهرستانی

تعریف مناطق استان بر اساس مدل شاخه درختی ، به ترتیب استان،شهرستان ها ،بخشها ،شهر ،دهستانها و روستاها

تعریف مراکز بهداشتی تحت پوشش استان بر اساس مدل شاخه درختی ، به ترتیبمرکز بهداشت شهرستان ، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ، پایگاهها و خانه های بهداشت


5257236

تعریف سمتهای مراکز ، تعیین سمت پرسنل و ایجاد کدکاربری بر اساس سمت مربوطه

خرید 2 دستگاه رایانه جهت تمام مراکز بهداشتی درمانی و لپ تاپ جهت تمام پزشکان خانواده

اتصال واحدهای ارائه دهنده خدمت به شبکه شمس5257236
سرشماری جمعیت های موجود در مناطق و ثبت اطلاعات هویتی جمعیت در نرم افزار


5257236
تعریف کلیه مراکز تحت پوشش شامل مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ، پایگاه ها و خانه های بهداشت


5257236
تعریف کلیه مناطق شامل بخشها ، شهرها ، مناطق سلامت روستایی و مناطق سلامت شهری با زیر مجموعه ی روستاها


5257236
تعریف سمتهای مراکز و تعین سمت پرسنل در واحدهای ارائه دهنده خدمت


5257236

جهت ادامه پروژه موارد ذیل باید پیگیری و اجرا گردد :

  • تعیین وضعیت بیمه افراد

  • انتخاب پزشک خانواده

  • انجام ویزیت پایه


M behvarz m reception
تعیین وضعیت بیمه افراد توسط کد کاربری بهورز(m- behvarz) در مناطق روستایی و کد کاربری متصدی پذیرش (m-reception) در مناطق شهری


M behvarz m reception1
انتخاب پزشک خانواده خانوار توسط کد کاربری بهورز(m- behvarz) در مناطق روستایی و کد کاربری متصدی پذیرش (m-reception) در مناطق شهری


5257236

لینک سرپرست خانوار توسط کد کاربری بهورز(m- behvarz) در مناطق روستایی و کد کاربری متصدی پذیرش (m-reception) در مناطق شهری بر اساس دستورالعمل موجود در آدرس :ssu.ac.ir - معاونت بهداشتی – گروه گسترش – واحد آمار – سامانه سلامت ایرانیان – انتخاب پزشک خانواده


5257236

لینک سرپرست خانوار توسط کد کاربری بهورز(m- behvarz) در مناطق روستایی و کد کاربری متصدی پذیرش (m-reception) در مناطق شهری بر اساس دستورالعمل موجود در آدرس :ssu.ac.ir - معاونت بهداشتی – گروه گسترش – واحد آمار – سامانه سلامت ایرانیان – انتخاب پزشک خانواده


5257236

ویزیت کاربری بهورزپایه افراد تحت پوشش توسط پزشک خانواده با کد کاربری ( f - physician)در سایت ویزیت پایه به آدرس : ( http :// visit . Iehs . ir)بر اساس دستورالعمل موجود در آدرس :ssu.ac.ir - معاونت بهداشتی – گروه گسترش – واحد آمار – سامانه سلامت ایرانیان – visit


ad