Download
spektrometr masowy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spektrometr Masowy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spektrometr Masowy

Spektrometr Masowy

361 Views Download Presentation
Download Presentation

Spektrometr Masowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Spektrometr Masowy Maciej GarmadaFilip Kieras

  2. Spis treści: • Co to Spektrometr ? • Schemat budowy • Zasada działania • Do czego służy ? • Zdjęcia • Metody wytwarzania jonów

  3. Spektrometria mas jest narzędziem znajdującym szerokie zastosowanie w badaniach fizycznych i chemicznych. Umożliwia analizę substancji poprzez wytworzenie z niej wiązki jonów, rozdzielenie jej ze względu na masy poszczególnych jonów oraz pomiar prądów jonowych. Wyznaczyć można w ten sposób między innymi względne koncentracje izotopów w danej substancji. Zasadniczymi elementami spektrometru masowego są: źródło jonów, układ analizujący oraz układ pomiarowy.

  4. Schemat budowy:

  5. Zasada działania:

  6. Spektrometria mas służy do: • do wyznaczania stosunku „masa ładunek” • identyfikacji związków chemicznych i ich mieszanin, • ustalania struktury związków chemicznych, • ustalania ich składu pierwiastkowego • ustalania składu izotopowego analizowanych substancji, co m.in. umożliwia określenie ich źródła pochodzenia • precyzyjnego ustalania składu złożonych mieszanin związków o wysokich masach molowych w proteomice, badaniach materiałowych i chemii polimerów.

  7. Istnieje wiele metod jonizacji cząsteczek w spektrometrach mas. Do metod najczęściej używanych należą: • Jonizacja elektronami • Elektrorozpylanie • Termorozpylanie • Bombardowanie szybkimi atomami . • Bombardowanie jonami • Desorpcja laserowa z udziałem matrycy • Jonizacja chemiczna • Plazma wzbudzona indukcyjnie

  8. Skąd czerpaliśmy wiedze ? • http://www.google.pl • http://www.wikipedia.pl • http://www.wimiip-poig.agh.edu.pl • http://dydaktyka.fizyka.umk.pl • http://głowa.pl

  9. Dziękujemy =>