o ovky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Šošovky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Šošovky

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Šošovky - PowerPoint PPT Presentation

harlan-knowles
211 Views
Download Presentation

Šošovky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia Šošovky

 2. Obsah • Šošovky • Druhy šošoviek • Základné pojmy • Spojné a rozptylné šošovky • Prechody lúčov • Optická mohutnosť • Zobrazovacia rovnica • Priečne zväčšenie šošovky • Použité zdroje

 3. Šošovky • optické sústavy • priehľadné rovnorodé telesá • ohraničené dvoma guľovými alebo guľovou a rovinnou optickou plochou • pri zobrazovaní sa uplatňuje lom svetla

 4. Druhy šošoviek Spojné šošovky:1. dvojvypuklé2. ploskovypuklé3. dutovypuklé Rozptylné šošovky:4. dvojduté5. ploskovyduté6. vypukloduté 4

 5. Základné pojmy • stredy optických plôch – C1, C2 sú stredy krivosti guľových optických plôch • optická os šošovky – o je priamka prechádzajúca stredmi krivosti

 6. Základné pojmy • vrcholy šošovky– V1, V2 sú priesečníky optickej osi s optickými plochami • polomery krivosti šošovky– r1, r2 sú polomery krivosti optických plôch • optický stred šošovky– O je stred úsečky V1V2 • ohnisková vzdialenosť – f je vzdialenosť ohniska od optického stredu šošovky O • predmetové ohnisko šošovky – F • obrazové ohnisko šošovky – F´

 7. Spojné a rozptylné šošovky • spojky - menia rovnobežný zväzok lúčov na zväzok zbiehavý (sú v strede hrubšie) • rozptylky - menia rovnobežný zväzok lúčov na zväzok rozbiehavý (sú v strede tenšie)

 8. Prechody lúčov • lúče prechádzajúce optickým stredom O nemenia svoj smer • lúče prechádzajúce ohniskom F sa lámu tak, že sú rovnobežné s optickou osou

 9. Prechody lúčov • lúče rovnobežné s optickou osou sa lámu tak, že: • pre spojku smerujú do obrazového ohniska F´ • pre rozptylku smeruje ich spätné predĺženie do obrazového ohniska F´

 10. Optická mohutnosť ohnisková vzdialenosť šošovky • prevrátená hodnota ohniskovej vzdialenosti • vyjadruje sa v dioptriách • optickú mohutnosť jedna dioptria má šošovka, ktorej ohnisková vzdialenosť je jeden meter polomery krivosti r1,r2sú kladné pre vypuklé plochy záporné pre duté plochy index lomu šošovky optická mohutnosť pre spojky: f˃0, ϕ˃0 pre rozptylky: f˂0, ϕ˂0 polomery krivosti optických plôch index lomu prostredia

 11. Zobrazovacia rovnica a - vzdialenosť predmetu od stredu šošovky a´- vzdialenosť obrazu od stredu šošovky f - ohnisková vzdialenosť šošovky y - výška predmetu y´- výška obrazu

 12. Priečne zväčšenie šošovky Z • definované ako pomer výšky obrazu y´ a výšky predmetu y • Znamienková konvencia: a ˃ 0 pred šošovkou a ˂ 0 za šošovkou a´ ˃ 0 obraz je skutočný a´ ˂ 0 obraz je neskutočný

 13. Použité zdroje • Pišút J. a kol.: Fyzika pre 4.ročník gymnázia, 1987, SPN, Bratislava • Tarábek, P. a kol.: Zmaturuj z fyziky, Didaktis, Bratislava, 2011 • http://www.oskole.sk/userfiles/image/zaida/fyzika/Image273.gif • http://www.oskole.sk/userfiles/image/zaida/fyzika/Image283.jpg • http://www.oskole.sk/userfiles/image/zaida/fyzika/Image284.jpg