HOÄI THI GIAÙO VIEÂN DAÏY GIOÛI CAÁP HUYEÄN
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Uploaded on

HOÄI THI GIAÙO VIEÂN DAÏY GIOÛI CAÁP HUYEÄN NAÊM HOÏC 2007 - 2008. Giaùo vieân: Nguyeãn Ñaïi Hoaøng. Tröôøng tieåu hoïc Traàn Quoác Tuaán. Chaøo möøng quyù thaày coâ trong ban giaùm khaûo cuøng caùc em hoïc sinh veà döï hoäi giaûng. Thöù naêm ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2007.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - haracha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

HOÄI THI GIAÙO VIEÂN DAÏY GIOÛI CAÁP HUYEÄNNAÊM HOÏC 2007 - 2008

Giaùo vieân: Nguyeãn Ñaïi Hoaøng

Tröôøng tieåu hoïc Traàn Quoác Tuaán

Chaøo möøng quyù thaày coâ trong ban giaùm khaûo cuøng caùc em hoïc sinh veà döï hoäi giaûng.


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Thöù naêm ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2007

Chính taû (Nghe – vieát)

Kieåm tra baøi cuõ:

Baøi chính taû tröôùc, caùc em vieát baøi gì?

+ vaàng traêng

Nhaän xeùt.

Caùc em laáy giaáy nhaùp vieát cho thaày caùc chöõ:

+ ñaùy maét


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Tieát chính taû hoâm nay, thaày seõ höôùng daãn cho caùc em Nghe – vieát, trình baøy ñuùng ñoaïn töø:“Haûi ñaõ ra Caåm Phaû .............caêng thaúng”vaø laøm ñuùng baøi taäp tìm töø. Qua baøi:

Thöù naêm ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2007

Chính taû (Nghe – vieát)

Caùc em chuù yù leân maøn hình vaø nghe thaày ñoïc baøi.

AÂm thanh thaønh phoá.


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Haûi ñaõ ra Caåm Phaû nhaän coâng taùc. Moãi dòp veà Haø Noäi, Haûi thích ngoài laëng haøng giôø ñeå nghe baïn anh trình baøy baûn nhaïc AÙnh traêng cuûa Beùt-toâ-ven baèng ñaøn pi-a-noâ. Anh caûm thaáy deã chòu vaø ñaàu oùc bôùt caêng thaúng.

Nhöõng chöõ ñaàu caâu nhö: Haûi, Moãi, Anh. Danh töø rieâng nhö: Caåm Phaû, Haø Noäi, Haûi, Beùt-toâ-ven, AÙnh traêng.Phaûi vieát hoa.

Moãi dòp veà Haø Noäi, Haûi thích ngoài laëng haøng giôø ñeå nghe baïn anh trình baøy baûn nhaïc AÙnh traêng cuûa Beùt-toâ-ven baèng ñaøn pi-a-noâ.

Caåm Phaû,

Haø Noäi,

AÙnh traêng,

Beùt-toâ-ven,

Anh caûm thaáy deã chòu vaø ñaàu oùc bôùt caêng thaúng.

Moãi dòp veà Haø Noäi, Haûi thích ngoài laëng haøng giôø ñeå laøm gì?

Vieát hoa chöõ caùi cuûa tieáng ñaàu vaø coù daáu gaïch noái giöõa caùc tieáng.

Ñoaïn vieát coù 3 caâu.

Trong ñoaïn vieát, nhöõng chöõ naøo phaûi vieát hoa?

Nhöõng chöõ naøo trong baøi deã vieát sai?

pi-a-noâ,

Ñoaïn vieát coù maáy caâu?

deã chòu.

Anh caûm thaáy nhö theá naøo?

Khi vieát teân rieâng ngöôøi nöôùc ngoaøi, em caàn vieát nhö theá naøo?


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Caåm Phaû veà Haø Noäi, Haûi thích ngoài laëng haøng giôø ñeå nghe baïn anh trình baøy baûn nhaïc AÙnh traêng cuûa Beùt-toâ-ven baèng ñaøn pi-a-noâ. Anh caûm thaáy deã chòu vaø ñaàu oùc bôùt caêng thaúng.,

Haø Noäi:

Danh töø rieâng, neân vieát hoa chöõ caùi ñaàu moãi tieáng.

- Caåm Phaû

AÙnh traêng:

Teân taùc phaåm aâm nhaïc noåi tieáng cuûa nhaïc syõ Beùt-toâ-ven. Vieát hoa chöõ caùi ñaàu cuûa taùc phaåm.

- Haø Noäi

Beùt-toâ-ven:

Nhaïc syõ noåi tieáng ngöôøi Ñöùc (1770 – 1827). Teân ngöôøi nöôùc ngoaøi, neân vieát hoa chöõ caùi cuûa tieáng ñaàu vaø giöõa moãi tieáng coù daáu gaïch noái.

- AÙnh traêng

- Beùt-toâ-ven

pi-a-noâ:

- pi-a-noâ

Moät loaïi ñaøn lôùn coù phím (coøn goïi laø döông caàm). Töø phieân aâm, khi vieát coù daáu gaïch noái giöõa caùc tieáng.

- deã chòu

deã chòu:

Coù caûm giaùc hoaëc laøm cho coù caûm giaùc veà moät taùc ñoäng töông ñoái eâm dòu.

chòu:

Goàm aâm ch vaàn iu thanh naëng.

Luyeän vieát:

Phaân tích tieáng: chòu


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Luyeän vieát veà Haø Noäi, Haûi thích ngoài laëng haøng giôø ñeå nghe baïn anh trình baøy baûn nhaïc AÙnh traêng cuûa Beùt-toâ-ven baèng ñaøn pi-a-noâ. Anh caûm thaáy deã chòu vaø ñaàu oùc bôùt caêng thaúng.:

- AÙnh traêng

- Caåm Phaû

- Beùt-toâ-ven

- Haø Noäi

- pi-a-noâ

- deã chòu

Haûi ñaõ ra Caåm Phaû nhaän coâng taùc. Moãi dòp veà Haø Noäi, Haûi thích ngoài laëng haøng giôø ñeå nghe baïn anh trình baøy baûn nhaïc AÙnh traêng cuûa Beùt-toâ-ven baèng ñaøn pi-a-noâ. Anh caûm thaáy deã chòu vaø ñaàu oùc bôùt caêng thaúng.

Caùc em laáy vôû ra, ngoài ngay ngaén vaø giöõ im laëng chuù yù laéng nghe thaày ñoïc baøi laàn 2.

Khi vieát baøi caùc em coá gaéng taäp trung, chuù yù laéng nghe vaø phaùt aâm laïi ñeå vieát cho chính xaùc. Ñoàng thôøi ngoài ñuùng tö theá ñeå vieát baøi. Nhôù vieát hoa danh töø rieâng, teân ngöôøi nöôùc ngoaøi vaø töø phieân aâm.

Caùc em laáy baûng con vieát cho thaày caùc chöõ:

Caùc em baét ñaàu vieát baøi.

Caùc em nghe ñoïc doø laïi.

Chöõa baøi: Caùc em laáy buùt chì, thöôùc laéng nghe thaày ñoïc laïi töøng caâu cuûa baøi ñeå töï chöõa loãi.

Caùc em caát baûng con.


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Haûi ñaõ ra Caåm Phaû nhaän coâng taùc. veà Haø Noäi, Haûi thích ngoài laëng haøng giôø ñeå nghe baïn anh trình baøy baûn nhaïc AÙnh traêng cuûa Beùt-toâ-ven baèng ñaøn pi-a-noâ. Anh caûm thaáy deã chòu vaø ñaàu oùc bôùt caêng thaúng.

Moãi dòp veà Haø Noäi, Haûi thích ngoài laëng haøng giôø ñeå nghe baïn anh trình baøy baûn nhaïc AÙnh traêng cuûa Beùt-toâ-ven baèng ñaøn pi-a-noâ.

Nhaän xeùt.

Anh caûm thaáy deã chòu vaø ñaàu oùc bôùt caêng thaúng.

Em naøo sai 1, 2 loãi?

Em naøo sai treân 5 loãi?

Em naøo sai 5 loãi?

Caùc em coøn laïi noäp vôû ra ñaàu baøn.

Em naøo sai 3, 4 loãi?

Em naøo khoâng sai loãi naøo?


Luye n ta p
Luyeän taäp veà Haø Noäi, Haûi thích ngoài laëng haøng giôø ñeå nghe baïn anh trình baøy baûn nhaïc AÙnh traêng cuûa Beùt-toâ-ven baèng ñaøn pi-a-noâ. Anh caûm thaáy deã chòu vaø ñaàu oùc bôùt caêng thaúng.:

Baøi taäp 2:

Tìm 5 töø coù vaàn ui, 5 töø coù vaàn uoâi.

Baøi taäp yeâu caàu gì?

10

09

02

06

120

05

00

01

90

04

08

07

20

30

60

03

Caùc em thaûo luaän nhoùm 4 ñeå thöïc hieän.

Ñaïi dieän 1 nhoùm leân trình baøy keát quaû.

Thôøi gian thaûo luaän 120 giaây.

Heát thôøi gian


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Baøi taäp 3 veà Haø Noäi, Haûi thích ngoài laëng haøng giôø ñeå nghe baïn anh trình baøy baûn nhaïc AÙnh traêng cuûa Beùt-toâ-ven baèng ñaøn pi-a-noâ. Anh caûm thaáy deã chòu vaø ñaàu oùc bôùt caêng thaúng.:

Tìm caùc töø coù chöùa tieáng baét ñaàu baèng d, gihoaëc r, coù nghóa nhö sau:

gioáng

+ Coù neùt maët, hình daùng, tính neát, maøu saéc,... gaàn nhö nhau.

raï

+ Phaàn coøn laïi cuûa caây luùa sau khi gaët.

daïy

+ Truyeàn laïi kieán thöùc, kinh nghieäm cho ngöôøi khaùc.

Caùc em laøm vaøo phieáu hoïc taäp.

Moät em ñoïc nghóa cuûa töø, moät em neâu keát quaû.


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Caùc em chuù yù leân maøn hình, thaày seõ cung caáp theâm cho caùc em moät soá töø coù vaàn ui/uoâi.


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

+ s caáp theâm cho caùc em moät soá töø coù vaàn uoái:

Doøng nöôùc chaûy töø trong nuùi ra vôùi doøng heïp.

+ nuùi löûa:

Nuùi hình choùp noùn, coù mieäng ôû ñænh, thöôøng xuyeân hay töøng thôøi kyø phun ra nhöõng chaát noùng chaûy töø loøng ñaát.

caù ñuoái: Laø moät loaøi caù soáng ôû bieån.

ruoài: Laø moät loaïi boï 2 caùnh raát coù haïi, mang vi truøng laây beänh ñöôøng ruoät. Caàn phaûi tieâu dieät.

muoãi: Laø moät loaøi boï 2 caùnh raát coù haïi, mang vi truøng truyeàn beänh soát reùt. Caàn phaûi tieâu dieät.

muoái: Tinh theå maøu traéng, vò maën, thöôøng taùch ra töø nöôùc bieån, duøng ñeå aên.

+ cuûi:

Caây khoâ duøng ñeå ñun naáu.

+ chuoái:

Moät loaïi caây troå buoàng vaø coù töøng naûi.

+ muõi dao:

Ñaàu nhoïn cuûa con dao.


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

- Caùc em veà nhaø luyeän vieát laïi caùc töø ñaõ vieát sai vaø laøm baøi taäp 3b.

- Chuaån bò baøi: Chính taû (Nghe – vieát): “Röøng caây trong naéng”.


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Chaân thaønh caûm ôn quyù thaày coâ trong ban giaùm khaûo cuøng caùc em hoïc sinh ñaõ giuùp toâi hoaøn thaønh tieát daïy Hoäi giaûng hoâm nay.

Traân troïng kính chaøo!