sivilombudsmannen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sivilombudsmannen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sivilombudsmannen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Sivilombudsmannen - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Sivilombudsmannen. Den sakkyndige vurderingen-innholdet: I flere av utredningene har PPT ikke vurdert eller tatt standpunkt til flere av de lovpålagte innholdsmessige kravene som følger av § 5-3, annet ledd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sivilombudsmannen' - hansel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sivilombudsmannen
Sivilombudsmannen

Den sakkyndige vurderingen-innholdet:

 • I flere av utredningene har PPT ikke vurdert eller tatt standpunkt til flere av de lovpålagte innholdsmessige kravene som følger av § 5-3, annet ledd.
 • De innholdsmessige mangler i de sakkyndige vurderingene må kritiseres, sier Sivilombudsmannen
sivilombudsmannen1
Sivilombudsmannen

Den sakkyndige vurdering - innholdet:

 • PPTs standpunkt om ikke å uttale noe om spes.undervisningens omfang, er i strid med lovens intensjoner og departementets retningslinjer
 • Det er ikke i samsvar med loven og lovens intensjoner at PPT overlater til kommunen å ta stilling til om ev. ekstra ressurser skal gis i form av tilr. opplæring eller spes.underv.
sivilombudsmannen2
Sivilombudsmannen

Den sakkyndige vurdering - varighet:

 • Lite tilfredsstillende at flere av de sakkyndige vurd. synes å være gitt virketid ut hele grunnskolen/ikke var tidsbegrenset
 • Sivilombudsmannen ber UFD vurdere å gi forskrifter om de sakkyndige uttalelsenes innhold
sivilombudsmannen3
Sivilombudsmannen

Søknaden

 • Verken oppl.loven eller forv.loven krever at det foreligger en søknad om spes.uv.
 • Oppl.loven krever at det foreligger sakkyndig vurd., at de foresatte har samtykket både i utarbeidelsen av denne og i at det treffes vedtak om spes.uv. - De foresatte skal også få mulighet til å uttale seg før vedtak treffes.
sivilombudsmannen4
Sivilombudsmannen

Den sakkyndige vurdering - utarbeidelsen

 • Sakkyndig vurdering skal foreligge før kommunen fatter vedtak om spes.uv.
 • Utarbeidelse av sakkyndig vurd. betinger samtykke fra elev eller foreldre
 • Sivilomb. understreker rask saksbehandling særlig for nyhenviste elever
 • Kommunens ansvar å sørge for at PPT har tilstr. ressurser til å gj.føre lovpålagte oppgaver
sivilombudsmannen5
Sivilombudsmannen

Vedtaket-brukermedvirkning:

 • Rektor må rådføre seg med foreldrene før vedtak fattes hvis vedtaket innebærer avvik fra den sakkyndige vurderingen. Der dette ikke har skjedd, må dette kritiseres
 • En endring i IOP forutsetter uttalerett for de foresatte
 • Uttalerett også ved større avvik mellom ressursforutsetningen i IOP og vedtaket
sivilombudsmannen6
Sivilombudsmannen

Vedtaket-utforming av vedtaket:

 • Vedtak om spesialundervisning skal vise opplæringstilbudet-vedtaket skal være skriftlig
 • IOP kan gjøres til en del av vedtaket
 • Av vedtaket må det framgå klart og lettfattelig hva den samlede ressursen er
sivilombudsmannen7
Sivilombudsmannen

Vedtaket - utforming:

 • Begrepsbruken bør være klar-utfordringer: årstimer-uketimer
 • Sivilombudsmannen anbefaler at det samlede tilbudet til eleven går klart og entydig fram av vedtaket
sivilombudsmannen8
Sivilombudsmannen

Vedtaket - begrunnelse:

 • Enkeltvedtak skal begrunnes skriftlig
 • For alle skolene var beskrivelsen av de faktiske forhold som vedtakene bygde på, gjennomgående svært mangelfull
 • Ikke mulig å se hvilket grunnlag rektor hadde for sitt vedtak
 • I det hele tatt vanskelig å få en god oversikt over elevens sit. og konsekv. av vedtaket
sivilombudsmannen9
Sivilombudsmannen

Vedtaket - begrunnelse:

 • Begrunnelsene for standardpreget-lite individuell begrunnelse
 • Når vedtaket avviker fra angitt og begrunnet behov kreves individuell begrunnelse. At dette ikke er gjort, må kritiseres
 • Vedtak som avviker fra PPTs tilråding, må begrunnes. At dette ikke er gjort, må kritiseres
sivilombudsmannen10
Sivilombudsmannen

Vedtaket - informasjon:

 • Vedtakene inneholdt tilfredsstillende oppl. om klagerett, klagefrist, klageinstans og nærmere framgangsmåte
 • Vedtakene manglet oppl. om retten til dokumentinnsyn-dette må kritiseres
 • Vedtakene inneh. ikke informasjon om adgangen til å få tilkjent sakskostnader ved omgjøring av vedtak