den vetenskapliga artikeln l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Den vetenskapliga artikeln PowerPoint Presentation
Download Presentation
Den vetenskapliga artikeln

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Den vetenskapliga artikeln - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Den vetenskapliga artikeln. Innehåll och begrepp inom den medicinska originalartikeln G Tobin . G Ö T E B O R G U N I E R S I T Y. Kunskapsvärdering. Vetenskap och beprövad erfarenhet Evidensbaserad sjuk- och hälsovård

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Den vetenskapliga artikeln' - hans


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
den vetenskapliga artikeln

Den vetenskapliga artikeln

Innehåll och begrepp inom den medicinska originalartikeln

G Tobin

G Ö T E B O R G

U N I E R S I T Y

kunskapsv rdering
Kunskapsvärdering
 • Vetenskap och beprövad erfarenhet
 • Evidensbaserad sjuk- och hälsovård
 • Informationskällor med hög relevans, god kvalitet och vara av hög aktualitet
den vetenskapliga originalartikeln
Den vetenskapliga originalartikeln
 • Peer review-granskad
 • Oredovisade resultat
 • Verifierbart
 • Introduktion - metoder - resultat - diskussion – referenslista (IMRAD)
 • Abstract, keywords i databaser
 • Tillförlitlig och tillgänglig
m ls ttningen med uppgiften r att
Målsättningen med uppgiften är att:
 • Påvisa originalartikelns betydelse som källmaterial för såväl undervisning och läromedel, som för de terapirekommendationer som ges hälso- och sjukvården.
 • Introducera ett kritiskt förhållningssätt vid informationssökning, genom att diskutera begrepp och studieupplägg som påverkar kliniska studiers kvalitet.
artikelv rdering
Artikelvärdering
 • Vilken frågeställning gav upphov till studien?
 • Vem stödde studien?
 • Utformades studien på ett lämpligt sätt?
 • Besvaras frågeställningen och stöds slutsatser av de presenterade resultaten?
 • Har rätt statistisk analys gjorts?
v rdering utifr n study design
Värdering utifrån study design
 • Hur stor var den undersökta populationen?
 • Är studien randomiserad?
 • Dubbel-blindad?
 • Kontrollerad?
 • Prospektiv?
 • Power-analys?
 • Statistik beräknat på per protocol eller intention-to-treat?
artikelns olika avsnitt
Artikelns olika avsnitt
 • Diskussion
 • Principer, relationer och generaliseringar som är styrkta i resultatavsnittet.
 • Svaga punkter i studien poängteras.
 • Slutsatserna från forskningen beskrivs i relation till observerade data.
 • Acknowledgement
 • Här tillkännages stöd: personligt, professionellt, tekniskt eller finansiellt.
 • Referenser
 • Listning av källan för den dokumentation som åberopas

Introduktion

Studiens syfte problemformuleringar /frågeställningar

Väsentliga bakgrundsfakta anges.

Metod – kvantitativ eller kvalitativ

 • Beskrivning av metoder
 • Statistiska metoder
 • Inklusion/exklusionskriterier

Resultat

Forskningsresultat i löpande text eller i tabeller och figurer.

begrepp inom kliniska studier
Begrepp inom kliniska studier
 • Study design
  • Randomiserad Placebokontrollerad
  • Blindad, dubbel-blindad eller trippel-blindad?
  • Prospektiv respektive retrospektiv
 • Bias?
begrepp inom kliniska studier9
Begrepp inom kliniska studier

Kohort-studie

Patienten inte slumpmässigt utvald

Utvald pga av exponering av riskfaktor

Exempel: rökning och hjärtkärlsjukdom

Fall-kontrollstudie

Patienter med viss sjukdom jmf med andra patienter

Alternativt mot individer ur population

För att finna möjliga skadliga faktorer

Tvärsnittsstudie

Representativa individer (patienter eller friska) utväljs

Data-insamling vid en och samma tidpunkt

Retrospektiv

Fallrapport

Rapport från enskilt eller några patientfall

kvalitetsgradering
Kvalitetsgradering
 • Randomiserad kontrollerad prövning med stort antal individer/patienter
 • Randomiserad kontrollerad prövning med mindre antal individer/patienter
 • Icke-randomiserad prövning med samtida kontroller
 • Icke-randomiserad prövning med tidigare kontroller
 • Kohortstudie
 • Fall-kontrollstudie
 • Tvärsnittsstudie
 • Fallrapport
statistisk analys
Statistisk analys
 • Medelvärde, medelfel (SD, SEM)
 • Konfidensintervall
 • Sannolikhet, p-värde
 • Poweranalys
 • Endpoints; hårda respektive mjuka endpoints
 • Primär och sekundära endpoints
 • Per protocol eller intention-to-treat
slide12

Referenssystemets två delar

 • 1) Hänvisning i texten och 2) Bibliografisk beskrivning.
 • Texthänvisningen är en parentes som vanligtvis består av författarens efternamn och utgivningsår.
 • Information eller uppgifter från en annan källa, skall anges med en texthänvisning.
 • Texthänvisningen pekar till en fullständig bibliografisk beskrivning av dokumentet i referenslistan.
 • Bara skriftliga källorna tas med.
 • För muntliga källor (länk) används du dig av noter

(alternativt hänvisning i texten).