Download
gospodarka elektroniczna z perspektywy zak ad w ubezpiecze n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gospodarka Elektroniczna z perspektywy zakładów ubezpieczeń PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gospodarka Elektroniczna z perspektywy zakładów ubezpieczeń

Gospodarka Elektroniczna z perspektywy zakładów ubezpieczeń

124 Views Download Presentation
Download Presentation

Gospodarka Elektroniczna z perspektywy zakładów ubezpieczeń

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gospodarka Elektroniczna z perspektywy zakładów ubezpieczeń STEFAN SZYSZKO Główny Informatyk Polskiej Izby Ubezpieczeń Konferencja Gospodarki Elektronicznej , 21 marca 2006 r.

  2. Plan prezentacji • Podnoszenie jakości danych w systemach informacyjnych zakładów ubezpieczeń • Polecenie zapłaty – obszar zainteresowań zakładów ubezpieczeń • Standaryzacja mechanizmów obsługi płatności • Internet: standaryzacja produktów versus sprzedaż

  3. Podnoszenie jakości danych w systemach informacyjnych zakładów ubezpieczeń (1) • Elektroniczny dostęp do rejestrów referencyjnych w gestii administracji publicznej: • Rejestr PESEL • Słowniki danych: słownik pojazdów Instytutu Transportu Samochodowego • Synchronizacja słowników danych terytorialnych w gestii administracji publicznej (kody pocztowe, nazwy miast i ulic, etc.)

  4. Podnoszenie jakości danych w systemach informacyjnych zakładów ubezpieczeń (2) • 2. Nadanie w/w informacjom udostępnianym ZU statusu informacji pewnej (z odpowiedzialnością źródła informacji za błędy w danych referencyjnych): • Kapitalne przełożenie nie tylko na jakość danych i koszty jej utrzymania (prostsza i tańsza walidacja danych w systemach informacyjnych) • Problem wspólny dla wszystkich przedsiębiorstw, zależnych od jakości danych identyfikujących podmioty.

  5. Polecenie zapłaty – obszar zainteresowań zakładów ubezpieczeń • Ograniczona użyteczność dla ZU ze względu na niską częstotliwość kontaktów (przeciętnie raz w roku) • Dla klientów: dyskusyjna alternatywa dla zlecenia stałego • Większość obrotu: dalej realizowana przez agentów w postaci gotówkowej • Agenci: węzeł krytyczny zwiększenia zakresu płatności elektronicznych

  6. Standaryzacja mechanizmów obsługi płatności • podobnie do rozwiązań wypracowanych przez banki dla ZUS i US (ok. 30 mln płatności wykonywanych jest rocznie przez klientów na rzecz ok. 70 ZU) • Potencjalne ułatwienie nakazanych prawem działań na rzecz GIIF (czym zainteresowane są banki, MF/GIIF oraz same ZU)

  7. Internet: standaryzacja produktów versus sprzedaż (1) • Budowanie przewagi konkurencyjnej ZU poprzez różnicowanie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (OWU), także środek unikania konkurencji jedynie cenowej, co skutkuje nieuchronnie tym że produkty ubezpieczeniowe są stosunkowo złożone, • jednocześnie faktem jest niski poziom wiedzy i świadomości ubezpieczeniowej • Skutek: Internet (który ma póki co ma w Polsce ograniczony zasięg) jest w ubezpieczeniach medium głównie informacyjnym (najczęściej prowadzącym do nawiązania kontaktu z agentem lub call center).

  8. Internet: standaryzacja produktów versus sprzedaż (2) • Internet jako kanał dystrybucji: ograniczony do prostych produktów oraz towarzyszących innym usługom finansowym w takim trybie realizowanym , (sprzedażowo może być w szerszym zakresie wykorzystany w najbliższej przyszłości głownie do zawierania prostych i odnawialnych ubezpieczeń (np. turystycznych, OC komunikacyjne, proste produkty życiowe zorientowane inwestycyjnie czy „antypodatkowo”).

  9. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ