handlings verenskommelse h k norrbottens l ns landsting 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Handlingsöverenskommelse, HÖK Norrbottens läns landsting 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Handlingsöverenskommelse, HÖK Norrbottens läns landsting 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Handlingsöverenskommelse, HÖK Norrbottens läns landsting 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Handlingsöverenskommelse, HÖK Norrbottens läns landsting 2013. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Fyra levnadsvanor. Tobaksbruk Riskbruk av alkohol Otillräcklig fysisk aktivitet Ohälsosamma matvanor. Kunskapsstyrning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Handlingsöverenskommelse, HÖK Norrbottens läns landsting 2013


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
handlings verenskommelse h k norrbottens l ns landsting 2013

Handlingsöverenskommelse, HÖK Norrbottens läns landsting 2013

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

fyra levnadsvanor
Fyra levnadsvanor
 • Tobaksbruk
 • Riskbruk av alkohol
 • Otillräcklig fysisk aktivitet
 • Ohälsosamma matvanor
kunskapsstyrning
Kunskapsstyrning
 • Landstinget arbetar aktivt med kunskapsstyrning vilket innebär :

”Val och beslut i alla delar av systemet ska baseras på rekommendationer som utarbetas utifrån bästa tillgängliga medicinska kunskap”.

 • Socialstyrelsens nationella riktlinjer omfattar stora behovsgrupper och representerar 80 % av hälso- och sjukvårdens kostnader.
 • Därför har arbetet med Socialstyrelsens riktlinjer har en central plats i landstingets arbete med kunskapsstyrning.
 • Arbetet leds av en styrgrupp under ledning av landstingsdirektören.
 • För handläggning av nationella riktlinjer som omfattar stora behovsgrupper tillsätts expertgrupper med uppgift att utarbeta lokala handlingsöverenskommelser.
expertgruppen sjukdomsf rebyggande
Expertgruppen sjukdomsförebyggande
 • Margareta Eriksson, Folkhälsocentrum, ordförande
 • Barbro Ukonsaari, Folkhälsocentrum, sekreterare
 • Britt-Marie Karlsson, Folkhälsocentrum
 • Barbro Nilsson, Länsenheten barnhälsovård
 • Barbro Landström, Länsenheten mödrahälsovård
 • Annelie Danielsson, Jokkmokks hälsocentral, Division primärvård
 • Dan Aspgren, Öppenvårdspsykiatri Kiruna, Division psykiatri
 • Gun Andersson, Kirurgmottagningen Sunderby sjukhus, Division opererande
 • Margareta Dofs, Medicinmottagningen, Sunderby sjukhus, Division medicin
 • Ann-Sofi Schäufele, Staben, Division medicin
 • Christina Persson och Birgitta Seb Olsson, Dietistlänsenheten, Division medicin
syfte handlings verenskommelsen
Syfte handlingsöverenskommelsen

Handlingsöverenskommelsen:

 • Sammanfattar riktlinjerna och tydliggör hur riktlinjerna ska tillämpas i Norrbotten.
 • Underlag för framtagande av verksamhetsspecifika vårdrutiner, checklistor mm.
 • Därigenom standardisering av arbetssätt som garanterar likvärdig vård och att stöd erbjuds alla patienter när behov finns.
 • Fungera som stöd för att utveckla och följa upp det hälsofrämjande arbetet inom landstingets verksamheter.
 • Tydliggöra vilka insatser som ska erbjudas och vem som har ansvar för att de utförs och i vilka vårdprocesser de ska tillämpas.
m l handlings verenskommelsen
Mål handlingsöverenskommelsen
 • Sjukdomsförebyggande metoder avseende levnadsvanorna tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor ska integreras i ordinarie verksamhet och med landstingets övriga satsningar på en hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
 • Ökad hälsoorientering i hälso- och sjukvården i Norrbotten.
 • På sikt främjas en positiv hälsoutveckling i befolkningen och sjukligheten minskar, till följd av förbättrade levnadsvanor.
 • Antalet friska levnadsår ökar i Norrbotten.
 • Effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser viket medför besparingar på lång sikt i form av minskade sjukvårdskostnader för levnadsvanerelaterade sjukdomar.
inneh ll handlings verenskommelsen
Innehåll handlingsöverenskommelsen
 • Bakgrund till riktlinjerna, bl.a. sjukdomsbördan, hälsoutveckling och förekomst av ohälsosamma levnadsvanor i Sverige och Norrbotten.
 • Beskrivning av riktlinjerna, bl.a. sjukdomsförebyggande arbete, vilka patientgrupper omfattas, vad innebär riktlinjerna.
 • Beskrivning av rådgivningsnivåerna
 • Dokumentation
 • Hälsofrämjande förhållningssätt
 • Rekommenderade samtalsmetoder, bl.a. Motiverande samtal
 • Förändringsprocessen
 • Levnadsvanorna: tobaksbruk, riskbruk alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.
exempel p inneh ll i avsnitten om de fyra levnadsvanorna
Exempel på innehåll i avsnitten om de fyra levnadsvanorna
 • Vad säger riktlinjerna? Beskrivervilka patienter som ska erbjudas de olika rådgivningsnivåerna, och vilka verksamheter ska erbjuda dessa samt vilken rådgivningsnivå som har bäst effekt för just den levnadsvanan.
 • Bakgrund och Definition fakta om levnadsvanan, förekomst och ohälsoeffekter.
 • Identifikation av ohälsosam levnadsvana, avser patientens egna uppgifter, Socialstyrelsens indikatorfrågor används.
 • Beskrivning av vårdåtgärd Expertgruppens förtydligande av enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal kopplat till respektive levnadsvana.
 • Uppföljning, utvärdering och dokumentation
 • Personalens kvalifikationer
 • Patienter som ska genomgå operation (tobak och alkohol).