regionalni razvojni program jugovzhodne slovenije 2007 2013 rrp l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM JUGOVZHODNE SLOVENIJE 2007-2013 (RRP) PowerPoint Presentation
Download Presentation
REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM JUGOVZHODNE SLOVENIJE 2007-2013 (RRP)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
hanh

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM JUGOVZHODNE SLOVENIJE 2007-2013 (RRP) - PowerPoint PPT Presentation

125 Views
Download Presentation
REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM JUGOVZHODNE SLOVENIJE 2007-2013 (RRP)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMJUGOVZHODNE SLOVENIJE2007-2013(RRP) Regionalni razvojni svet, 20. julij 2006 RRP 2007 - 2013

 2. Naročniki: • 15 lokalnih skupnosti JV Slovenije, • SVLR Odgovorni izdelovalec: • Podjetniški center Novo mesto d.o.o. • Odgovorna oseba: Igor Vizjak RRP 2007 - 2013

 3. Vodje odborov RRS JV Slovenije • g. Janko Goleš (gospodarstvo) • doc. dr. Borut Rončević (človeški viri in družbena blaginja) • prof dr. Peter Novak (infrastruktura, okolje, prostor) • g. Tona Hrovat (razvoj podeželja) • dr. Marko Koščak (turizem in dediščina) Zunanji strokovni sodelavci: • Oikos d.o.o. (gospodarstvo) • mag. Margita Adamič (trg dela, družbena blaginja) • mag. Jelka Hudoklin (okolje in prostor) • mag. Radovan Nikič (infrastruktura) • g. Igor Hrovatič (razvoj podeželja) • ga. Alenka Henigman (turizem in dediščina) • g. Danilo Breščak (kulturna dediščina) • g. Andrej Hudoklin (naravna dediščina) • ga. Sintija Verstovšek (zdraviliški turizem) • g. Matjaž Pavlin (trženje in novi turistični produkti) RRP 2007 - 2013

 4. VSEBINA RRP • pravne podlage: • ZSRR-1, • Uredba o regionalnih razvojnih programih, • Program priprave RRP Strateški del: • Povzetek • Uvod • Analiza stanja • Swot analiza • Vizija razvoja regije • Regionalni razvojni programi • Skladnost RRP z nacionalnimi strateškimi dokumenti • Ocena javno finančnega okvirja izvajanja RRP • Informiranje in sodelovanje javnosti • Priloge Programski del: • Projekti nacionalnega pomena, pomembni za hitrejši • in skladnejši razvoj regije • Regijski razvojni projekti RRP 2007 - 2013

 5. ANALIZA STANJA – OSNOVNE UGOTOVITVE: Splošno: • največja razvojna regija, • 16 lokalnih skupnosti, • tri geografska območja, • Območno razvojno partnerstvo »Pokolpje«, • regija nima ene metropole, • Novo mesto je regijsko središče nacionalnega pomen, • ¾ regije so območja z razvojnimi problemi, • skoraj 50% regije je v Območju Natura, • 73% površine je gozd oz. območja v zaraščanju, RRP 2007 - 2013

 6. Demografija: • 6% prebivalstva Slovenije, • razpršena poselitev, • MO Novo mesto 30%, Osilnica 1% prebivalcev regije, • pozitivni demografski trendi, • pozitiven migracijski tok, • visoka zaposlenost - nizka brezposelnost, • pomanjkanje delovnih mest, zlasti zahtevnejših, • nizka izobrazbena struktura RRP 2007 - 2013

 7. Gospodarstvo: • gospodarski razvoj je dominanten na Dolenjskem • (58% gospodarskih družb, 66% zaposlenih, 59% podjetnikov, • tu imajo sedež največje gospodarske družbe), • regija ima dobro gospodarsko aktivnost - • velike notranje razlike v gospodarski aktivnosti regije • prevladuje vpliv velikih gospodarskih družb, • slabša je gospodarska aktivnost majhnih družb in podjetnikov Regija beleži v primerjavo s povprečno slovensko družbo: • nadpovprečne gospodarske rezultate, • nadpovprečno produktivnost (prihodki/zaposlenega), • nadpovprečno donosnost sredstev in kapitala, • večjo gospodarnost, • povprečno dodano vrednost/zaposlenega, • je slabše opremljena s sredstvi za delo, • nižje stroške dela, • ima visoko pokritost stalnih sredstev s kapitalom RRP 2007 - 2013

 8. Infrastruktura: • Infrastrukturna opremljenost regije je slaba, • slaba je notranja povezanost in dostopnost regije • (zlasti Bele krajine in Kočevsko-ribniškega), • ni zadovoljivo oskrbljena z energenti, • regija ni pokrita s sodobnimi prenosniki informacij, • nezadostna in pomanjkljiva je komunalna opremljenost, • javni promet je nezadovoljiv, • vse to vpliva slabo na izkoriščanje geografskih, obmejnih in turističnih možnosti regije! Okolje: • Regija pa ima dobro ohranjeno okolje! RRP 2007 - 2013

 9. Podeželje: • Kljub gospodarski aktivnosti je JV Slovenije podeželska regija • tudi te prednosti regija ne izkorišča dovolj! Turizem povezan z dediščino: • Veliko se stavi na turizem in z njim povezano bogato • naravno in kulturno dediščino • iščejo se možnosti za dodatno/novo turistično ponudbo • z večjo dodano vrednostjo (terme, ….) RRP 2007 - 2013

 10. Mejna regija: Regija, zlasti Bela krajina in Kočevska, se sooča z novo razvojno oviro – Schengen! odgovor: 3 in 3.a razvojna os, ORP »Pokolpje«, skupni čezmejni programi, posebna sredstva za vse obmejne občine v okviru ESRR RRP 2007 - 2013

 11. RAZVOJNE MOŽNOSTI: • močna in dobra razvita izvozna industrija, • dobra gospodarska dinamika in kazalci, • nizka stopnja brezposelnosti, • ugodno stanje okolja in ohranjenosti narave, • potenciali za veliko bivalno kakovost, • dograditev AC (AC križ, panevropski koridor), • razvit zdraviliški turizem, • bogata in ohranjena naravna in kulturna dediščina, • prepoznavna, ohranjena kulturna krajina in velika pestrost RRP 2007 - 2013

 12. RAZVOJNE PRILOŽNOSTI: • razvoj MSP, • tehnološki razvoj – tehnološki center, parki, platforme • razvoj podpornega okolja MSP – inkubatorji • povezovanje podjetij s centri odličnosti, logističnimi in izobraževalnimi programi, • opremljanje industrijskih, gospodarskih, obrtnih con, • vlaganja v razvoj znanja, • novi visoko-tehnološki programi, • razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino, • 3. in 3.a razvojna os, • razvoj podjetništva na podeželju, • ekološka pridelava hrane na tradicionalni način RRP 2007 - 2013

 13. Najbolj izpostavljena razvojna problema regije: • Znanje, inovativnost, konkurenčnost! • Notranje razlike v razvoju! Največkrat poudarjene razvojne aktivnosti: • Povečanje gospodarske uspešnosti in učinkovitosti. • Ustvarjanje novih, kvalitetnih delovnih mest. • Izboljšanje dostopnosti in povezanosti. • Hitrejši in enakomernejši razvoj z vključevanjem območij, ki zaostajajo. • Izobraževanje za potrebe gospodarstva in regije. • Krepitev podjetniškega - rast majhnih podjetij. Razvojna vizija regije 2007-2013: »Regija znanja in enakih razvojnih možnosti« RRP 2007 - 2013

 14. Razvojni cilji regije v obdobju 2007-2013: 1. cilj Preboj v prvo tretjino slovenskih razvojnih regij. 2. cilj Preboj na vrh razvojnih regij v okviru Vzhodne kohezijske regije. Razvojne prioritete regije: • Povezovanje regije navznoter in navzven. • Institucije za razvoj in prenos znanja. • Skupno trženje. • Večje razvojne možnosti in kakovost življenja. Tej viziji, ciljem in prioritetam sledijo cilji in ukrepi po posameznih programih. RRP 2007 - 2013

 15. CILJI PROGRAMOV: GOSPODARSTVO Cilji: • spodbujanje dviga dodane vrednosti proizvodov in storitev. • s spodbujanjem razvoja gospodarstva bo potrebno zagotoviti zmanjšanje razlik v regiji Ukrepi: • Ukrep 1: povezovanje, mreženje, podporno okolje za gospodarstvo • Ukrep 2: vlaganje v R&R ter infrastrukturo • Ukrep 3: Znanje za gospodarstvo na vseh ravneh RRP 2007 - 2013

 16. ČLOVEŠKI VIRI, DRUŽBENA BLAGINJA Cilji: • nadoknaditi izobrazbeni primanjkljaj, • povečati vlaganja v raziskave in razvoj na 3% BDP, • vseživljenjsko učenje, • povečati ponudbo kakovostnih delovnih mest, • povečati blaginjo za vse družbene skupine Ukrepi: • Ukrep 1: znanje prilagojeno potrebam gospodarstva, priprava izobraževalnih institucij za nove zahteve • Ukrep 2: spodbujanje vseživljenjskega učenja in osebnega razvoja vseh generacij • Ukrep 3: izboljšanje kakovosti življenja za vse generacije in družbene skupine RRP 2007 - 2013

 17. OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURA Cilji: • Ohranjanje naravnih kakovosti in drugih prvin prepoznavnosti. • Učinkovita infrastrukturna opremljenost. • Usklajen prostorski razvoj. Ukrepi: • Ukrep 1: Izboljšanje dostopnosti in povezanosti. • Ukrep 2: Izboljšanje komunalne opremljenosti. • Ukrep 3: Hierarhija naselij s policentričnim razvojem regije. RRP 2007 - 2013

 18. RAZVOJ PODEŽELJA: Cilji: • Krepitev večnamenske vloge kmetijstva in gozdarstva. • Trajnostni razvoj. • Ekonomska in socialna krepitev podeželja. Ukrepi: • Ukrep 1: Konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva. • Ukrep 2: Trajnostna raba kmetijskih in gozdnih zemljišč. • Ukrep 3: Ekonomska diverzifikacija in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. RRP 2007 - 2013

 19. TURIZEM IN DEDIŠČINA: Cilji: • Boljša povezanost turizma z naravo in podeželjem. • Turistični produkti povezani z naravno in kulturno dediščino. • Izkoriščanje potencialov za razvoj turizma. • Izkoriščanje primerjalnih prednosti v turizmu. • Turizem in usposabljanje človeških potencialov. • Učinkovitejši profesionalni marketing. • Razvojno-izobraževalni turizem. Ukrepi: • Ukrep 1: izboljšanje dostopnosti do objektov in območij naravne in kulturne dediščine. • Ukrep 2: povečanje raznovrstnosti in kakovosti turistične ponudbe. • Ukrep 3: Izboljšanje organiziranosti in sodelovanja pri razvoju turistične destinacije. RRP 2007 - 2013

 20. Na nivoju vseh programov so oblikovani cilji ukrepov in kazalniki (merljivi cilji)! Ukrepi posameznih programov so skladni: • s Strategijo razvoja Slovenije, • z Razvojno mrežo Slovenije, • s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije. RRP 2007 - 2013

 21. Ocena finančnega okvirja izvajanja RRP: Ob predpostavkah: • da bo večino državnih in EU razvojnih sredstev prejela Vzhodna kohezijska regija, • da bomo pripravili projekte za 10% vrednosti teh sredstev, • da bo država za spodbujanje regionalnega razvoja zagotovila 0,5% BDP (ZSRR-1), • da bodo proračuni lokalnih skupnosti namenili za izvajanje RRP 11% proračunskih sredstev, • da bo razmerje med vloženimi in pridobljenimi sredstvi za izvajanje programov RRP 60 : 40, • da bo gospodarstvo regije za te namene uporabilo 0,55% regijskega BDP bi lahko izvedli letno za 8,8 do 9,8 mrd SIT projektov, kar je več kot 10% razvojnih državnih in EU sredstev!!! Razpoložljivih sredstev bo več, kot smo jih imeli na voljo v programskem obdobju 2002-2006!!! RRP 2007 - 2013

 22. Ali so te ocene realne?! Poglejmo: ESSR 645 mio EUR Okolska in prometna infrastruktura 1436 mio EUR Realno je načrtovati projekte, ki bi jih sofinancirali z Državnimi in EU razvojnimi sredstvi v višini 3,5 do 4 mrd SIT (14,8 mio EUR) letno!!!! RRP 2007 - 2013

 23. II.IZVEDBENI DEL RRP Projekti nacionalnega pomena, ki imajo ugoden vpliv na razvoj in zmanjševanje razvojnih razlik v regiji: • dokončanje dolenjske AC, • tretja razvojna os, • tretja a razvojna os, • posodobitev državnih cest, • posodobitev železniške infrastrukture in prometa, • oskrba Bele krajine in Kočevja s plinom, • širokopasovne podatkovne povezave, • zanesljiva oskrba gospodarstva z elektriko, • ureditev vstopnih točk na meji, • ureditev omrežja (državnega) kolesarskih poti, • skladi tveganega kapitala, • vzpostavitev Gozdarsko-Raziskovalnega-Izobraževalnega centra za gozdarstvo v Kočevju RRP 2007 - 2013

 24. Regijski razvojni projekti: Gospodarstvo: • Opremljanje gospodarskih in poslovnih con, • Izgradnja logističnega centra in prometnih terminalov, • Povezovanje (grozdenje), • Razvoj finančnih shem, • Vzpostavitev mreže informacijskih točk za podjetnike, • Razvoj na območju ORP »Pokolpje« • Spodbujanje podjetniške inovativnosti, • Univerzitetni znanstveno-tehnološki park, • Mreža MIC oz. TRC, • VEM, • Mrežni inkubator, • Razvoj štipendiranja, • Podjetništvo med mladimi. RRP 2007 - 2013

 25. Novi visokošolski programi, Razširitev srednješolskih programov glede na potrebe, Priprava in začetek izgradnje univ. kampusa, Center biotehnike in turizma, Izobraževanje za potrebe turizma, Izboljšanje prostorskih pogojev za vseživljenjsko učenje in institucij na področju družbene blaginje, Centri vseživljenjskega učenja, Motivacija Romov za izobraževanje in zaposlovanje, Projektno učenje za mlade, Usposabljanje za življenjsko uspešnost, Gledališče Novo mesto, Izobraževanje za uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, Vzpostavitev mreže multimedijskih centrov, Vzpostavitev mreže mladinskih kulturnih informativnih centrov, Spodbujanje založništva in bralne kulture, Dograditev mreže domov za starejše, varovanih stanovanj, Zagotavljanje zdravstvenega varstva, Družinski krizni centri, Preventivni in programi rehabilitacije za odvisnike, Integracija Romov v zgodnjem obdobju, prehranjevalne navade, Zdrava prehrana – pot do zdravja, Organizacija in trženje socialnih programov, Rekreacijsko sprostitveni park, Človeški viri in družbena blaginja: RRP 2007 - 2013

 26. Cestno in kolesarsko omrežje, Ureditev letališč, Javni promet, Trajnostna oskrba Bele krajine s pitno vodo, Novogradnje in rekonstrukcija vodovodov in sistemov za čiščenje in odvajanje odpadnih voda, Obnova in modernizacija vodovodnega omrežja regije, Sanacija in zaščita vodnih virov, Novogradnje vodovodnih omrežij, Izgradnja sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, Izgradnja sušilnice blata iz ČN, Ravnanje z odpadki, Izraba obnovljivih virov energije in njena varčna raba, Oskrba regije z mineralnimi surovinami, Izgradnja infrastrukturnih omrežij za komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo, Programi za revitalizacijo opuščenih naselij, Urejanje romskih naselij, Nadomestila za posege v območje Nature, Zemljišča za gospodarske in druge cone, Ureditev in prenova mestnih jeder, Preureditev velodroma, Strokovne podlage za vinogradniška območja, Infrastruktura, okolje in prostor RRP 2007 - 2013

 27. Razvoj podeželja: • Podeželsko razvojno jedro, • Izgradnja lokalnih tržnic, • Sanacija in ohranitev visokodebelnih sadovnjakov, • Ureditev in sanacija mreže poljskih in gozdnih poti, • MIC za kmetijsko pridelavo, predelavo in dopolnilne dejavnosti na podeželju, • Obnova arhitekturne dediščine, • Urejanje vasi, podeželskih naselij, • Izgradnja rastlinskih čistilnih naprav, • Razvoj gozdnega in lovskega turizma, • Ponudba ob vinskih turističnih cestah, • Kulturni in društveni centri, • Kulinarika, • Čebelarstvo, • Iz kmetijstva v podjetništvo, • Obnova kalov in vaških studencev, RRP 2007 - 2013

 28. Turizem in dediščina: • Urejanje kampov, • Tematske poti, • Jahalne poti in centri, • Zaključek celostnega označevanja Po poteh dediščine, • Neprometna in druga obvestilna signalizacija, • Dograditev Kulturno kongresnega centra, • Razvojno rekreativni center Bela, • Hostli in hoteli, • Razvoj novega turističnega produkta na Kočevsko-ribniškem, • Zidanice kot del turistične ponudbe, • Hmeljčarski hram, • Terme, • Organiziranost regije za potrebe turizma, • Informacijski centri, • Povečanje števila internetnih priključkov RRP 2007 - 2013

 29. RRP JE DOVOLJ KONKRETEN ZA IZVAJANJE IN SPLOŠEN ZA DOGRAJEVANJE! NABOR PROJEKTOV 2007, 2008! PRIPRAVA PROJEKTOV ŽE JESENI 2006 ZA RAZPISE, KI BODO OBJAVLJENI V LETU 2007 DOGOVORI Z NOSILCI IN PARTNERJI ZA PRIPRAVO PROJEKTOV! POSTOPKI, KI SLEDIJO: Mnenje SVLR o usklajenosti RRP z nacionalnimi programi, Regionalni razvojni forum, Sprejem RRP z mnenjem na svetu regije konec septembra! RRP 2007 - 2013