Rekrutacja na studia w uniwersytecie wroc awskim
Download
1 / 31

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Wrocławskim - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Wrocławskim. rok akademicki 2014/2015. Dokumenty rekrutacyjne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Wrocławskim' - hang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rekrutacja na studia w uniwersytecie wroc awskim

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Wrocławskim

rok akademicki 2014/2015


Dokumenty rekrutacyjne
Dokumenty rekrutacyjne

 • Uchwała Nr 83/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 (z późniejszymi zmianami);

 • Uchwała nr 37/2014 w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015;

 • Zarządzenie nr 42/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015


Kontakt z administratorami irk i
Kontakt z administratorami IRK-i

 • Administratorem systemu jest pracująca w Dziale Informatycznych Systemów Obsługi Studiów pani inż. Milena Przedwojewska (e-mail: [email protected]).

 • W przypadku problemów z funkcjonowaniem IRK-i można dzwonić pod numer

  (71) 375 29 85


Kontakt z dn
Kontakt z DN

 • W przypadku problemów związanych ze sprawami organizacyjnymi najlepiej kontaktować się z Działem Nauczania

  tel. (71) 343 01 43; (71) 375 22 37

  fax (71) 343 67 12


Kontakt z sekretarzem ukr
Kontakt z sekretarzem UKR

 • W sprawach organizacyjnych pomocy udziela także sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dr Roman Wróblewski (mail: [email protected])

 • Można także dzwonić do Działu Nauczania, gdzie najczęściej sekretarz będzie przebywał. • Na forum zostanie opublikowany Poradnik sekretarza komisji rekrutacyjnej.

 • Poradnik będzie zawierał szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji. Jego konstrukcja będzie uwzględniała specyfikę rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzonej przez wydziałowe komisje rekrutacyjne oraz rekrutacji decyzją dziekana.


Najwa niejsze zmiany w stosunku do rekrutacji ubieg orocznej
Najważniejsze zmiany w stosunku do rekrutacji ubiegłorocznej

 • Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia będzie się odbywała w jednej turze, we wrześniu.

 • Sekretarz komisji rekrutacyjnej nie ma obowiązku składania sprawozdania statystycznego EN-1.

 • Wyróżnienie rekrutacji na studia w języku angielskim i rola w niej Biura Współpracy Międzynarodowej.

 • Konieczność uzyskania podpisu pełnomocnika finansowego na zleceniu wypłaty.


Zasady rekrutacyjne olimpijczycy
Zasady rekrutacyjne - olimpijczycy ubiegłorocznej

 • Olimpijczycy są przyjmowani bez postępowania rekrutacyjnego. Reguluje to Uchwała Senatu 66/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. (z późn. zm.).

 • Olimpijczyków obowiązuje rejestracja w IKR i złożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie. Na liście rankingowej mają oni przydzielone 1000 pkt.


Wydziałowe komisje rekrutacyjne ubiegłorocznej

obywatele Unii Europejskiej,

posiadacze Karty Polaka,

posiadacze prawa osiedlenia na terenie RP (karta stałego pobytu).

Dział Nauczania – decyzja Rektora

Kandydaci spoza Unii Europejskiej;

posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy na terenie RP.

Rekrutacja obcokrajowców i kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą na studia w języku polskim


Rekrutacja na studia w j zyku angielskim

Wydziałowe komisje rekrutacyjne ubiegłorocznej

obywatele polscy;

posiadacze Karty Polaka.

Biuro Współpracy Międzynarodowej

wszyscy cudzoziemcy (za wyjątkiem posiadaczy Karty Polaka).

Rekrutacja na studia w języku angielskim


Zasady rekrutacyjne kandydaci ze wiadectwami uzyskanymi za granic studia w j zyku polskim
Zasady rekrutacyjne ubiegłorocznej– kandydaci ze świadectwami uzyskanymi za granicąstudia w języku polskim

Uchwała nr 84/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. (z późn. zm.)

Kandydatów powyższych umieszcza się w limicie przyjęć dla kandydatów z nową maturą


Rekrutacja na studia stacjonarne i stopnia i jednolite mgr
Rekrutacja na studia stacjonarne ubiegłorocznejI stopnia i jednolite mgr.


Op ata rekrutacyjna
Opłata rekrutacyjna ubiegłorocznej

4 lipca – ostatni dzień pobierania opłat przez IRK-ę (dla studiów stacjonarnych licencjackich i jednolitych magisterskich).

Wszyscy, którzy w dniach 5, 7-8 lipca przystępują do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej, są do niego dopuszczeni bez względu na to, czy opłata jest widoczna w systemie.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne są zobligowane do sprawdzania, czy wpłynęła opłata rekrutacyjna, aż do dnia ogłoszenia list do przyjęcia.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku/specjalności są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.


Egzaminy testy rozmowy kwalif 5 7 8 lipca
Egzaminy/testy/rozmowy kwalif. ubiegłorocznej(5, 7-8 lipca)

Komisje rekrutacyjne mają obowiązek odpowiednio wcześniej powiadomić kandydatów, którzy podlegają egzaminowi/testowi/rozmowie kwalifikacyjnej, o terminie i miejscu rekrutacji. W tym celu należy wykorzystać możliwość wysyłania komunikatów na konto kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Egzamin ustny/rozmowa kwalifikacyjna odbywa się przed całą komisją rekrutacyjną.

Po zakończeniu egzaminu/testu/rozmowy kwalifikacyjnej należy wprowadzić wyniki do IRK-i.


Matura mi dzynarodowa 2014
Matura międzynarodowa 2014 ubiegłorocznej

Kandydaci z maturą międzynarodową zdawaną w roku 2014 nie przynoszą świadectw, a jedynie zaświadczenia o wynikach matur.

Kandydat z maturą międzynarodową zdawaną w roku 2014 wpisywany jest warunkowo na listę osób do przyjęcia. Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów rekrutacyjnych obliczonych na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie maturalnym matury międzynarodowej będzie podstawą do skreślenia go z listy osób do przyjęcia na studia


Lista os b do przyj cia
Lista osób do przyjęcia ubiegłorocznej

9 lipca (rekrutacja na studia stacjonarne licencjackie i jednolite magisterskie) ogłasza się listy osób do przyjęcia na studia poprzez wywieszenie w siedzibie jednostki rekrutującej lub na jej stronie internetowej.

W IRC-e wyniki zostaną ujawnione kandydatom o godzinie 13.00. Do godziny 10.00 tego dnia zostaną uaktualnione wpłaty kandydatów.

Należy pamiętać, że podstawą listy osób do przyjęcia jest lista rankingowa kandydatów, którą również należy opublikować, co wynika z jawności postępowania rekrutacyjnego. Uwaga! System nie rozgranicza starej i nowej matury na listach rankingowych.

Koniec listy do przyjęcia powinien zawierać wszystkich kandydatów z taką samą punktacją/wynikiem.


Osobne ubiegłorocznejlimity przewidziane są dla kandydatów z nową maturą i kandydatów ze starą maturą.

Limit niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększa limit dla kandydatów z nową maturą.

Jeżeli w I turze limit nie zostanie wyczerpany, należy ogłosić drugą listę osób do przyjęcia na studia w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dla II tury. W II lub III turze mogą brać udział tylko kandydaci, którzy się zarejestrowali jeszcze przed I turą (nie ma możliwości dorejestrowania się).

Wydziałowe komisje rekrutacyjne mogą przeprowadzić III turę na studia stacjonarne I stopnia i stacjonarne jednolite magisterskie do wyczerpania limitu.


Statusy kandydat w
Statusy kandydatów ubiegłorocznej

Wraz z ustaleniem listy osób do przyjęcia oraz wprowadzeniem danych do systemu, sekretarz nadaje kandydatom na ich indywidualnym koncie status kwalifikacyjny, który pojawia się (razem z opisem) w pozycji „wyniki rekrutacji”:

 • kandydat niezakwalifikowany,

 • kandydat do przyjęcia,

 • kandydat przyjęty,

 • kandydat nieprzyjęty,

 • kandydat rezerwowy.

  Po każdy etapie rekrutacji należy aktualizować statusy.


Przyjmowanie dokument w
Przyjmowanie dokumentów ubiegłorocznej

Między 10-12, 14-15 lipca (I tura rekrutacji na studia stacjonarne licencjackie i jednolite magisterskie) jest czas na przyjmowanie dokumentów od kandydatów, którzy są na listach osób do przyjęcia. Należy wtedy dyżurować w wyznaczonych dniach i godzinach oraz salach.

Aby ułatwić kandydatom dojście do miejsca, w którym komisja odbiera dokumenty, drogę do niego należy czytelnie oznaczyć.


Komplet dokument w studia i stopnia i jednolite mgr
Komplet dokumentów ubiegłorocznejstudia I stopnia i jednolite mgr.

 • kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów,

 • kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,

 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów,

 • kserokopia zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów,

 • fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty (35 mm x 45 mm),

 • zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczone na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2014, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych).


Rekrutacja na studia ii stopnia
Rekrutacja na studia II stopnia ubiegłorocznej

Studia II stopnia - STACJONARNE

Absolwenci UWr na kierunkach, gdzie w zasadach rekrutacyjnych preferuje się tę kategorię kandydatów, mają dodane 1000 pkt.


Komplet dokument w studia ii stopnia
Komplet dokumentów ubiegłorocznejstudia II stopnia

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich w terminie składania dokumentów,

 • kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów,

 • kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,

 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów,

 • fotografia zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty (35 mm x 45 mm),

 • zaświadczenie o średniej ze studiów (jeżeli jest wymagane).


Decyzje
Decyzje ubiegłorocznej

 • Każdy kandydat, który wniósł opłatę rekrutacyjną (przyjęty lub nieprzyjęty) powinien otrzymać stosowną decyzję komisji rekrutacyjnej.

 • Komisja drukuje oryginał decyzji (wysyłany kandydatowi) i jej kopię (pozostaje w aktach) decyzji.

 • Zarówno oryginał jak i kopia powinny być podpisane przez całą komisję!

 • Po zakończeniu drukowania decyzji, komisja powinna wydrukować ich rejestr.


Wysy anie decyzji
Wysyłanie decyzji ubiegłorocznej

Współpraca z Kancelarią:

 • wszystkie decyzje są wysyłane „za potwierdzeniem odbioru” – konieczne jest przyklejenie odpowiedniego druku (żółta karteczka) na odwrocie koperty;

 • należy przygotować i wysłać do Kancelarii dane do książki adresowej;

 • koperty oddawane do Kancelarii powinny być uporządkowane: ich kolejność powinna odpowiadać kolejności w książce adresowej.


Rozszerzenie limitu
Rozszerzenie limitu ubiegłorocznej

 • O rozszerzeniu limitu decyduje Rektor na podstawie uzasadnionego wniosku Dziekana, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne.


Dodatkowy nab r
Dodatkowy nabór ubiegłorocznej

O dodatkowy nabór wnioskuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej i dziekana. Stosowne pismo, skierowane do Prorektora ds. Nauczania i informujące o dodatkowej rekrutacji, powinno być złożone w Dziale Nauczania wystarczająco wcześniej, aby przynajmniej na 48 godzin przed planowanym terminem dodatkowego naboru można było zawiadomić administratora systemu IRK.

Pismo powinno zawierać: datę rozpoczęcia i zakończenia internetowej rejestracji kandydatów, datę ogłoszenia listy kandydatów do przyjęcia, miejsca i daty składania dokumentów, datę ogłoszenia listy osób przyjętych oraz liczbę miejsc.

Pismo to jest podstawą do ogłoszenia na stronie internetowej Uniwersytetu dodatkowej rekrutacji oraz wprowadzenia zmian na stronie IRK-i. Informację o dodatkowej rekrutacji pracownicy Działu Nauczania przekazują administratorom IRK-i.


Sk adanie dokument w po zako czeniu rekrutacji
Składanie dokumentów po zakończeniu rekrutacji ubiegłorocznej

Do Działu Nauczania:

 • lista przyjętych;

 • zlecenie wynagrodzenia (2 egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego WKR, dziekana i pełnomocnika finansowego).

  Do dziekanatów:

 • lista rankingowa;

 • lista przyjętych;

 • dokumenty kandydatów przyjętych na studia wraz z protokołami indywidualnymi oraz z kopiami decyzji;

 • protokoły indywidualne kandydatów nieprzyjętych wraz z kopiami decyzji;

 • sprawozdanie opisowe przewodniczącego WKR.


Nieuruchomienie kierunku
Nieuruchomienie kierunku ubiegłorocznej

 • Podpisane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej oraz odpowiedniego dziekana zawiadomienie o nieuruchomieniu kierunku należy złożyć do Działu Nauczania.

 • Konieczne jest oznaczenie w systemie IRK statusu „nieprzyjęty”, na podstawie którego kandydat nie zostanie immatrykulowany do systemu USOS.

 • Należy także bezzwłocznie zawiadomić kandydatów o nieuruchomieniu kierunku.


Proszę o staranne prowadzenie dokumentacji. Ewentualne poprawki w dokumentach powinny być parafowane przez przewodniczącego komisji. Wątpliwości proszę konsultować z Działem Nauczania lub ze mną.

Proszę o uwagi i wnioski po zakończeniu rekrutacji.

Dziękuję za uwagę

Roman Wróblewski


ad