1 / 12

VISIT

VISIT. VISIT. En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Styrgrupp Barn och ungas hälsa i Hagfors kommun, 0-25 år (Resultat av närsjukvårdsprojekt 2007). Tydlig arbets- och ansvarsfördelning.

Download Presentation

VISIT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. VISIT VISIT En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa.

  2. StyrgruppBarn och ungas hälsa iHagfors kommun, 0-25 år(Resultat av närsjukvårdsprojekt 2007) • Tydlig arbets- och ansvarsfördelning • Hög tillgänglighet Beredningsgruppbarnomsorg, skola, socialtjänst och vårdcentral • 80% av barn, unga och familjer ska vara nöjda • 80% av barn och unga ska förbättrad psykiska hälsan VISIT • Personal på förskola och skola ska få stöd genom konsultation Ungdoms-mottagning • Planering för kommande insatser • Besök för bedömning inom fem arbetsdagar Familjecentral • Telefonrådgivning anmälningsdagen

  3. Samverkansprojektet VISIT • Tre olika aktörer • Landstinget • Socialtjänst • Skola • Yrkeskategorier • Psykolog 100 % • Socionom 50 % • Specialpedagog 40% • Totalt 1,9 tjänster • Från 2012-10-01 projektkoordinator 50 % 2012-11-30 Första utvärderingen av första linjens verksamhet, VISIT 4

  4. VISIT en del avFörsta linjen, enligt projektplan Specialistnivå Första linjens nivå VISIT Generell nivå

  5. VISIT, dagsläget Specialistnivå VISIT Första linjens nivå Generell nivå

  6. VISIT , flödesschema Eget initiativ Hänvisning Föräldrar/närstående Telefontid Landstinget; BUP,Vuxenpsyk, Vårdcentral Telefonsvarare sms Första kontaktenmed VISIT Socialtjänsten Drop-in Skolan Telefonrådgivning VISIT hänvisarvidare tillannan aktör Till teamet Besökaren rekom-menderas ta kontaktmed annan aktör Avslutar Återkoppling till besökare Kartläggning VISIT hänvisar vidaretill annan aktör Besökaren rekom-menderas ta kontaktmed annan aktör Första besöket Kartläggning Avslutar VISIT hänvisar vidaretill annan aktör Besökaren rekom-menderas ta kontaktmed annan aktör Fortsatta besök/ fortsatt kartläggning Kontakt samverkansparter Avslutar

  7. BUP, CTS, psykiatrin, privat KBT • BUP, BVC, IFO, psykiatrin,socialtjänsten, vårdcentralen • BVC, psykiatrin,socialtjänsten

  8. Framgångsfaktorer för VISIT Barnetsbehovi fokus Fungerandeberedningsgrupp Hög kompetens Närhet, öppenhet,hög tillgänglighet Avdramatiserar”psykiatristämplen” Lotsfunktion/samverkan Ålder 0-25 år Barn och ungakan söka själva ”Gott rykte” blandsamarbetspartners

  9. Metoder och instrument SDQ1 och uppföljning KASAM och uppföljning Behovs-formulering Målbeskrivning Pedagogiska kartläggningar och tester Becks skalor Typ och grad av oro/ångest MADRS HAD Suicidstegen ORS/SRS CGAS CSQ

  10. Svårigheter med skolgången Föräldrar Psyk-akuten Skol- kurator Ung vuxen 18-25 år Vårdcentralen VISIT Öppenvårds-psykiatrin

  11. Sexualiserat beteende Barnahus Socialtjänsten annan kommun BUP Polisen Domstolvårdnadstvist Social- tjänsten Förskola BARNET 0-6 år Pappa Mamma VISIT

More Related