Download
visit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VISIT PowerPoint Presentation

VISIT

149 Views Download Presentation
Download Presentation

VISIT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VISIT VISIT En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa.

 2. StyrgruppBarn och ungas hälsa iHagfors kommun, 0-25 år(Resultat av närsjukvårdsprojekt 2007) • Tydlig arbets- och ansvarsfördelning • Hög tillgänglighet Beredningsgruppbarnomsorg, skola, socialtjänst och vårdcentral • 80% av barn, unga och familjer ska vara nöjda • 80% av barn och unga ska förbättrad psykiska hälsan VISIT • Personal på förskola och skola ska få stöd genom konsultation Ungdoms-mottagning • Planering för kommande insatser • Besök för bedömning inom fem arbetsdagar Familjecentral • Telefonrådgivning anmälningsdagen

 3. Samverkansprojektet VISIT • Tre olika aktörer • Landstinget • Socialtjänst • Skola • Yrkeskategorier • Psykolog 100 % • Socionom 50 % • Specialpedagog 40% • Totalt 1,9 tjänster • Från 2012-10-01 projektkoordinator 50 % 2012-11-30 Första utvärderingen av första linjens verksamhet, VISIT 4

 4. VISIT en del avFörsta linjen, enligt projektplan Specialistnivå Första linjens nivå VISIT Generell nivå

 5. VISIT, dagsläget Specialistnivå VISIT Första linjens nivå Generell nivå

 6. VISIT , flödesschema Eget initiativ Hänvisning Föräldrar/närstående Telefontid Landstinget; BUP,Vuxenpsyk, Vårdcentral Telefonsvarare sms Första kontaktenmed VISIT Socialtjänsten Drop-in Skolan Telefonrådgivning VISIT hänvisarvidare tillannan aktör Till teamet Besökaren rekom-menderas ta kontaktmed annan aktör Avslutar Återkoppling till besökare Kartläggning VISIT hänvisar vidaretill annan aktör Besökaren rekom-menderas ta kontaktmed annan aktör Första besöket Kartläggning Avslutar VISIT hänvisar vidaretill annan aktör Besökaren rekom-menderas ta kontaktmed annan aktör Fortsatta besök/ fortsatt kartläggning Kontakt samverkansparter Avslutar

 7. BUP, CTS, psykiatrin, privat KBT • BUP, BVC, IFO, psykiatrin,socialtjänsten, vårdcentralen • BVC, psykiatrin,socialtjänsten

 8. Framgångsfaktorer för VISIT Barnetsbehovi fokus Fungerandeberedningsgrupp Hög kompetens Närhet, öppenhet,hög tillgänglighet Avdramatiserar”psykiatristämplen” Lotsfunktion/samverkan Ålder 0-25 år Barn och ungakan söka själva ”Gott rykte” blandsamarbetspartners

 9. Metoder och instrument SDQ1 och uppföljning KASAM och uppföljning Behovs-formulering Målbeskrivning Pedagogiska kartläggningar och tester Becks skalor Typ och grad av oro/ångest MADRS HAD Suicidstegen ORS/SRS CGAS CSQ

 10. Svårigheter med skolgången Föräldrar Psyk-akuten Skol- kurator Ung vuxen 18-25 år Vårdcentralen VISIT Öppenvårds-psykiatrin

 11. Sexualiserat beteende Barnahus Socialtjänsten annan kommun BUP Polisen Domstolvårdnadstvist Social- tjänsten Förskola BARNET 0-6 år Pappa Mamma VISIT