SYARAT-SYARAT
Download
1 / 1

BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN MEMANCING BALOK JORAN SIRKIT PERTAMA GRAND SLAM 2013 - PowerPoint PPT Presentation


  • 335 Views
  • Uploaded on

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN 1 . Terbuka kepada semua yang berdaftar dan berstiker sahaja 2. Juara berdasarkan ikan terberat . 3. Penggunaan pelampung , mata tiga dan umpan tiruan dilarang 4. 2 mata kail untuk satu joran sahaja .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN MEMANCING BALOK JORAN SIRKIT PERTAMA GRAND SLAM 2013' - hanae-sparks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Borang penyertaan pertandingan memancing balok joran sirkit pertama grand slam 2013

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

1. Terbuka kepadasemua yang berdaftardanberstikersahaja

2. Juaraberdasarkanikanterberat.

3. Penggunaanpelampung, matatigadanumpantiruandilarang

4. 2 matakailuntuksatujoransahaja.

Ikanyang dinaikkansebelumdanselepas siren dibunyikantidakditerima

Penyertaanakandibatalkansekiranyaberlakupenipuansewaktupertandinganyuranpenyertaantidakakandikembalikan

Jikaterdapatikan yang samaberat, masaterpantasakandikirajuara.

Sebarangbantahanhendaklahdikemukakan di mejaurusetiasebelumpenyampaianhadiahdenganbayaran RM 150 dantidakakandikembalikan.

PesertaTIDAK DIBENARKAN turunkeair

Masatamatadalahtepatpada jam 1.00 petang. Tiadamasatambahanakandiberikanpadamana-manapeserta.

Pihakpenganjurtidakbertanggungjawabdiataskemalangandankecuriankepadapesertadankeluargasemasapertandinganberlangsung.

12. Ikan yang di perolehimestilahdiserahkankepadamarshall

bersekalidengan sticker.

13. Tangkapan yang matakailnyaterkenabadanikantidak

layakdipertandingkan(mulutsahaja)

14. PertandinganinimerupakansiriBalokJoranpertamadan

seterusnyasirikeduaketigadan Grand Slam bersamamata

-matayang terkumpul. Mata yang paling banyakterkumpul

akan di istiharpemenangdanakanmemenangihadiahberupa

ProduaVIVA padasiri Grand Slam anjuranBalokJoran

15. Setiappenyertaanakanmendapat 5 mata

16. Keputusanpenganjurpertandinganadalahmuktamad.

BORANG PENYERTAAN

PERTANDINGAN MEMANCING

BALOK JORAN SIRKIT PERTAMA

GRAND SLAM 2013

Kepada

UrusetiaPertandinganMemancingBalokJoran

PusatRekreasiBalok

Km17, Balok 26100 Kuantan

Pahang DarulMakmur

Nama : …………………………………………………………

No.K/P : …………………………………………………………

No.Tel : …………………………………………………………

Sayabersetujuuntukmenyertaipertandinganmemancingdanakanmematuhisegalasyaratsertaperaturan yang ditetapkan. Sayajugatidakakanmenuntutsebaranggantirugiataumendakwaataumembuatapa-apatuntutankepadapenganjurjikasekiranyaberlakukemalangan, kematian, kecederaanataukehilangankeatasdiriataubarangsayasamaadasebelum, semasaatauselepaspertandingan. Bersama-samainidisertakanwangtunaisebanyakRM 80.00 (satujoran) atau RM…………………. (tambahanjoran) sebagaibayarantambahan.

** Silasertakanbuktipembayaran ( resitpembayaran ) kepadaurusetiasemasapertandingandijalankan.

………………………………..

(Tandatangan)

Tarikh: ……………………....