Aktuellt fr n skl
Download
1 / 20

Aktuellt från SKL - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Aktuellt från SKL. Personalfrågor Tema vatten Transportpolitik och infrastruktur Gatu- och trafikfrågor Skrifter på G Kalendarium. [email protected] 1. Tema vatten. Ledningar i allmän platsmark (Janne Söderström) Dagvattenavgifter (Örjan Eriksson)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aktuellt från SKL' - hanae-barron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aktuellt fr n skl
Aktuellt från SKL

 • Personalfrågor

 • Tema vatten

 • Transportpolitik och

  infrastruktur

 • Gatu- och trafikfrågor

 • Skrifter på G

 • Kalendarium

[email protected]

1


Tema vatten
Tema vatten

 • Ledningar i allmän platsmark (Janne Söderström)

 • Dagvattenavgifter (Örjan Eriksson)

 • Klimateffekter på gatusystemet (Örjan)

2


Transportpolitik och infrastruktur
Transportpolitik och infrastruktur

 • Budgetproposition, 22/9 -08

 • Infrastrukturproposition, sep -08 (Åsa Zetterberg)

3Klyftan kar mellan behov och faktiska satsningar
Klyftan ökar mellan behov och faktiska satsningar

 • Statliga anslagen täcker bara 40 procent av behoven av nya vägar och järnvägar

 • Ständiga förseningar väcker stor frustration bland företrädarna för landets kommuner, landsting och regioner.

5


Staten har brister i processen och med trov rdigheten
Staten har brister i processen och med trovärdigheten

 • Osäkerhet och ryckigt

 • Otillräckliga resurser och urholkade planer

 • Förseningar och brutna löften

 • Omkullkastade lokala och regionala planer

6


Transportpolitik och infrastruktur1
Transportpolitik och infrastruktur

 • Budgetproposition, 22/9 -08

 • Infrastrukturproposition, sep -08 (Åsa Zetterberg)

 • Nya transportpolitiska mål, mar 2009 (Åsa/Johan Lindberg)

 • Vägansvarslag, 1/1 2010?? (Johan)

7


V gansvarslag tidigast fr n 2012 och f rslaget m ste omformuleras
Vägansvarslag tidigast från 2012 och förslaget måste omformuleras!

Utredningens förslag

 • Väghållaren skall systematiskt och fortlöpande vidta de åtgärder som behövs för att förebygga skador till följd av användningen av vägen.

  Kravet gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla det.

SKL:s förslag

 • Väghållaren skall bedriva ett systematiskt trafiksäker-hetsarbete för att förebygga allvarliga personskador till följd av användningen av vägen.

8


Transportpolitik och infrastruktur2
Transportpolitik och infrastruktur omformuleras!

 • Budgetproposition, 22/9 -08

 • Infrastrukturproposition, sep -08 (Åsa Zetterberg)

 • Nya transportpolitiska mål, mar 2009 (Åsa/Johan Lindberg)

 • Vägansvarslag, 1/1 2010?? (Johan)

 • Transportstyrelsen, 1/1 2009 (Johan)

 • Översyn av myndigheter inom

  transportområdet, SOU 1/4 2009 (Johan)

 • Ny kollektivtrafiklag, SOU 30/9 2009 (Janne Rusk)

9


Gatu och trafikfr gor
Gatu- och trafikfrågor omformuleras!

 • Öppna jämförelser: Tillgänglighet (Sara Hesse)

  www.handisam.se

 • Öppna jämförelser: Säkra kommunala

  gator (Johan)

10


S kra kommunala gator
Säkra kommunala gator omformuleras!

Fem mått på nationell nivå!

Mått Trafikant Nät

 • Säkra korsningar Biltrafik Huvudnätet för bil

 • Säkra passager GCM-trafik Huvudnätet för bil

 • Säkra GCM-stråk GCM-trafik Huvudnätet för bil

 • Vinterväghållning GCM-trafik Huvudnätet för cykel

 • Barmarksunderhåll GCM-trafik Huvudnätet för cykel


S kra kommunala gator1
Säkra kommunala gator omformuleras!

Fem mått på nationell nivå!

Mått Trafikant Nät

 • Säkra korsningar Biltrafik Huvudnätet för bil

 • Säkra passager GCM-trafik Huvudnätet för bil

 • Säkra GCM-stråk GCM-trafik Huvudnätet för bil

 • Vinterväghållning GCM-trafik Huvudnätet för cykel

 • Barmarksunderhåll GCM-trafik Huvudnätet för cykel

  Fler mått på lokal nivå!?

 • 30- områden

 • Säkra sidoområden


Gatu och trafikfr gor1
Gatu- och trafikfrågor omformuleras!

 • Öppna jämförelser: Tillgänglighet (Sara Hesse)

  www.handisam.se

 • Öppna jämförelser: Säkra kommunala

  gator (Johan)

 • Nya hastighetsgränser i tätort (Johan)

13


Rätt fart i staden! omformuleras!

 • Utvärderingen av försöket klar!

 • www.vv.se/nyahastighetsgranser

 • 30- och 40-områden från 2/5 -08

 • LTF 30-110 km/tim från 1/8 -08

 • Tätortsmärket upphör att gälla

 • som 50 km/tim från 1/11 -08

 • Handbok klar i december 2008

 • Regionala seminarier våren 2009

 • Samordnat införande hösten 2009

14


Gatu och trafikfr gor2
Gatu- och trafikfrågor omformuleras!

 • Öppna jämförelser: Tillgänglighet (Sara Hesse)

  www.handisam.se

 • Öppna jämförelser: Säkra kommunala

  gator (Johan)

 • Nya hastighetsgränser i tätort (Johan)

 • Bussar och gupp (Johan)

15


Bussar och gupp
Bussar och gupp omformuleras!

 • Bakgrund:

  • Efter anmälan från skyddsombud har Arbetsmiljöverket utfärdat skyddsstopp på ett antal busslinjer.

  • Samverkan mellan berörda aktörer på nationell nivå

 • Kunskapsinsamling och råd:

  • både trafiksäkerhet och god arbetsmiljö

  • stötar är problemet, inte vibrationer

  • guppens utformning, placering och underhåll

  • bussars stötegenskaper vid körning över gupp

  • upphandling av busstrafik på linjer med gupp

  • arbetsgivaren anger tillåten hastighet över gupp

 • Gupp som är OK ur arbetsmiljösynpunkt:

  • Traditionella platå- och cirkelgupp utformade enligt VGU och som i driftskedet har en lutning på högst 8 %. Lutningen bör av trafiksäkerhetsskäl vara minst 6 % .

  • Rätt utformade busskuddar

 • Vägverket kommer att under 2009 att kontrollera att samtliga gupp på statliga vägar uppfyller detta krav.

16


Gatu och trafikfr gor3
Gatu- och trafikfrågor omformuleras!

 • Öppna jämförelser: Tillgänglighet (Sara Hesse)

  www.handisam.se

 • Öppna jämförelser: Säkra kommunala

  gator (Johan)

 • Nya hastighetsgränser i tätort (Johan)

 • Bussar och gupp (Johan)

 • RDT – Rikstäckande Databas för

  Trafikföreskrifter, fr.o.m. 1/7 2010 (Johan)

 • Belysning på statliga vägar (Örjan)

 • Förstudie om stöd till skolans arbete

  med trafikfrågor (Sara)

 • Den goda staden (Sara)

 • ISO-standard för trafiksäkerhet (Johan)

17


Skrifter som ges ut under h sten
Skrifter som ges ut under hösten omformuleras!

 • Hastighetshandboken Rätt fart i staden!

 • GCM-handbok

 • Shared Space

 • Åtgärdskatalogen

 • Cirkulationsplatser

 • Handbok i arbete på väg (APV)

 • På spåret – en studie om pendling och regionförstoring

 • MKN utomhusluft – vägledning till kommunerna

 • Partnering inom kommunal väghållning

 • Svenska transportinfrastrukturprojekt inom ramen för EU:s strukturfonder

18


Kalendarium
Kalendarium omformuleras!

 • 23 sep Nätverksträff Trafiksäkerhetsrevision Stockholm

 • 22-23 sep Färdtjänst- och sjukresedagar Malmö

 • 1-2 okt Infrastrukturseminarium Stockholm www.interreg.se

 • 21-22 okt Gatudriftdagen Malmö

 • 23-24 okt Stuprör och hängrännor –

  sektorsövergripande planering Stockholm

 • 4 nov Ny transportpolitisk konferens,

  transportpolitik.nu Arlanda

 • 6-7 nov Presidiekonferens teknisk nämnd Sigtuna

 • 18-19 nov Trafikkonferensen Göteborg

 • 19-20 nov Asfaltdagar Malmö, Stockholm

 • 25 nov Offentliga och privata partnerskaps-

  lösningar (OPP) Stockholm

 • 10 dec Nätverksträff Cykel Örebro

 • XX Trafiksignaler Stockholm

19


Mer information
Mer information! omformuleras!

 • www.skl.se/infrastruktur

 • www.skl.se/trafik

 • www.vv.se/nyahastighetsgranser

 • www.vv.se/rdt

20


ad