ho geld n z n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HOŞ GELDİNİZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
HOŞ GELDİNİZ

play fullscreen
1 / 117

HOŞ GELDİNİZ

387 Views Download Presentation
Download Presentation

HOŞ GELDİNİZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HOŞ GELDİNİZ Dr. Ömer SÜMER Rize Aile Hekimleri Derneği

 2. AİLE HEKİMLERİNİN TANZİM ETTİKLERİ SAĞLIK RAPORLARI

 3. SÜRÜCÜ OLUR RAPORLARI • İŞE GİRİŞ RAPORLARI • MİLLİ EĞİTİM KAYNAKLI SAİR RAPORLAR • SPORCU RAPORLARI • AKLİ MELEKE RAPORLARI • EVLİLİK RAPORLARI • GEMİADAMI OLUR RAPORLARI • SİLAH BULUNDURMA RAPORLARI • ÖZEL GÜVENLİK OLARAK ÇALIŞABİLİR RAPORLARI • ASKERLİK MUAYENELERİ

 4. SÜRÜCÜ OLUR RAPORLARI • 26 Eylül 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26301 • İçişleri Bakanlığından: • SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK

 5. Amaç • MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sürücü adayları ve sürücülerde! aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasları belirlemektir.

 6. Yürütme • MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

 7. MADDE 4 – • (1) Sürücü adaylarının genel sağlık muayeneleri pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. • …..Aile hekimliği uygulamasına geçilmiş illerde bu raporlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından da verilebilir. (değişik:17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete)

 8. Göz muayenesine ilişkin esaslar • MADDE 5 – • (1) Göz muayenesi açısından sürücü belgeleri aşağıda belirtildiği şekilde iki gruba ayrılır; • a) Birinci grup: A1, A2, B, F, H. • b) İkinci grup : C, D, E, G.

 9. (2) Görme derecesi, iki gözü olanlarda; • a) Birinci grup sürücülerde (B) düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 2/10 dan aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme derecesi toplamı 10/20 olmalıdır. • b) İkinci grup (C, D, E ) sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 6/10 dan aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme derecesi toplamı 14/20 olmalıdır. • c)10/10 görme: gözlük veya kontakt lensle iyi aydınlık ortamda araçlarından 20 metre mesafeden 79 mm yükseklik x 50 mm genişlikteki şekil veya bir yazıyı okumalarını gerektirir.

 10. (9) Diplopi ve paralitik şaşılığı olanlara görme dereceleri ne olursa olsun sürücü belgesi verilmez. (monokülerler dahil) Diplopi tanısı konulduğu anda sürücünün sürücü belgesine el konulur.??? • (SÜRÜCÜ BEGELERİNE EL KONMASI İÇİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİM USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN HERHANGİ BİR GENELGEYE ULAŞILAMAMIŞTIR)

 11. ç) Monoküler kişiler; • 1) A1, A2, B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilir. • 2) Ticari araç kullanamaz. • 3) Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır. • 4) Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur. • 5) Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.

 12. İç hastalıkları muayenesine ilişkin esaslar • (1) İç hastalıklardan diabetes mellitusda; • a) Ağır diabetes mellitus vakalarına (diabetik kronik komplikasyonları örn; retinopati, nefropati, nöropati gibi gelişmiş olanlara, ve insulin kullanmak zorunda olup kan şekeri regulasyonu sık hipoglisemiler nedeni sağlanamayan labil kan şekerine sahip olanlara ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlere) sürücü belgesi verilmez.

 13. b) Kontrollü diabetlilere, belirli aralıklarla? muayene ve tetkik edilmek üzere sürücü belgesi verilebilir.

 14. (2) Kalp-Damar Hastalıkları; • Grup 1: A ve B sınıfı sürücü belgesi verilecek sürücü adayları, Grup 2: A ve B sınıfı dışında kalan sürücü adayları olup bunlardan: • a) Anjinal yakınması olanlara, akut koroner sendrom (Stabil olmayan angina pektoris, ST yükselmeli miyokard infarktüsü ve ST yükselmesiz miyokard infarktüsü) tanısı almış olanlara ve koroner arter bypass cerrahisi uygulanan Grup1 ve Grup 2 deki sürücü adaylarına gerekli medikal tedavi ve/veya invaziv girişimleri tamamlandıktan 6 hafta sonra yapılacak olan egzersiz testinde, testi pozitif kılacak olan kriterler saptanmamış ise sürücü belgesi verilir.

 15. e) Hipertansiyonu olan ve maksimal tedaviye rağmen istirahat TA: 200/120 mmHg nin üzerinde olan Grup 2 deki adaylara sürücü belgesi verilmez.

 16. (3) Organ yetmezliğinde; • b) Büyük organ nakli geçirmiş olanlara veya kronik böbrek yetmezliği olup diyaliz tedavisi görenlere, ilgili uzmanın görüşü alınmak suretiyle sürücü belgesi verilir.

 17. Kulak-burun-boğaz muayenesine ilişkin esaslar • c) İşitme cihazı kullandıkları halde B Sınıfı Sürücü Belgesi alanların ticari araç kullanmayacakları belgelerine işlenir. • B Sınıfı Sürücü Belgesi alıp da ticari! araç kullanacaklarda C, D, E, G Sınıfı Sürücü Belgesi alacak olanlarda işitme tam! olmalı, ileri derecede ses kısıklığı, solunum bozukluğu ve ileri derecede konuşma bozukluğu olmamalıdır. • (Şahsi uygulamam: Hususi –B- sınıfı sürücü belgesiHer ticari belge talebinde KBB sevk)

 18. ç) E Sınıfı Sürücü Belgesi alacak olanlar ile B Sınıfı Sürücü Belgesi alacaklardan ticari taşıt kullanacak olanlarda, doğuştan veya sonradan meydana gelen ileri derecede şekil bozukluğu ve harabiyet olmamalıdır.

 19. f) Bedenen ve ruhen sağlam, görme derecesi sürücü belgesi almaya elverişli olan işitme ve konuşma engellilere, ticari olmamak koşuluyla sadece otomobil kullanmak üzere H Sınıfı Sürücü Belgesi verilebilir. • Ayrıca, her iki kulakta 50 dB’den fazla işitme kaybı olan ve/veya işitme cihazından fayda görmeyen olgular bu kapsamda değerlendirilir.

 20. (3) Uyku bozuklukları (Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu, gündüz aşırı uyuklama hali) ile ilgili; • a) Her sürücü adayına uygulanacak anketin incelenmesi sonucunda horlama, tanıklı uyku apnesi ve/veya yoğun gün boyu uyuklama hali olup ilgili uzman hekim tarafından Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu olduğu düşünülen adaylardan polisomnografi raporu istenir. • Profesyonel ehliyet talep eden 45 yaşından büyük ve vücut kitle indeksi 25 ve üzerinde olanlardan ise mutlaka polisomnografi raporu istenir (Bu kişiler çalıştıkları sürece her sene bu testi tekrarlamak ile yükümlüdürler.) • (Obez şehirler arası otobüs,kamyon şoförleri!!!)

 21. (5) 45-60 yaş arası 5 yılda bir, 60 yaş sonrası ise 3 yılda bir sağlık kontrolü gereklidir. • (EHLİYET YENİLERMELERDE MUTLAKA SANKİ HİÇ EHLİYETİ YOKMUŞ GİBİ MUAYENE!!)

 22. Ortopedi muayeneye ilişkin esaslar • (2) Extremite noksanlığında; • a) Bir elin başparmak veya başparmak dışında iki parmak noksanlığı veya noksan sayılacak şekilde fonksiyon kaybı olanlarda, Ortopedi uzmanının ve/veya Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının görüşleri doğrultusunda A, B ve H sınıfı, her iki el başparmak noksanlığı ve ileri derecede fonksiyon kaybı olanlara F Sınıfı Sürücü Belgesi verilir.

 23. Ruh ve sinir hastalıkları muayenesine ilişkin esaslar • MADDE 9 – • (1) Ruh hastalıklarından; • a) İster doğumsal isterse hastalığa, travma veya beyin sinir ameliyatına bağlı oluşmuş ağır akıl hastalığı olanlar, zeka geriliği olanlar, demans (bunama) ve/veya yaşlılığa bağlı davranış bozukluğu olanlar, muhakeme, davranış ve uyumu belirgin ölçüde bozacak düzeyde kişilik bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu ve ağır davranış bozukluğu olanlar uzman hekim tarafından dikkate alınır.

 24. (2) Sinir Hastalıklarından; • c) Epilepsi tespitinde sürücü belgesi verilmez.

 25. İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ • 2 grupta işe giriş muayenesi yapılmakta • 1. Ağır ve Tehlikeli İşler • 2. Ağır ve Tehlikeli işler grubu dışındaki işler

 26. Sağlık Raporu nedir? • Kişinin sağlığının herhangi bir işin mahiyeti açısından uygun olup olmadığını belirten hekimin tıbbi standartlar!!! ışığındaki görüşüdür. • Halkın gözünde Sağlık Raporu: • Hekim tarafından imzalanması gereken bir kağıt parçası

 27. 16/06/2004 tarihli Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği • Sağlık Raporu • Madde 5 – Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde,işin niteliğine? ve şartlarına? göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur.

 28. Ağır ve Tehlikeli İşler • İş Kanunu'nun 86. maddesi: • "Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar  Kurumu!,  sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. • Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.!!!!!! "

 29. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu& Sağlık Raporu‏ • Madde 41 - Çalışma mevzuatına göre sağlık raporu alınması gerektiği halde böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarakbünyece elverişli bulunmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girişinden önce var olduğu tesbit edilen veya bünyece elverişli bulunmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı için Kurumca yapılan hastalık sigortası masraflarının tümü işvereneödettirilir. • Soru: İşin şartlarını ve niteliği bilmeden işçiye çalışabilir raporu veren Aile Hekiminin sorumluluğu nedir?

 30. Senaryo: Kişide kronik Akciğer hastalığı mevcut ve bunu Aile Hekiminden gizliyor. Aile Hekimi bunu bilmeden kişiye sağlık raporu veriyor. Kişinin rahatsızlığı 1 yıl sonra artıyor. Malulen emekli olma talebinde bulunuyor. • SGK: Kişinin sağlık şartı bu işte çalışmaya uygun değil. Tedavi masraflarını işveren ödesin • İşveren avukatı: Bizim sorumluluğumuz yoktur. Biz Aile Hekiminin tanzim etmiş olduğu raporu esas aldık. Kanunen tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Hekim ise kişiyi Göğüs uzmanına sevk ederek görüş almadan kişinin akciğer rahatsızlığını atlamış ve kişinin bu rahatsızlığı iş ortamında daha da artarak kişi çalışamaz hale gelmiştir.

 31. Çalışma Bakanlığı’nın Derneğimize vermiş olduğu cevap • 4857 sayılı İş Kanunu'nun  çeşitli yönetmelikler başlıklı bölümünde yer alan  89. Maddenin (a) fıkrasında “Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; “Ağır ve tehlikeli işlerden başka işler” için de işçilerin işe başlamadan hekim muayenesinden geçirilmelerini,    öngören yönetmelikler hazırlayabilir.” Hükmü yer almaktadır. Ancak bu güne kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. • 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 2. Maddesinde “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır.” hükmü yer almaktadır.

 32. Bu nedenle “Ağır ve tehlikeli işlerden başka işler” için işe giriş muayeneleri 4.12.1973 tarihli ve 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”nün 59.maddesinin 8.fıkrasında; • “Meslek hastalıklarından korunmak için, işe giriş ve işe yerleştirme muayeneleri düzenli yapılacak, kullanılan maddelere?? karşı hassas olanlar bu işlerde çalıştırılmayacak, işe uygun kişilerin yerleştirilmesine önem verilecektir. • Ayrıca, işe yerleştirilen işçilerin, tehlike ve zararın özelliğine göre, belirli sürelerde sağlık muayeneleri ve gerektiğinde laboratuvar araştırmaları yapılacaktır.” hükmüyle düzenlenmiştir. • Konuyla ilgili yapılabilecek güncel mevzuatı takip ediniz.

 33. İŞE GİRİŞ RAPORLARI AİLE HEKİMLERİNİN GÖREVİ Mİ? • 16/06/2004 tarihli Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği • Sağlık Raporu • Madde 5 • Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi(değişik:07/03/2010 R.G) , işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla ; • en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu!!!!!, • Sağlık Ocağı, veya 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği sağlık ocağının kaldırıldığı yerlerde aile hekimi(değişik:07/03/2010 R.G) , • Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.(hükümet tabibi kavramı aile hekimliğinden AYRI bir kavram)

 34. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık BirimlerininSağlık Bakanlığına DevredilmesineDair Kanun (Kanun No. 5283 -02 Temmuz 2005) • d) Sağlık birimi: Kurum tabiplikleri hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastane, dispanser, sağlık merkezi veya istasyonu ile her ne ad altında olursa olsun insan sağlığı ile ilgili hizmet sunan tüm birimleri, • Sağlık birimlerinin Bakanlığa devri • MADDE 4. - Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm sağlık birimleri; bunlara ilişkin her türlü görev!, hak ve yükümlülükler! , taşınırlar, taşınmazlar ve taşıtlarla birlikte, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait olanlar rayiç bedeli karşılığında, diğerleri bedelsiz olarak aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığa devredilmiştir: • Atıflar ve yürürlükten kaldırılan hükümler • MADDE 9. - Mevzuatta, bu Kanunla Bakanlığa devredilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerine yapılan atıflar!, Bakanlığa ait sağlık birimlerine ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından belirlenecek sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılmış sayılır.

 35. 26.01.2010 tarihli Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleriMadde 25- • (1) Bölgesindeki tüm çalışanların ve işyerlerinin, özellikle sağlık açısından tehlikeli işyerlerinin kayıtlarına ulaşarak koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin sunulması için işyeri ve diğer kurumlarla işbirliği yapar. • (2) İlgili mevzuata uygun olarak ortak sağlık ve güvenlik birimi kurabilir ve/veya ihtiyacı olan personeli hizmet satın alma yöntemiyle temin edebilir.

 36. 5283 SAYILI KANUN İLE ANLAŞILAN • İŞE GİRİŞ RAPORLARI; • Hastane bulunan ilçelerde öncelikle HASTANELER • Hastane bulunmayan ilçelerde öncelikle TSM’ler tarafından verilmeli

 37. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN KONUYA YAKLAŞIMLARI

 38. RİZE

 39. İZMİR

 40. VEREM SAVAŞ DAİRESİ

 41. BİR İLİMİZ???

 42. BİR İLİMİZ-2

 43. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER NELERDİR: • EK - IAĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE • TÜM MESLEKLERİ NASIL TANIMLARIM? • Türk Meslekler Sözlüğü:Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması : http://www.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx • PEKİ MESLEKLERİN RİSKLERİNE GÖRE HANGİ TETKİKLERİ YAPMALIYIM? • İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

 44. ÖRNEK: Kurşunla çalışacak işçiler • işe alınırken klinik ve laboratuvar usulleri ile genel muayeneleri yapılacak, kan, kan yapıcı sistem, karaciğer ve böbreğin durumu incelenerek, kurşuna hassas olanlar ve alkolikler, bu işlere alınmayacaktır. • Kurşunla çalışan işçiler, her üç ayda bir, sağlık muayenesine tabi tutulacaktır. • İşçinin hazım şikayetleri olup olmadığı, diş etlerinde burton çizgisi bulunup bulunmadığı, kolların ekstansiyon durumları incelenecektir. • İdrarda kopraporfirin aranacak ve kanda hemoglobin yüzdesi ölçülecek, bazofil granulasyonlu eritrosit sayımı yapılacaktır. • Gerektiğinde kanda ve idrarda kurşun aramak üzere numuneler, ihtisas laboratuvarlarına gönderilecektir.

 45. MİLLİ EĞİTİM

 46. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAZMIŞ OLDUĞUMUZ YAZI • İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görev yapan personel ve öğrenim gören öğrenciler tarafından Birimime çeşitli amaçlar ile sağlık raporu talepleri gelmektedir. • Söz konusu sağlık raporu talepleri “Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğuna dair resmi bir kurumdan alınan sağlık raporu, bulaşıcı hastalık taşımadığına dair rapor, geziye gidebilir,satranç müsabakalarına katılabilir, çırak ve kalfa olarak çalışabilir, Halk Eğitim Merkezinde görev yapabilir, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapabilir” şeklinde olmaktadır.