1 / 29

YDYO AKADEMİK KURUL TOPLANTISI-GÜZ

YDYO AKADEMİK KURUL TOPLANTISI-GÜZ. 2012-2013 ÖĞRETİM DÖNEMİ PLANLAMALAR VE HAZIRLIKLAR. ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. E-Ders materyallerinin geliştirilmesi Hazırlık Türkçe Ders Kitabı Yazımı Hazırlık Kırgızca Ders Kitabı Güncelleme Çalışmaları Akademik Türkçe Ders Materyalleri

halle
Download Presentation

YDYO AKADEMİK KURUL TOPLANTISI-GÜZ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. YDYO AKADEMİK KURUL TOPLANTISI-GÜZ 2012-2013 ÖĞRETİM DÖNEMİ PLANLAMALAR VE HAZIRLIKLAR

 2. ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ • E-Ders materyallerinin geliştirilmesi • Hazırlık Türkçe Ders Kitabı Yazımı • Hazırlık Kırgızca Ders Kitabı Güncelleme Çalışmaları • Akademik Türkçe Ders Materyalleri • Akademik Kırgızca Ders Materyalleri • Görsel Ders Materyalleri

 3. DERS PROGRAMLARI • Dil Öğretimi Bölümünün Avrupa Birliği Ölçütleri ile uyumlu Dil Öğretim Programlarının Geliştirilmesi amacıyla Kırgızca Hazırlık Sınıfları için Program Geliştirme Komisyonu kurulmuştur. • Mütercim Tercümanlık Bölümü ders programlarının güncelleme çalışmaları başlatılmıştır. • Mütercim Tercümanlık Bölümü Lisans Üstü Eğitim Program Teklifi hazırlıkları.

 4. FİZİKSEL ALTYAPI KULLANIMI

 5. FİZİKSEL ALTYAPI KULLANIMI

 6. HAFTALIK DERS PROGRAMLARININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI • Kuşak programın etkin kullanımı sağlanması, • Anında tercüme laboratuarı kullanımının planlaması, • Ders ve akademik toplantı amaçlı Akıllı Sınıf kullanımı, • Öğretim elemanı oturma düzeni: mevcut kadronun %85’i merkez bina 2. Katta yerleştirilmiş durumdadır. Türkçe Öğretimi Biriminden 7, İngilizce Öğretimi Biriminden 1, Mütercim Tercümanlık Bölümünden 2 yeni öğretim elemanı eğitim kadromuza katılmıştır.

 7. YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLER ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

 8. YÖNETİM PERFORMANSIFAKTÖR ANALİZİ SONUÇLARI YÖNETİMSEL SÜREÇLERDE ÖNE ÇIKAN FAKTÖRLER • PERSONEL YÖNETİMİ %57,62 • İLETİŞİM% 10,28 • MOTİVASYON% 6,13 • YÖNETİMSEL YAPILANMA %5 • İNCELEME-KARAR VERME %4,3

 9. YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLER ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

 10. İŞ VERİMLİLİĞİ FAKTÖR ANALİZİ • Öğretim Elemanı ofislerinin fiziksel yetersizliği(en olumsuz faktör) • İş arkadaşlarıyla iletişim (en olumlu faktör) • Yönetim yükü (olumlu faktör) • Hizmet içi eğitimin yeterliği (olumlu faktör)

 11. KURUM İÇİ İLETİŞİM VE ETKİLİ GERİBİLDİRİM • Yönetici, değişimin yönünü belirleyen, kurumun geleceğini şekillendiren, diğer çalışanların güvendiği ve saygı duyduğu bir liderdir. • Yönetici, çevresindeki insanlara anlamlı ve etkin geribildirimler verme becerisini başarıyla sergilemelidir.

 12. KURUM İÇİ İLETİŞİM VE ETKİLİ GERİBİLDİRİM • 2012-2013 öğretim döneminde de yönetim performansını mükemmelleştirmek adına yetkin bir iş bölümü planlanmıştır. Bu planlama tüm birim personeline iletilmiştir. • Geribildirimde en üst düzeyde verimlilik sağlanması amacıyla mütercim tercümanlık ve dil öğretimi bölümlerinde birinci amirlerce öğretim elemanlarına yönelik performans dosyaları güncellenecektir.

 13. ÖĞRENCİLERE YÖNELİK PLANLAMALAR • Dil Geliştirme amaçlı staj uygulamaları, • Uluslararası Anlaşmalı Üniversitelerden gelen öğrencilere rehberlik ve dil eğitimi hizmetleri

 14. ETKİLİ İLETİŞİM REHBERLİK DANIŞMANLIK • Öğrenci bilgi formlarının ve öğrenci gelişim dosyası elektronik ortama taşınması . • Türkiye’den gelen öğrencilere ikinci danışmanlık hizmeti verilmesi ve öğrencilerin sosyalleşmesine olumlu katkı. • PDRM Merkezi ile koordineli Gelişimsel Grup Rehberliği etkinlikleri (Yeni Öğrenci Evi). • Kariyer Günleri (Sektörsel birikimin öğrenci ve öğretim elemanlarınca paylaşılması). • Mezun durumunda olan öğrencilerin iş bulma konusunda rehberlik ve danışmanlık adına üniversitemiz mezunlar ve mensuplar birliği ile koordineli çalışmalar yürütülmesi. • Bişkek’te bulunan üniversitelerden gelen öğrencilere yönelik öğretmenlik uygulamaları staj programı

 15. BİLİMSEL SOSYAL VE KÜLTÜREL KATKILAR • Sosyal Faaliyetler komisyonu yıllık programı dâhilinde yapılacak olan bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler. • Kırgızca Olimpiyatları projesi. • Sosyal Yardımlaşma Fonu Çalışmalarına en üst düzeyde katkının sağlanması. • Bahar dönemi Akademik Ders Programları (ilgili fakülte ve yüksekokullarla koordineli). • Konservatuar bölümü ile ortak sosyal faaliyet programları. • Kermes etkinlikleri (Öğrenci Velilerinin Katılımı ile).

 16. MESLEKİ YABANCI DİL EĞİTİMİ • 2011-2012 Bahar Döneminde yapılan İngilizce İhtiyaç Analizi Pilot Çalışması Mesleki Yabancı Dil Eğitimi özelinde daha da geliştirilerek kapsamlı bir öğrenci katılım sağlanacaktır. Program geliştirme çalışmaları elde edilen veriler dikkate alınarak öğrenci odaklılık ilkesi doğrultusunda yapılacaktır. • Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulunun talepleri doğrultusunda ileri düzey yabancı dil dersleri dil öğretim bölümü koordinasyonunda yürütülmesi planlanmaktadır. • Bahar dönemi eğitim dilleri Kırgızca Türkçe Mesleki Yabancı Dil Ders programı (Akademik ders materyallerinin de becerilere odaklı olarak kullanılması sağlanacaktır).

 17. BİLGİLENDİRME MOTİVASYON YÖNLENDİRME • Geleneksel IV. Spartiyak Müsabakalarına etkin katılımın sağlanması • Hazırlık Sınıfları Türk Halk Oyunları ekibi çalışmaları (konservatuar yüksekokulu ile işbirliğinde). • Tiyatro günleri (dönem boyunca öğrencilere tiyatro bileti sağlanması. • Güz ve Bahar dönemlerinde akademik kadroların ve birimlerin tanıtılması. • Hazırlık sınıfları Yılsonu Kültür Şöleni etkinlikleri düzenlenmesi. • Mezuniyet törenine katılımın sağlanması. • Öğretim Elemanlarına yönelik sportif faaliyetlere katılımın sağlanması (BESMYO ile koordineli). • Mezunlar ve mensuplar birliği etkinliklerine katılımın sağlanması. • Dil mezuniyet günü, Kültür Şöleni programının düzenlenmesi (Mayıs 2013).

 18. ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLER İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMLARI

 19. ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLER İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMLARI

 20. ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLER İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMLARI

 21. ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLER İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMLARI • Öğretim elemanı kişisel gelişim programları: Mesleki formasyonu geliştirme amaçlı her türlü bilimsel faaliyete katılım desteklenecek elde edilen sertifika, katılım belgesi vb belge öğretim elemanı dosyasında arşivlenecektir. • Hizmet içi eğitim seminerleri akademik dönem başında planlanarak katılım sağlanacaktır. • Hizmet içi eğitim kapsamında tüm akademik ve idari personele yönelik yabancı dil kursları açılacaktır. • Mesleki Gelişim Biriminin Kurulması sağlanacaktır. • Stajyer öğretim elemanlarına yönelik training etkinliği planlanmıştır.

 22. ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLER İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMLARI

 23. ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLER İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMLARI • Öğrenci kişisel gelişim programları: • Sportif Faaliyetler: Geleneksel Spartak Spor Olimpiyatları müsabakalarına hazırlık amaçlı farklı spor dallarında danışman öğretim elemanı koordinasyonuyla düzenli antrenman çalışmaları.(hazırlık ve müt. Terc. Bölümleri futbol, voleybol, basketbol takımlarının oluşturulması) • Dil Kursları: Hazırlık sınıflarına yönelik haftada 10 saatlik yabancı dil kursları (Rusça, İngilizce) • Etüt Çalışmaları: Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine Yönelik Etüt Çalışmaları (Öğrenci Evleri)

 24. BİLİMSEL FAALİYETLER

 25. TANITIM FAALİYETLERİ • YDYO VTR HAZIRLANMASI • ORTA DERECELİ OKULLARDA TANITIM ÇALIŞMALARI • KIRGIZCA OLİMPİYATLARI ORGANİZASYONU • BİŞKEK DIŞI TANITIM ÇALIŞMALARI

 26. SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ İLE İŞ BİRLİĞİ • HALKA AÇIK DİL KURSLARI • 58. OKUL ÇALIŞMALARI • SOSYAL SORUMLULUK ETKİNLİKLERİ • KIRGIZCANIN ÖĞRETİMİ SEMİNER ETKİNLİKLERİ • RADYO YAYINLARI

 27. KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ADEK AKREDİTASYON ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 28. *Dil Sınavları Geliştirme ve Uygulama (DevelopingandImplementingLanguageTests ) An Evidence-basedApproachTürkçe Örneği YDYO ADEK *ALTEÜyelik Çalışmaları

 29. GELECEK ELİMİZDE ! KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012-2013

More Related