strat gia rozvoja irokop smov ch slu ieb v slovenskej republike n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stratégia rozvoja širokopásmových služieb v Slovenskej republike PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stratégia rozvoja širokopásmových služieb v Slovenskej republike

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Stratégia rozvoja širokopásmových služieb v Slovenskej republike - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Stratégia rozvoja širokopásmových služieb v Slovenskej republike. Ing. Milan Herman Ing. Karol Košuk MDPT SR. Príprava novej širokopásmovej stratégie v SR. Potreba širokopásmového prístupu Širokopásmový prístup v SR – súčasnosť

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stratégia rozvoja širokopásmových služieb v Slovenskej republike' - halla-moss


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strat gia rozvoja irokop smov ch slu ieb v slovenskej republike

Stratégia rozvoja širokopásmových služieb vSlovenskej republike

Ing. Milan Herman

Ing. Karol Košuk

MDPT SR

pr prava novej irokop smovej strat gie v sr
Príprava novej širokopásmovej stratégie v SR
 • Potreba širokopásmového prístupu
 • Širokopásmový prístup v SR – súčasnosť
 • Príprava stratégie širokopásmového prístupu v SR – východiská
 • Príprava stratégie širokopásmového prístupu v SR – ciele
potreba irokop smov ho pr stupu
Potreba širokopásmového prístupu
 • Definícia širokopásmového prístupu
 • Dôležitosť širokopásmového prístupu v medzinárodnom merítku
 • Dopad na život občanov
 • Digitálne rozdelenie
 • Aktivity krajín EÚ
 • Stratégie širokopásmového prístupu v Krajinách EÚ
defin cia irokop smov ho pr stupu
Definícia širokopásmového prístupu
 • Prenosové rozpätie podľa ITU

od 256kbit/s do 100Mbit/s

sa považuje za širokopásmový prístup.

 • Všeobecne dostupné širokopásmové pripojenie spolu s koncovým zariadením
 • Možnosť pripojenia užívateľov možnosťou skvalitnenia oblastí života a k zdroju informácií, služieb a zábavy
technol gie a ich prenosov mo nosti

Fiber Optic Cable

FWA 26 GHz

Corporation

xDSL, FWA 3,5 GHz

SME

2,4 G Hz

WLAN

2,4 G Hz

WLAN

Cable TV

SOHO

GSM

ISDM

Modem

Residental

64 kb/s

128 kb/s

256 kb/s

1 Mb/s

2 Mb/s

8

Mb/s

Technológie a ich prenosové možnosti
d le itos irokop smov ho pr stupu v medzin rodnom mer tku
Dôležitosť širokopásmového prístupu v medzinárodnom merítku
 • Transfer informácií ako základ ďalšieho rozvoja spoločnosti
 • Rovnomerný rozvoj všetkých regiónov
 • Zvýšenie dynamiky rozvoja
 • Podnikanie a obchod
 • Vzdelávanie
 • Verejná správa
 • Zdravotníctvo
dopad na ivot ob anov
Dopad na život občanov
 • Prístup k rozsiahlym zdrojom informácií dostupných v elektronickej forme
 • Vytváranie nových pracovných príležitostí
 • Obsažnejšie vzdelávanie
 • Aktivácia okrajových skupín obyvateľstva a ich zapojenie do spoločnosti
 • Pružnejšia a transparentnejšia verejná správa
 • Dynamickejšia oblasť podnikania
digit lne rozdelenie
Digitálne rozdelenie
 • Digitálne rozdelenie, resp. digitálna priepasť znamená obrovské rozdiely medzi jednotlivými krajinami, regiónmi, podnikmi, domácnosťami a jednotlivcami na rozdielnej socioekonomickej úrovni, spôsobené nerovnakými možnosťami prístupu k informačným a komunikačným technológiám a ich efektívnemu využívaniu.
aktivity kraj n e
Aktivity krajín EÚ
 • Projekty eEurope, eEurope+ a eEurope2005
 • Definovanie a podpora budovania

informačnej spoločnosti

 • Národné stratégie širokopásmového prístupu
 • Legislatíva v oblasti

elektronických komunikácií

 • Podpora rozvoja infraštruktúry
strat gie irokop smov ho pr stupu v krajin ch e
Stratégie širokopásmového prístupu v Krajinách EÚ

Rakúsko Schválená Fínsko Schválená

Dánsko Schválená Írsko Schválená

Grécko Schválená Holandsko Schválená

Taliansko Schválená Portugalsko Schválená

Španielsko Schválená Švédsko Schválená

Veľká Británia Schválená

Luxembursko Vo schvaľovaní

Francúzsko Vo schvaľovaní

Belgicko Pripravovaná

Nemecko Pripravovaná

Poľsko Schválená

irokop smov pr stupu na slovensku s asnos
Širokopásmový prístupu na Slovensku - súčasnosť
 • Široká digitálna priepasť
 • Súčasná ponuka pripojenia
 • Problémy rozvoja pripojení
irok digit lna priepas
Široká digitálna priepasť

Hrozba spočíva v tom, že sa vytvára digitálna priepasť nielen oproti vyspelým štátom, ale aj v vnútri štátu, medzi regiónmi, medzi ľuďmi rôzneho sociálno-ekonomického statusu – majetku, príjmov, vzdelania, či veku, ale aj na základe rôznych zdravotných, ekonomických alebo sociálnych hendikepov ľudí. Paradoxne, teda, prístup na internet ľudí spája, no súčasne, absencia prístupu vytvára medzi ľuďmi neprekonateľné hranice a bariéry, ktoré sa neustále zväčšujú.

s asn ponuka pripojenia
Súčasná ponuka pripojenia
 • Ponuka pripojenia sa v súčasnosti vo väčšine opiera o široko rozšírené technológie:

- telekomunikačné siete pevné aj mobilné

- TV káblové rozvody

 • Nové technológie sú v počiatkoch a musia vybudovať vlastnú prístupovú infraštruktúru
probl my rozvoja pripojen
Problémy rozvoja pripojení
 • Cena pripojenia a koncových zariadení
 • Nerozvinutá infraštruktúra
 • Nerozvinuté trhové prostredie
 • Potreba podpory slabo rozvinutých regiónov
 • Nedostatočné využívanie súčasných potenciálov
pr prava strat gie irokop smov ho pr stupu na slovensku v chodisk
Príprava stratégie širokopásmového prístupu na Slovensku - východiská
 • Iniciatívy krajín EÚ – eEurope+ a eEurope2005
 • Národná politika pre elektronické komunikácie
 • Aktivity podporujúce prostredie širokopásmového prístupu
 • Mapovanie súčasnej infraštruktúry
iniciat vy kraj n e eeurope a eeurope2005
Iniciatívy krajín EÚeEurope+ a eEurope2005
 • eEurope+

- nový regulačný balík

- pokles cien internetu

- zvýšenie pripojenie domácností

- pripojenie škôl a spoločností

 • eEurope2005

- elektronická verejná správa

- elektronické vzdelávanie

- elektronické zdravotníctvo

- elektronický obchod

- dostupný širokopásmový prístup

- bezpečná informačná infraštruktúra

n rodn politika pre elektronick komunik cie
Národná politika pre elektronické komunikácie
 • Harmonizácia právneho rámca
 • Rozvoj súťaže na trhu komunikácií
 • Širokopásmový prístup
 • Prístup k internetu pre všetkých
 • Podpora rozvoja informačnej spoločnosti
 • Bezpečné komunikácie
aktivity podporuj ce prostredie irokop smov ho pr stupu
Aktivity podporujúce prostredie širokopásmového prístupu
 • Pripájanie škôl a ich vybavovanie výpočtovou technikou
 • Vybudovanie vysokoškolských sietí
 • Budovanie elektronických komunikačných sietí
 • Digitalizácia sietí dominantného operátora
 • Príprava digitálneho vysielania TV
 • Aktivity budovania informačnej spoločnosti
mapovanie s asnej infra trukt ry
Mapovanie súčasnej infraštruktúry
 • Sieťová infraštruktúra:

- chrbticová sieť a medzinárodné siete

- regionálne siete

- lokálne siete

- prístupové siete

 • Cieľ mapovania sieťovej infraštruktúry:

- biele miesta širokopásmového prístupu

- aktuálna kapacita, pokrytie a potenciál pre budovanie

širokopásmového prístupu

- aktuálne technológie a ich aplikácia

pr prava strat gie irokop smov ho pr stupu na slovensku ciele
Príprava stratégie širokopásmového prístupu na Slovensku - ciele
 • Dostupnosť každému obyvateľovi
 • Cenová prístupnosť
 • Technologická nezávislosť
 • Podpora budovania informatizácie spoločnosti

širokopásmovou infraštruktúrou

 • Bezpečnosť a ochrana sietí
slide24
Ďakujem za pozornosť

milan.herman@telecom.gov.sk

karol.kosuk@telecom.gov.sk

www.telecom.gov.sk