proseict dina gr p bach n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Proseict Dina Gr ŵ p Bach

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Proseict Dina Gr ŵ p Bach - PowerPoint PPT Presentation


  • 171 Views
  • Uploaded on

Proseict Dina Gr ŵ p Bach. Ymchwil Cynnal sesiynau Dina gr ŵ p bach therapiwtig. Canolbwyntio ar yr agwedd gymdeithasol ac emosiynol blynyddoedd Rhyfedddol i blant sydd yn derbyn sesiynau Dina yn y dosbarth yn yr ysgol yn barod. Research

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Proseict Dina Gr ŵ p Bach' - halla-kinney


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
proseict dina gr p bach
Proseict Dina Grŵp Bach

Ymchwil

Cynnal sesiynau Dina grŵp bach therapiwtig.

Canolbwyntio ar yr agwedd gymdeithasol ac emosiynol blynyddoedd Rhyfedddol i blant sydd yn derbyn sesiynau Dina yn y dosbarth yn yr ysgol yn barod.

Research

Delivering small group Incredible Years therapeutic Dina social and emotional coaching sessions to identified high risk children who also receive the classroom Dina programme in the school

ysgolion schools
Ysgolion- Schools

Bore gwybodaeth i gyflwyno’r rhaglen i benaethiaid ysgolion

Ymweliad i bob ysgol i egluro’r rhaglen ac i deilwro’r rhaglen ar eu cyfer

Casglu gwybodaeth am gefndir hyfforddiant staff yn y maes Blynyddoedd Rhyfeddol

Sicrhau bod hyfforddiant ychwanegol ar gael i gynnal y staff sydd ei angen

Half day session- briefing school heads on programme

Visit each school to explain programme in detail and tailor it to their needs

Collect information regarding staff training within the Incredible Years programme in the schools

Ensure that additional training is available to support staff if needed

ysgolion
Ysgolion

Cam 1 -9 Gwynedd

Cam 2 – 13 ysgol

8 Gwynedd

1 Caergybi

4 Powys

Phase 1- 9 Gwynedd schools

Phase 2- 13 schools

8 Gwynedd

1 Holyhead

4 Powys

r l yr athrawes teacher s role
Rôl yr athrawes- Teacher’s role

2 ddiwrnod yr wythnos

paratoi adnoddau Cymraeg ar gyfer y rhaglen

cynorthwyo yn y sesiynau hyfforddiant a sesiynau goruchwyliaeth

2 days a week

prepare Welsh medium resources

help with training and supervision sessions

slide5
Ymweld â sesiynau Dina Grŵp Bach yn yr ysgolion

Cynnig cymorth a chynhaliaeth i redeg y rhaglen, rhoi adborth ar ddiwedd ymweliad

Adrodd yn ôl i’r grŵp llywio ar ddatblygiadau o fewn y prosiect

attend small group Dina sessions in schools

Provide support for practitioners with programme, give feedback at end of session

Update the steering group regarding the developments within the schools

sesiynau hyfforddi training sessions
Sesiynau hyfforddi- Training sessions

3 diwrnod o hyfforddiant- ymarfer rhannau o’r sesiynau

Dysgu am dystiolaeth ymchwiliadau a chanfyddiadau ar ymddygiad

Rhannu profiadau am y problemau/sefyllfaoedd sy’n wynebu’r staff gyda’r plant yn y dosbarth

3 training days- including role play

Discuss research evidence and findings on behaviour

Share experiences about problems/situations presented to them in the classroom

sesiynau yn yr ysgolion
Sesiynau yn yr ysgolion

2 awr yr wythnos am 18 wythnos

hyd at 6 o blant gyda 2 oedolyn mewn sesiwn

12 o blant o bob ysgol- rhannu i 2 grŵp -gweithredol - grŵp rheoli

2 hours a week for 18 weeks

Up to 6 children with 2 adults

12 children split into 2 groups - intervention and control

slide8
Grŵp gweithredol-6 o blant- Ionawr – Mehefin

Grŵp rheoli- 6 o blant- tymor yr hydref canlynol

Intervention- 6 children-January- June

Control group- 6 children- following autumn term

rhaglen programme
Rhaglen- Programme

Cyfnod Sylfaen yn weithredol yn ysgolion Gwynedd

Rhaglen strwythuredig

Angen trefnu seibiant a chyfle i symud yn gorfforol yn ystod y sesiynau ac egwyl yn ôl anghenion y plant

Foundation Phase is implemented in Gwynedd schools

Structured programme

Need to ensure that children are given short frequent breaks between activities and periods of movement within the session

adnoddau resources
Adnoddau- resources

Adnoddau i gyd wedi eu paratoi

Posteri, gemau, a chardiau ciw i gynorthwyo’r dysgu

Sticeri, bathodynau

Gwobrau

Ffeiliau gwaith cartref

Bag Dina personol

All resources provided and prepared

Posters, games,cue cards to support learning

Stickers, badges

Prizes

Homework files

Individual Dina bags

gweithio gyda r rhieni key to working with parents
Gweithio gyda’r rhieni- key to working with parents

Un o’r prif amcanion a gofynion er mwyn cynnal partneriaeth agos ar y cychwyn

Egluro’r rhaglen

Sicrhau cyswllt cyson

Cydweithio i oresgyn problemau e.e. gwaith cartref

Main aim is to set a firm foundation with parents from the beginning

Make time to explain the programme

Ensure frequent link to update parents

Work together to solve problem e.g homework

plant cam 1 phase 1 children
Plant cam 1- phase 1 children

ymateb positif o fewn sesiynau

oed amrywiol 3-8

sylwadau’r plant…

Positive response in sessions

Ages varied form 3-8

Comments from children….

athrawon a chymorthyddion teachers and classroom assistants
Athrawon a chymorthyddion- teachers and classroom assistants

Cydweithio da

Paratoi’n drwyadl o flaen llaw

Addasu i’r rolau yn fuan yn y rhaglen

Dod i adnabod y plant yn llawer gwell ar lefel bersonol

Atgyfnerthu’r gwaith yn y dosbarth

Canmol y plant am eu hymdrechion

Good working partnership

Prepared well for sessions

Adapted well to their roles

Reinforcing the work in the classroom

Praising children for their efforts

slide14
Gweld plant yn goresgyn problemau ar yr iard ac yn egluro’r camau i wneud hyn

Cynorthwyo’r plant oedd yn cael trafferthion gyda’r gwaith cartref am resymau gwahanol

Noted that children were solving problems on yard and being able to explain how they succeeded

Supported children who had difficulties with homework for various reasons

profiadau o fewn y sesiynau experiences within the sessions
Profiadau o fewn y sesiynau- experiences within the sessions

Targedau personol o fewn y grŵp i’r plant

Gwneud eu gorau yn yr ysgol

Sylwi a deall am deimladau eraill ac eu hunain

Datrys problemau

Rheoli tymer

Sut wneud, siarad hefo a chadw ffrindiau

Chwarae rôl

Personal targets set for children within the group

How to do their best in school

Detect and understand their own and others’ feelings

Solve problems

Manage anger

How to make, talk with and keep friends

Role play

anawsterau difficulties
Anawsterau- Difficulties

Gwaith cartref-

Cam ymlaen- addasu ar gyfer pob sefyllfa

Homework

Way forward- customize it to each situation

y ffordd ymlaen
Y ffordd ymlaen
  • Rhannu gwybodaeth am y gwaith da sydd wedi ei wneud yn barod yn ysgolion cam 1
  • Cynghori ysgolion cam 2 yn dilyn blwyddyn o brofiad gyda’r gwaith ymchwil
  • Gweithio gyda’r ysgolion i gynnal partneriaeth rhwng yr ysgol a’r rhieni hefo’r prosiect
  • Diolch am eich gwrandawiad. Thank you.