slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Transport en Mobiliteit in de bouwsector “ Alles ” wat u moet weten over de tachograaf Confederatie Bouw - Matexpo 7 se PowerPoint Presentation
Download Presentation
Transport en Mobiliteit in de bouwsector “ Alles ” wat u moet weten over de tachograaf Confederatie Bouw - Matexpo 7 se

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33
halil

Transport en Mobiliteit in de bouwsector “ Alles ” wat u moet weten over de tachograaf Confederatie Bouw - Matexpo 7 se - PowerPoint PPT Presentation

230 Views
Download Presentation
Transport en Mobiliteit in de bouwsector “ Alles ” wat u moet weten over de tachograaf Confederatie Bouw - Matexpo 7 se
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Transport en Mobiliteit in de bouwsector“Alles” wat u moet weten over de tachograafConfederatie Bouw- Matexpo 7 september 2011 ITLB Graphics

 2. AGENDA • Laatste stand van zaken inzake de implementatie van de digitale tachograaf in België ; • Overzicht van een aantal wijzigingen van de reglementering inzake de rij-en rusttijden; • Toekomst . ITLB Graphics

 3. 1. Laatste stand van zaken inzake de implementatie van de digitale tachograaf ITLB Graphics

 4. Reglementaire basis • Europese reglementering: • -Verordening (EEG) nr. 3821/85 met bijlage 1, • Verordening (EG) nr. 561/2006 • Verordening (EG) nr. 1266/2009 van 16 december 2009 betreffende de tiende aanpassing • Belgische reglementering: • -het K.B. van 14 juli 2005 en het M.B. van 5 augustus 2005 houdende uitvoering van de Verordening (EEG) nr. • 3821/85 • het K.B. van 9 april 2007 houdende uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 561/2006 ITLB Graphics

 5. Uitgangspunt Om de verkeersveiligheid te verhogen werd de digitale tachograaf door de Europese Commissie geïntroduceerd als een innovatief en minder fraudegevoelig systeem voor de registratie van de activiteiten van de chauffeurs i.p.v de analoge tachograaf die met papieren tachograafschijven werkt. ITLB Graphics

 6. Toepassingsgebied • In welke landen ? • Vanaf wanneer? • Voor welke voertuigen? ITLB Graphics

 7. In welke landen? • De digitale tachograaf wordt ingebouwd in voertuigen, die nieuw in het verkeer worden gebracht in : • ALLE lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein; • en ten laatste vanaf 31-12-2010 ook: • in de landen waar het A.E.T.R.-verdrag van toepassing is (o.a. Rusland, Turkije, Moldavië, Oekraïne....) ITLB Graphics

 8. Sinds wanneer in België? • Op basis van art.22 van het K.B. van 14 juli 2005: • Nieuwe voertuigen, • die vanaf 5 augustus 2005 • ingeschreven werden • moeten met een digitale tachograaf uitgerust zijn. • (een korte transitieperiode was voorzien tot 31-12-2005 op basis van de Omzendbrief 2005-14123 van 5-8-2005) ITLB Graphics

 9. In welke voertuigen? ITLB Graphics

 10. Alle voertuigen die onderworpen zijn aan de vigerende Verordening inzake de rij- en rusttijden. • Vanaf 11-4-2007 op basis van Verordening (EG) nr. 561/2006. • Algemene conclusie : zeer ruim toepassingsgebied!! • Voertuigen met een maximaal toegelaten massa (M.T.M.), inbegrepen opleggers of aanhangwagens, van MEER DAN 3,5 TON en die door de chauffeurs onder het statuut van loontrekkenden OF zelfstandigen zowel voor het vervoer voor eigen rekening als voor rekening van derden gebruikt worden voor iedere verplaatsing die geheel of gedeeltelijk over VOOR OPENBAAR GEBRUIK TOEGANKELIJKE WEGEN plaatsvindt, in lege of beladen toestand; • Voertuigen gebruikt voor het vervoer van personen die meer dan 9 personen, bestuurder inbegrepen, kunnen vervoeren. ITLB Graphics

 11. Belangrijke wijzigingen in deVRIJSTELLINGEN en NATIONALE AFWIJKINGEN !!! Vanaf 11-4-2007: VRIJSTELLINGEN op basis van art. 3 van de Verordening (EG) nr. 61/2006 BELGISCHE AFWIJKINGEN voorzien in art. 6 van het K.B. van 9 april 2007 op basis van art. 13 van de Verordening (EG) nr. 61/2006 ITLB Graphics

 12. Toegelaten BELGISCHE AFWIJKING • voorzien in art. 6 van het K.B. van 9 april 2007 op basis van art. 13 van de Verordening (EG) nr. 561/2006 • Voertuigen of combinaties van voertuigen: • met een toegestane maximummassa van TEN HOOGSTE 7,5 TON; • die worden gebruikt voor het dragen van MATERIAAL, APPARATUUR OF MACHINES; • die de bestuurder beroepshalve gebruikt; • binnen een straal van 50 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf; • op voorwaarde dat dit vervoer niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is; ITLB Graphics

 13. Voornaamste kenmerken (1) • 1.De digitale tachograaf is te beschouwen als een computer met een geïntegreerde printer: • Het massageheugen van het apparaat kan de geregistreerde data m.b.t. het voertuig en de bestuurders ervan gedurende minstens 365 kalenderdagen bewaren. • Een cryptografische versleuteling tussen de bewegingssensor van het voertuig en de tachograaf beveiligt de authenticiteit en de integriteit van de registratie en de bewaring van de gegevens, zodat mogelijke vervalsing van de opgeslagen gegevens wordt uitgesloten en manipulaties en pogingen daartoe zelfs gedetecteerd kunnen worden. ITLB Graphics

 14. Voornaamste kenmerken (2) • 2. De digitale tachograaf is voorzien om te werken met verschillende types van chipkaarten, o.a. : • Een bestuurderskaart op naam van de chauffeur die rijdt met een voertuig dat onderworpen is aan de rij-en rusttijden en dat met een digitale tachograaf is uitgerust. • Een bedrijfskaart op naam van het bedrijf dat een voertuig gebruikt dat onderworpen is aan de rij-en rusttijden en dat met een digitale tachograaf is uitgerust. • 3. De geregistreerde data in de chip en in het massagheugen moeten REGELMATIG naar “beveiligdeexterne opslagmedia” worden overgedragen. (art 17§1 KB 14-7-2005) ITLB Graphics

 15. De bestuurderskaart ITLB Graphics

 16. Kenmerken van de bestuurderskaart • De bestuurderskaart vervangt de vroegere papieren tachograafschijf; • De kaart wordt gepersonaliseerd op naam van de bestuurder met zijn/haar pasfoto en zijn/haar grafische handtekening, maar ZONDER ADRES • De bestuurder mag slechts één bestuurderskaart bezitten; • De kaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar; • De kaart moet vervangen worden bij verlies, diefstal of slechte werking ervan; • De chip slaat de gegevens van de prestaties (rijden, rusten, …) van de bestuurder van minstens 28 dagen op. ITLB Graphics

 17. De bedrijfskaart ITLB Graphics

 18. Kenmerken van de bedrijfskaart • De bedrijfskaart wordt gepersonaliseerd op naam van het bedrijf met vermelding van zijn adres; • Een bedrijf kan meerdere kaarten tegelijk aanvragen en gebruiken voor het volledige voertuigenpark op basis van zijn btw-nummer; • De bedrijfskaart geeft toegang tot de gegevens van de voertuigen en de bestuurders van het bedrijf die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen; • Deze kaart dient o.a. om deze data over te brengen (te downloaden) voor controledoeleinden, loonberekening of vergrendeling van de data bij verhuur of verkoop van het betrokken voertuig; ITLB Graphics

 19. De kaartaanvraagprocedure ITLB Graphics

 20. Opdracht van de vzw ITLB www.digitach.be ITLB Graphics

 21. Voor elke type digitale tachograafkaart is er een specifiek aanvraagformulier beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits. • Deze formulieren zijn bv. beschikbaar op de website www.digitach.be (of opvraagbaar bij de Dienst DIGITACH) om afgeprint, ingevuld en opgestuurd te worden. • Voor een bestuurderskaart zijn de noodzakelijke aanvraaggegevens: • de naam, de voornaam en het rijksregisternummer van de chauffeur; • Zijn/ haar adres in België; • een geldig rijbewijsnummer voor minstens categorie B • 1 pasfoto en een grafische handtekening. ITLB Graphics

 22. Hoeveel kost een tachograafkaart ? • De te betalen prijs voor de tachograafkaarten is bepaald door het K.B. van 14 juli 2005 en is gewijzigd sinds 10-3-2011. • voor de bestuurderskaart : 65 EUR (incl.BTW) • voor de bedrijfskaart: 150 EUR (incl.BTW) ITLB Graphics

 23. Nuttige adressen (1) VOOR REGLEMENTAIRE ASPECTEN : FOD Mobiliteit en Vervoer – Directoraat-generaal Vervoer te Land Directie Wegvervoer “City Atrium” Vooruitgangstraat 56 - 1210 Brussel Tel. : 02/ 277 31 11 e-mail : weg.trans.route@mobilit.fgov.be - internet : www.mobilit.fgov.be (rubriek weg) ITLB Graphics

 24. Nuttige adressen (2) VOOR DE AFGIFTE VAN DE KAARTEN : Dienst Digitach VZW Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) Archimedesstraat 5 - 1000 Brussel Tel. 02/282 09 60 - fax : 02/282 09 69 www.digitach.be e-mail : digitach@itlb.be ITLB Graphics

 25. 2. Overzicht van een aantal wijzigingen van de reglementering inzake de rij- en rusttijden ITLB Graphics

 26. Voornaamste regels • inzake de rij en rusttijden na 11-4-2007 Verordening nr. 561/2006 (1) • Dagelijkse rijtijd: 9u. met 2 maal per week maximaal10u. • Wekelijkse rijtijd: maximaal 56 u. • Rijtijd per twee opeenvolgende weken: maximaal 90u. • Onderbreking van de rijtijd: na maximaal 4u.30 rijtijd moet minimaal 45 min. rij-en werkonderbreking worden ingelast. • Deze onderbreking kan gesplitst worden in een periode van minimaal 15 min. gevolgd door een periode van minimaal 30 min. ITLB Graphics

 27. Voornaamste regels • inzake de rij en rusttijden na 11-4-2007 Verordening nr. 61/2006(2) • Dagelijkse rusttijd: 11u. achtereenvolgende rust • Mogelijkheid tot inkorting van de dagelijkse rusttijd:3 maal per week minimaal 9u. ZONDER COMPENSATIE • Mogelijkheid tot opspitsing van de dagelijkse rusttijd:in 2 periodes waarbij de eerste periode min. 3u. moet zijn en de laatste min. 9u. • Wekelijkse rusttijd:min. 45u. met een mogelijkheid tot verkorting tot min. 24u. één keer per periode van 2 opeenvolgende weken MITS COMPENSATIE met een even lange rusttijd voor het einde van de derde daaropvolgende week ITLB Graphics

 28. Van toepassing sinds 1 september 2007: • Een “gevoelige” aanpassing van bepaalde bedragen in het kader van de procedure van onmiddellijke inning in functie van de ernst van de inbreuk en in functie van het risico tot aantasting van de verkeersveiligheid; • Een “gevoelige” differentiatievan de lijst van mogelijke inbreuken op de naleving van de rij-en rusttijden en het correct gebruik van de tachograaf ITLB Graphics

 29. Van toepassing sinds 1 januari 2008: • Een wegcontrole op de naleving van de rij- en rusttijden wordt uitgevoerd op basis van de registraties die een chauffeur verplicht is op verzoek van de controle-instanties voor te leggen. • De chauffeur is verplicht de registraties van de dag zelf en de voorafgaande 28 dagen bij zich in het voertuig te hebben. ITLB Graphics

 30. Wat moet of kan een chauffeur doen, als hij omwille van verlof, ziekte, rit onder vrijgesteld transport,…. GEEN tachograafregistraties kan voorleggen? • AANBEVELING opgenomen in art. 20 KB 14 juli 2005 !! • Lay-out van het formulier gewijzigd sinds 14-12-2009 • Om discussies en ONNODIG tijdsverlies bij een wegcontrole te vermijden KAN het niet kunnen voorleggen van tachograafregistraties door een chauffeur door een ATTEST gerechtvaardigd worden. • Om TIJDENS een wegcontrole in aanmerking genomen te worden, moet dit attest worden opgesteld: • volgens een vast model opgesteld door de Europese Commissie http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/driving_time/form_attestation_activities_en.htm; • op briefhoofdpapier van het bedrijf; • integraal getypt zijn, met inbegrip van begin- en einddatum van de afwezigheid; • ondertekend zijn door een verantwoordelijke van het bedrijf met duidelijke vermelding van zijn naam, voornaam, functie en telefoonnummer. ITLB Graphics

 31. 3. Toekomst IWT-ITR Graphics

 32. In de verdere toekomst: De Europse commissie • heeft recent (19 juli 2011) het concept van digitale tachografie en chipkaarten bevestigd voor de komende 20 jaar; • verzoekt ook de nationale overheden verdere uitvoering te geven aan de Europese verplichtingen inzake: • het voeren van een beleid tot verhoging van het aantal uitgevoerde bedrijfscontroles; • het toepasen van een risicoclassificatie-systeem in hoofde van de controle-instanties voor het uitvoeren van gerichtere controles langs de weg. ITLB Graphics

 33. Nog vragen ? IWT-ITR Graphics