slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Izmaiņas Kopējā tirgus organizācijā un Tiešo atbalstu sistēmā KLP “Veselības pārbaudes” ietvaros

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Izmaiņas Kopējā tirgus organizācijā un Tiešo atbalstu sistēmā KLP “Veselības pārbaudes” ietvaros - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Izmaiņas Kopējā tirgus organizācijā un Tiešo atbalstu sistēmā KLP “Veselības pārbaudes” ietvaros. 2008.gada 18.decembrī LLKA biedru sapulce. KLP “veselības pārbaudes ietvaros” sasniegtie rezultāti attiecībā uz:. Kopējo tirgus organizāciju: Piena un piena produktu ražošanas kvotas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Izmaiņas Kopējā tirgus organizācijā un Tiešo atbalstu sistēmā KLP “Veselības pārbaudes” ietvaros' - halil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Izmaiņas Kopējā tirgus organizācijā un Tiešo atbalstu sistēmā

KLP “Veselības pārbaudes” ietvaros

2008.gada 18.decembrī

LLKA biedru sapulce

Zemkopības ministrija

klp vesel bas p rbaudes ietvaros sasniegtie rezult ti attiec b uz
KLP “veselības pārbaudes ietvaros” sasniegtie rezultāti attiecībā uz:
 • Kopējo tirgus organizāciju:
  • Piena un piena produktu ražošanas kvotas
  • Graudaugu intervence
  • Kartupeļu ciete
  • Lini un kaņepes
  • Ārkārtas tirgus atbalsta pasākumi
 • Tiešo atbalsta sistēmu:
  • Modulācija
  • Savstarpējā atbilstība un Labs lauksaimniecības un vides stāvoklis (LLVS)
  • Tiešo maksājumu (TM) aploksnes palielināšana
  • Maksājumu atdalīšana no ražošanas
  • Īpašais izvēles atbalsts (68.pants)

Zemkopības ministrija

piena un piena produktu ra o anas kvotas i
Piena un piena produktu ražošanas kvotas I
 • Kvotas tiek atceltas ar 2015.gadu, bet no 2009./2010. līdz 2013/2014.kvotas gadam ikgadējs palielinājums par 1% katrai dalībvalstij (kopā +5%)
  • t.i. LV kopā +37 911,738 tonnas (kopējā kvota LV būs 781 132,698; pašreizējā – 743 220,960)

Zemkopības ministrija

piena un piena produktu ra o anas kvotas ii
Piena un piena produktu ražošanas kvotas II
 • Ražotājiem, kuriem piena tauku saturs pienā pārsniedz viņiem piešķirto references tauku saturu, izlīdzināšanā piemēro koeficentu 0,09 (līdz šim bija 0,18). Ja tauku saturs ir zemāks nekā references tauku saturs, tad piemēro koeficentu 0,18
  • piem., 2007./2008.kvotas gadā pēc izlīdzināšanas zaudējums bija 30 170 t jeb 4 % no kvotas (ar koeficentu 0,18), bet piemērojot koeficentu 0,09 zaudējums būtu bijis 16 475 t jeb 2,3 % - ieguvums LV būtu bijis 13 695 t jeb 1,7 %

Zemkopības ministrija

piena un piena produktu ra o anas kvotas iii
Piena un piena produktu ražošanas kvotas III
 • Nodeva 2009./2010. un 2010./2011.kvotas gadam +150% (t.i. 27,83 EUR*150% par katriem 100 kg) par piegādēm, kas pārsniegs 106% no valsts kopējās piegādes kvotas 2008./2009.kvotas gadam
 • Minimālais kvotas izpildes līmenis tiek noteikts 85 % (bija 70%)

Zemkopības ministrija

graudaugu intervence
Graudaugu intervence
 • Graudaugiem intervences periods no 1.novembra līdz 31.maijam – visās dalībvalstīs vienāds
 • Ja kviešu iepirkums pārsniedz 3 milj. t apjomu, tiek uzsākta konkursa procedūra (references cena 101,31 EUR/t)
 • Miežiem, kukurūzai, sorgo, cietajiem kviešiem un rīsiem noteikta 0 likme iepirkumam intervencē, ar iespēju nepieciešamības gadījumā intervences mehānismu iedarbināt (“drošības tīkls”)

Zemkopības ministrija

kartupe u ciete
Kartupeļu ciete
 • Atbalsta pilnīga atdalīšana ar 2012.gada 1.jūliju
 • Ražošanas kvota:
  • Tiek saglabāta līdz 2012.gada 1.jūlijam (LV esošajā apjomā, t.i. 5 778 tonnas)
 • No 2012.gada 1.janvāra atcelts:
  • PVTM - 66,32 EUR/t
  • Atbalsts pārstrādei – 22,5 EUR/t
  • Minimālā cena – 178,31 EUR/t

Zemkopības ministrija

lini un ka epes
Lini un kaņepes
 • Atbalsta pilnīga atdalīšana ar 2012.gada 1.jūliju
 • Atbalsts par īso linšķiedru un kaņepju šķiedru pārstrādātājiem:
  • 90 EUR/t no 2009.gada 1.jūlija
 • Atbalsts par garo linšķiedru pārstrādātājiem:
  • 200 EUR/t no 2009.gada 1.jūlija
  • 160 EUR/t no 2010.gada 1.jūlija

Zemkopības ministrija

rk rtas tirgus atbalsta pas kumi 44 pants dz vnieku slim bu gad jumos
Ārkārtas tirgus atbalsta pasākumi (44.pants)dzīvnieku slimību gadījumos
 • Tiek piemēroti, ja dalībvalsts ir veikusi veselības un veterināros pasākumus, lai ātri likvidētu slimību, un tikai tādā apjomā, lai neradītu tirgus traucējumus - Kopiena piešķir finansējumu 50 % apjomā no dalībvalsts izdevumiem;
 • Taču liellopu un teļa gaļas, piena un piena produktu un aitu un kazu gaļas nozarēs, ja tiek apkarota mutes un nagu sērga, tad Kopienas finansējums ir 60 % apmērā.
 • Tā kā šī punkta dzēšanu neatbalstīja lielākā daļa dalībvalstu, t.sk. arī Latvija, Eiropas Komisija nolēma saglabāt šo pantu.

Zemkopības ministrija

modul cija
Modulācija
 • jeb naudas novirzīšana no tiešā atbalsta lauku attīstībai
 • līdz 2011.g. Latvijā nepiemēros
 • 2012.g. tiešo maksājumu summai virs 300 000 EUR piemēros 4% samazinājumu – progresīvo modulāciju
 • 2013.g.TM summām robežās no 5000 – 300 000 EUR piemēros 10%, savukārt summām virs 300 000 EUR piemēros 14%

Zemkopības ministrija

savstarp j atbilst ba
Savstarpējā atbilstība
 • Dzēstas 8 savstarpējās atbilstības prasības, kuras nav attiecināmas uz lauksaimniecisko darbību vai lauksaimniecībā izmantojamo zemi
  • (piem., medību prasības – aizliegums medīt noteiktas sugas un termiņu ievērošana; aizliegums introducēt Latvijā dabai neraksturīgas dzīvnieku un augu sugas, prasības uz krotāliju materiāliem)
 • Labturības prasību iekļaušana savstarpējā atbilstībā un tādējādi izpildes sasaiste ar TM ir atlikta uz 2013. gadu

Zemkopības ministrija

labs lauksaimniec bas un vides st voklis llvs
Labs lauksaimniecības un vides stāvoklis (LLVS)
 • Ieviesta skaidrība attiecībā uz LLVS piemērošanu – kuras prasības ir obligātas un, kuras pēc izvēles;
 • Jaunas prasības:
  • no 2010.gada saimniecības, kuras izmanto laistīšanas ierīces, būs jāuzrāda pazemes ūdeņu izmantošanas atļaujas;
  • sākot no 2012. gada tiks ieviesta buferjosluprasība – jāievēro noteikta aizsargjosla, kas pasargās ūdenstilpes no piesārņojuma.

Zemkopības ministrija

tm aploksnes palielin ana
TM aploksnes palielināšana
 • TM atbalsta aploksne tiks palielināta par:
 • 1,45 milj. EURgadā laika periodā no 2010. līdz 2012.gadam, finansējumu pārdalot no enerģijas kultūraugu shēmas
 • 92 tūkst. EUR gadā, sākot no 2012.gada, finansējumu pārdalot no mīksto augļu atbalsta shēmas

Zemkopības ministrija

tm atdal anas no ra o anas grafiks ir ds
TM atdalīšanas no ražošanas grafiks ir šāds:
 • ar 2010.gada 1.janvāri -
  • par laukaugu platībām
 • ar 2012.gada 1.janvāri -
  • par zālāju un linu sēklām
  • liellopu maksājumi, izņemot zīdītājgovis
  • par cietes kartupeļiem
 • Attiecībā uz zīdītājgovīm un aitām dalībvalstīm tiek dota iespēja izvēlēties šos maksājumus saistīt ar ražošanu

Zemkopības ministrija

pa ais izv les atbalsts 68 pants
Īpašais izvēles atbalsts(68.pants)
 • LV var pieņemt lēmumu 2010.gadā un turpmāk daļu tiešo maksājumu atbalsta izmantot īpašiem atbalsta pasākumiem - līdz 10% jeb 14,6 milj.
 • No tiem 3,5% punkti jeb 5 milj. EUR ir iespēja izmantot ar ražošanu saistītiem maksājumiem

Zemkopības ministrija

pa ais izv les atbalsts 68 pants saist tajiem maks jumiem
Īpašais izvēles atbalsts (68.pants)saistītajiem maksājumiem
 • Atbalstu var novirzīt šādiem saistītajiem pasākumiem:
 • Atbalsts piena, liellopu un teļa gaļas, aitu un kazu gaļas sektoriem, lai risinātu grūtības ekonomiski vājās vai vides jutīgās teritorijās
 • Atbalsts īpašiem saimniekošanas veidiem, kas nozīmīgi vides aizsardzībai, lauksaimniecības produktu kvalitātes un marketinga uzlabošanai
 • Atbalsts dzīvnieku un augu slimību radīto ekonomisko zaudējumu kompensāciju fondu veidošanai

Zemkopības ministrija

pa ais izv les atbalsts 68 pants ar ra o anu nesaist ts
Īpašais izvēles atbalsts (68.pants)ar ražošanu nesaistīts
 • Atbalstu var novirzīt arī šādiem pasākumiem:
 • Atbalsts teritorijām uz kurām attiecas pārstrukturēšanās/attīstības programmas, lai novērstu zemes pamešanu un/vai, lai risinātu īpašās šo apgabalu lauksaimnieku problēmas
 • Atbalsts, lai segtu daļēji ražas apdrošināšanas prēmiju izmaksas

Zemkopības ministrija

slide18
Paldies par uzmanību un veiksmīgu dienu!

Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1981

Tālrunis 67027010;

Fakss 67027250

[email protected]

www.zm.gov.lv

Zemkopības ministrija

ad