KAJ JE ASTRONOMIJA? - PowerPoint PPT Presentation

kaj je astronomija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAJ JE ASTRONOMIJA? PowerPoint Presentation
Download Presentation
KAJ JE ASTRONOMIJA?

play fullscreen
1 / 19
KAJ JE ASTRONOMIJA?
809 Views
Download Presentation
haley-frost
Download Presentation

KAJ JE ASTRONOMIJA?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KAJ JE ASTRONOMIJA? • Astronomija je znanstvena veda • Ukvarja se z opazovanjem in razlago zunajzemeljskih pojavov v Vesolju • Tematsko je razdeljena na: osončje, njegove planete, spremljevalce planetov, naravne satelite, zvezde in galaksije

 2. PRVI ASTRONOMI • Egipčani • Babilonci • Kitajci • Grki

 3. EGIPČANI • Delež Egipčanov zelo pomemben • Svečenikom je bilo zaupano sestavljanje koledarja in zapisovanje zgodovinskih dogodkov • Koledar naj bi se začel uporabljati 19.7.2781 pred. n. št. • Sotisova perioda je pokazala da koledar vsako četrto leto zaostane za en dan

 4. BABILONCI Z vrha stavb so opazovali nebesne pojave in prerokovali bodočnost • Prepričali so se da se zvezde ne premikajo in jih razporedili v ozvezdja in jim dali imena • Njihov koledar: 12 mesecev po 30 dni • 7 premičnih nebesnih teles • Ustvarili nepretrgano verigo tednov • Natančno so poznali dolgost leta in neenake dolgosti letnih časov

 5. KITAJCI • Prb. 3000 let pr. n. št. Začeli opazovati nebesne pojave • zabeležili sončni mrk • Za sončni mrk so verjeli, da poskuša Sonce Pojesti zmaj • Nebesnih pojavov niso le kronološko zapisovali ampak so jih tudi merili

 6. GRKI • Začetek 6 stoletja pr. n. št. • Povzpeli do racionalne znanosti • Tales – prinesel astronomijo v Grčijo in natančno razmejil zvezde • Ostali grški astrologi/filozofi pa so bili: Pitagorovci, Erastoten, Ptolemej, Platon in Aristotel

 7. Klavdij Ptolemej • Bil je eden najpomembnejših astronomov in geografov svoje dobe, ukvarjal pa se je tudi z matematiko in fiziko.

 8. Ptolemejski sistem V Ptolomejskem sistemu je Zemlja v središču vesolja, okrog nje pa krožijo planeti. Da bi razložil zapleteno gibanje planetov po nebu, je trdil da se vsak planet na svoji poti okoli Zemlje giblje tudi v majhnem krogu.

 9. Ptolemejski izrek • Znan je Ptolemejev izrek, ki povezuje diagonali in stranice tetivinega štirikotnika. • V vsakem tetivnem štirikotniku je produkt diagonal enak vsoti produktov nasprotnih stranic. • ef = ac + bd

 10. NIKOLAJ Kopernik • Bil je poljski astronom, matematik, pravnik, zdravnik, administrator in ekonomist.

 11. KOPERNIKOV NAUK • Njegov največji prispevek k človeštvu je izdelava in utemeljitev heliocentričnega modela Osončja.

 12. HELIOCENTRIČNI SISTEM • Heliocentrični model je v astronomiji model Osončja, v katerem je gravitacijsko središče Sonce.

 13. GaliLEO GALILEi • Prvi, ki opazuje nebo z daljnogledom • S svojimi odkritji potrdi Keplerjev nauk • Na luni vidi gore in doline s tem potrdi da so v Vesolju telesa podobna Zemlji • Dokaže da Zemlja ni edino središče gibanja teles • Izdelal je telskop, ki pa je služil tudi kot drobnogled

 14. DALJNOGLED • Daljnogled, ki ga je uporabljal tudi kot mikroskop

 15. Kepler • Trije Keplerjevi zakoni • 1. Planeti se gibljejo okoli Sonca po elipsah • 2. Planet se giblje hitreje, ko je bliže oncu in počasneje, ko je od njega dlje • 3. Razmerje kvadrata obhodnega časa in kuba povprečne razdalje od Sonca je za vse planete enaka

 16. Newton • Newtonovi zakoni • 1. Če je rezultanta zunanjih sil, ki delujejo na telo, enaka nič, telo miruje ali pa se giblje premo enakomerno • 2. Rezultanta zunanjih sil je enaka produktu mase in pospeška • 3. Če deluje prvo telo na drugo telo z neko silo, deluje drugo telo na prvo telo z nasprotno enako silo

 17. ARISTOTEL • Aristotel trdi, da je Zemlja okrogla, ker ima Zemljina senca ob Luninih mrkih okrogel obris. • Določil je razmerje med razdaljo Sonca do Lune id od Sonca iz Zemlje

 18. HIPARH • Hiparh je nadaljeval Aristarhovo delo in je meril razdalje in velikosti sonca in lune. Med njegove največje dosežke štejemo to, da je določil lunino paralakso. • Hiparh je tudi avtor prve natančne zvezdne karte. V le-to je vrisal lego vsake zvezde v skladu z njeno širino in dolžino

 19. ERATOSTEN • Ukvarjal se je z natančim določanjem datumov • Idelal je metodo za določanje praštevil • Izračunal je kot med zemeljsko osjo in ravnino navideznega gibanja sonca • Izdelal je zvezdno karto s 675 zvezdami • Prvi je določi velikost Zemlje