lingvistika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lingvistika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lingvistika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Lingvistika - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Filosofie. Psychologie. Lingvistika. Umělá inteligence. Antropologie. Neurovědy. Lingvistika. Obecná jazykověda a její příspěvek kognitivní vědě. Jakub Jura jakub. jura@ fs.cvut.cz. Základní pojmy. Sémiotika – nauka o znakových systémech Znak – něco, co něco zastupuje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lingvistika' - halen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lingvistika

Filosofie

Psychologie

Lingvistika

Uměláinteligence

Antropologie

Neurovědy

Lingvistika

Obecná jazykověda a její příspěvek kognitivní vědě

Jakub Jura

jakub.jura@fs.cvut.cz

z kladn pojmy
Základní pojmy
 • Sémiotika – nauka o znakových systémech
 • Znak – něco, co něco zastupuje
 • Sémantika – nauka o významech znaků
 • Syntaktika – nauka o pravidlech (gramatikách)
 • Pragmatika – nauka o používání znaků
v znam
Význam
 • Denotativní - sdílený
 • Konotativní - individuální
syntax valen n l tesni r
Syntax valenční (L. Tesnièr)

Základem této syntaktické koncepce je předpoklad, že jádrem věty je sloveso. Toto sloveso má před sebou i za sebou další větné členy. Z matematického pohledu jsou to argumenty a lingvisty jsou tato slova nazývána aktanty. Valence je potom schopnost slovesa vázat na sebe aktanty (syntaktické pozice.

AAAAAA BBBBBB SLOVESO XXXXXX YYYYYY ZZZZZZ.

Aktanty mohou být:

 • obligatorní – ve větě musí být realizovány < AAAAAA >
 • fakultativní – ve větě mohou být realizovány [ < AAAAAA > ]

Předpoklad, že aktanty mají pouze slovesa je však velmi zjednodušující. V přirozených jazycích není tento předpoklad snad nikdy splněn. Užití této syntaxe je však rozšířené ve výpočetní technice. Jsou to všechny příkazy operačních systémů, programovacích jazyků, maker atd.

Zápis vypadá například takto:

ARJ <command> [-<sw> [-<sw>...]] <archive_name> [<file_names>...]

generativn syntax n chomsky
Generativní syntax (N. Chomsky)
 • Generativní syntax je množina formálních pravidel pro transformaci a generování nových a obvykle složitějších lexikálních celků z těch starých a jednodušších.
struktura v ty

Sentence

NP

VP

NP

PP

N

V

N

N

Det

Det

Prep

otec

čte

Knihu

parku

Můj

tu

v

 • lexikální kategorie
 • N – nomen – jméno
 • V – verbum – sloveso
 • Adj – adjektivum – přídavné jméno
 • Det – determinátor
 • Aux – pomocné sloveso
 • prep/P – prepozice – předložka
 • Pro – pronomen – zájmeno
 • konj – konjunkce – spojka
 • frázové kategorie
 • S – sentence – věta
 • NP – nominální fráze
 • VP – verbální fráze
 • PP – prepoziční fráze
Struktura věty
transforma n pravidla
Transformační pravidla
 • Pravidla formace jsou pravidla pro utváření slov a vět z výchozích jazykových struktur.
 • Pravidla transformace jsou pravidla pro formální změnu slova, fráze, věty.
 • Frázová pravidla – přepisovací pravidla, podle kterých se rozepisují báze, nebo jednodušší struktury na další fráze.
 • S  NP + VP
 • NP  Det + N
 • VP  V + (NP) + (PP)
 • PP  P + NP + … … …
transforma n pravidla1
Transformační pravidla
 • Pravidla pro pohyb – přeskupení, či permutace slov, frází, či vět, přičemž toto přeskupení nemá vliv na obsah sdělení.
 • Pravidla pro vkládání a vypouštění
 • Ostatní pravidla
  • Negace
  • Otázka
  • Pluralizace
  • Pasivizace
  • Reflexivizace
  • Vytýkání
  • Inverze
  • Elipsa
  • Zapouštění (embedding)
  • Wh-movement
  • Pronominalizace
  • Nominalizace
  • … a mnoho dalších
transforma n pravidla2
Transformační pravidla

Pravidlo negace by vypadalo třeba následovně:

 • S  není pravda, že + S

Pravidlo pro transformaci oznamovací věty na otázku může vypadat třeba takto:

VP  Pro + V

VP´  V + ( - ) + Pro

NP  N

S  VP + NP

?S  VP´ + NP + ( ? )

VP  Il + parle

NP  français

S Il + parle + français

?S  parle + ( - ) + il + français + ( ? )

?S = parle-il français?

Pravidlo pro zapouštění (embedding) s sebou nese riziko rekurzivnosti tohoto pravidla. Jednoduchý příklad by vypadal takto:

S‘  complement + S

noam chomsky 1928
Noam Chomsky (1928)
 • Americký jazykovědec. Formuloval hypotézu o hloubkových a povrchových strukturách jazyka. Hloubková struktura jazyka je společná všem národům – je vrozená, filosoficky se jedná o lingvistickou universalii – vrozenou ideu. Převod mezi hloubkovou a povrchovou strukturou jazyka je zajištěn transformační gramatikou.
 • http://www.chomsky.info/
ogden richards v troj heln k
Ogden-Richardsův trojúhelník

Význam

Designát

míní

Označuje

Psychika

Zastupuje

Jazyk

Realita

Znak

Vehikulum

Objekt

Denotát

ferdinand de saussure
Ferdinand de Saussure
 • Synchronní přístup
 • Diachronní přístup
 • Důsledek de Sausurovského synchronního přístupu k jazyku – významy jsou dohodou, konvencí.
 • Diachronní přístup je etymologický – hledá původy znaků.
john langshav austin 1911 1960
John Langshav Austin (1911 - 1960)
 • Anglický filosof. Představitel lingvistického fenomenalismu. Snažil se vysvětlit fungování přirozeného jazyka (nikoliv umělého – logického jako B. Russel). Jeho hlavní dílo je teorie „mluvních aktů“. Nechápe jazyk jako statický systém, ale naopak jako činnost, jako mluvní akty (lokuční, ilokuční, perlokuční).
 • http://www.philosophypages.com/ph/aust.htm
teorie e ov ho aktu ca
Teorie řečového aktu (CA)
 • Akt ilokuční(nepromluvový) vyjadřuje vztah ke sdělovanému obsahu (důvěra, pochybnost, jistota, ...), nebo svůj záměr směrem k adresátovi (slibuji, oznamuji, ...). Stoupenci přirozeného jazyka jej považují za minimální jednotku jazykové komunikace. Uskutečňovat ilokuční akt znamená dodržovat stanovená pravidla. Akt ilokuční Austin označuje výrazem performativ.
 • Akt lokuční (promluvový) realizuje promluvu a je nutnou podmínkou k tomu, aby byl mluvní akt hodnocen jako správný.
  • akt fonetický – realizuje mluvu
  • akt fatický – realizuje jednotky jazyka
  • akt rhetický – realizuje jednotky řeči
 • Akt perlokuční (mimopromluvový) je takový mluvní akt, kterým mluvčí úspěšně dokončil to, co zamýšlel aktem ilokučním.

Vztah k zprávě

Formulace zprávy

Realizace změny

konstantiv a performativ
Konstantiv a performativ
 • Výpovědi mohou být:
 • Konstativní (popisné) – poskytují informaci (např.: “dneska prší“, vlak přijede v 8:00 na hlavní nádraží,…, můj stav je: „čekání na závazek).
 • V systému se vyskytují jako parametry performativů.
 • Performativní (uskutečňující jednání) – jsou činem (např.: „omlouvám se“, „dáš si kafe?“, „už to nedělej“, „jsem připraven přijmout závazek“ atd.),
george kelly 1905 1967
George Kelly (1905 - 1967)

.A person.s processes are

psychologically channelized by the way

in which he anticipates events.

 • Teorie osobních konstruktů (Personal construct theory)
 • způsob popisu, hodnocení, interpretace a vysvětlení světa
 • test repertoáru rolových konstruktů (role construct repertory test)