Avantaje şi dezavantaje ale utilizării IT&C în predarea limbilor străine - PowerPoint PPT Presentation

halee-dickson
avantaje i dezavantaje ale utiliz rii it c n predarea limbilor str ine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avantaje şi dezavantaje ale utilizării IT&C în predarea limbilor străine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avantaje şi dezavantaje ale utilizării IT&C în predarea limbilor străine

play fullscreen
1 / 28
Download Presentation
Avantaje şi dezavantaje ale utilizării IT&C în predarea limbilor străine
221 Views
Download Presentation

Avantaje şi dezavantaje ale utilizării IT&C în predarea limbilor străine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Avantaje şi dezavantaje ale utilizării IT&C în predarea limbilor străine Lector univ.dr. Cristina Prisecaru Academia Naţională de Informaţii

 2. Premise: • Necesitatea de remodelarea sistemului de învăţământ din ţara noastră pe baza noilor orientări date de Procesul Bologna şi luându-se în considerare dinamica tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. • Interesul sporit al beneficiarilor procesului de învăţământ faţă de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

 3. Optimizare

 4. Designul cercetării: • Scopul: punerea în evidenţă a avantajelor/dezavantajelor utilizării IT&C în predarea-învăţarea limbilor străine. realizarea unei taxonomii a acestora.

 5. Designul cercetării: • Instrumentul utilizat: anchetă bazată pe un chestionar autoadministrat, conţinând o singură întrebare deschisă: Care sunt în opinia Dumneavoastră avantajele şi dezavantajele utilizării calculatoarelor în predarea-învăţarea limbilor străine? Vă rugăm să luaţi în considerare aspectele didactico-metodice,tehnice, precum şi cele care ţin de psihologia învăţării.

 6. Designul cercetării: • Eşantionul: 100 profesori de limbi străine participanţi la cursurile de perfecţionare organizate de Institutul Goethe Bucureşti. • Contribuţia autoarei: sintetizarea, analizarea şi interpretarea datelor obţinute, fapt ce a condus la obţinerea unei viziuni de ansamblu asupra avantajelor şi dezavantajelor acestui nou tip de predare-învăţare.

 7. AVANTAJE ALE UTILIZĂRII IT&CÎN PREDAREA LIMBILOR STRĂINE

 8. Autenticitatea situaţională -Internet -Multimedia(cu comp. didactică implicită/explicită) - Power Point Autenticitatea materialelor Internet Enciclopedii multimedia Jocuri multimedia, cărţi de vizită electronice, CD-uri de prezentare Aspecte didactico – metodiceAutenticitatea

 9. posibilitatea de a obţine cu ajutorul Internetului „materiale de calitate, autentice şi de actualitate, cu un efort material minim”şi„fără ca acest lucru să solicite un consum de timp sau energie deosebit”. cadrul didactic poate „opta pentru o sarcină didactică sau alta, un exerciţiu de vorbire, scriere sau înţelegere a unui text oral sau scris”. ActualitateaFlexibilitatea

 10. Elevii au posibilitateade a-şi organizeza singuri propriul procesdeînvăţare, prin faptul că în cazul utilizării independente, “elevul poate să aleagă sarcinile didactice şi să îşi selecţioneze conţinuturile” în funcţie de „interesele şi priorităţile proprii “Posibilităţile multiple devariere a exerciţiilor facilitează adaptarea procesului instructiv–educativ al nivelul şi preferinţele individuale ale elevilor” “Se poate lucra simultan cu elevi cu nivele diferite de competenţă” Autonomia Abordarea elevilor diferenţiată

 11. Facilitarea unui tip de învăţare contextuală “Programele destinate învăţării limbilor străine oferă posibilitatea de a învăţa structuri gramaticale sau lexicale într-un context situaţional complex şi nu ca elemente disparate”.

 12. Aspecte ce ţin de psihologiaînvăţăriiMotivaţia • Plăcerea de a utiliza calculatorul şi Internetul în cadrul orei de limbă străină: „Peste 70% dintre copii de vârstă şcolară îşi petrec timpul liber în faţa calculatorului, ceea ce demonstrează faptul că acesta ar putea constitui un mijloc de învăţământ cu un marepotenţial motivaţional”, „Noile softuri destinate învăţării limbilor străine sunt extrem de atractive şi implicit, motivante pentru factorii implicaţi în procesul instructiv – educativ”

 13. Motivaţia Adaptarea conţinuturilor educaţiei la realitatea elevilor şi studenţilorconstituie un factor motivant” „Prin utilizarea Internetului ca sursă de informare conţinuturile de învăţare şi sarcinile didactice pot fi selecţionate în funcţie de interesele tinerei generaţii” şi „adaptate nevoilor individuale ale elevilor”; Posibilitatea de a învăţa autonom,“prin consultarea adreselor web şi/sau a enciclopediilor multimedia sau a altor surse electronice de informare constituie un factor motivaţional”;

 14. Aspecte tehniceCaracterul complex şi interactiv • Complexitateaeste semnalată ca aspect pozitiv de 90 dintre cei 100 de profesori de limbă străină chestionaţi: „în programele multimedia de limbă străină sunt integrate imagini, secvenţe video, grafice, animaţii, înregistrări audio, etc. care în mod normal apar izolat în cazul altor mijloace de învăţământ”; „combinarea elementelor audio-vizuale cu texte, facilitează trecerea rapidă de la un tip de exerciţii la altul, fără a fi necesară schimbarea mijlocului de învăţământ” „profesorul are la dispoziţie într-un singur mediu de învăţământ toate elementele de care are nevoie pentru antrenarea competenţelor şi abilităţilor de limbă străină”.

 15. Caracterul complex şi interactiv • Analiza răspunsurilor a pus în evidenţă trei caracteristici tehnice legate de specificul interactiv al calculatoarelor personale:Posibilitatea de a interacţiona cu utilizatorul„Datorită faptului că reacţia computerului la soluţia propusă de utilizator pentru o sarcină didactică dată este extrem de rapidă, utilizatorului i se creează impresia că poartă un dialog cu calculatorul” „Capacitatea de reacţie aproape instantanee a calculatorului îl transformă într-un interlocutor care interacţionează cu utilizatorul”Posibilitatea unei analize detaliate a răspunsurilor„În funcţie de program, există posibilitatea ca utilizatorul să primească informaţii referitoare la gradul de corectitudine al răspunsurilor”. „Răspunsurile elevilor sunt apreciate ca fiind corecte sau incorecte, uneori se oferă indicii sau informaţii lexico-gramaticale, ca şi cum ar fi vorba despre interacţiunea profesor–elev”·Posibilitatea de a ghida utilizatorul în găsirea soluţiei corecte

 16. Atractivitatea • „Prin colorit, animaţie, efecte speciale, programele multimedia sunt atractive şi motivante”; • “Elementele vizuale, sonore, fragmentele de film, personajele animate, conferă atractivitate programelor multimedia şi paginilor web”.

 17. Multiintegrabilitatea posibilitatea de a organiza procesul predării-învăţării asistate de calculator în funcţie de baza tehnico materială de care dispune unitatea de învăţământ şi de obiectivele didactice urmărite: -în laboratorul de limbi străine dotat cu 6 până la 30 calculatoare/lap top-uri şi bibliotecă media; - în laboratorul de informatică al unităţii de învăţământ; - într-o sală de clasă prevăzută cu un calculator conectat la un video proiector cu sau fără ecran special de proiecţie.

 18. DEZAVANTAJE ALE UTILIZĂRII IT&CÎN PREDAREA LIMBILOR STRĂINE

 19. Imposibilitatea de a acoperi toate aspectele predării-învăţării limbilor străine Volumul mare de muncă necesar adaptării pro- gramei la specificul clasei de elevi Aspecte didactico – metodice

 20. Aspecte ce ţin de psihologia învăţăriiPerturbări produse de factori demotivanţi • Blocaje produse de: • prejudecăţi, lipsa de interes, aversiune; • experienţe negative legate de utilizarea calculatorului • dificultăţi legate de utilizarea tastaturii şi mouse-ului sau a celorlalte componente adiţionale (scanner,webcam,etc.)

 21. Probleme de sănătate • “suprasolicitarea, provocată de concentrarea intensă şi de durată, problemele de vedere, durerile musculare, durerile de cap sunt simptome specifice ale unei boli profesionale proprii informaticienilor, pe care le pot acuza toate persoanele care utilizează frecvent calculatoare personale”.

 22. Aspecte tehniceUzura morală a rapidă a programelor educaţionale • “Programe de învăţare uzate moral pot constitui un factor demotivant, chiar dacă din punct de vedere didactic-metodic corespund necesităţilor de predare-învăţare ale limbilor străine” • “Perimarea rapidă este unul dintre dezavantajele de natură tehnică pe care le prezintă utilizarea IT&C în orice domeniu de activitate, iar învăţământul nu va face excepţie”.

 23. Problemeprovocate de numărul redus de cal- culatoare în sălile de clasă “Personalităţile dominante vor monopoliza tastatura şi mouse-ul, în detrimentul elevilor timizi “ Probleme legate de constrângeri spaţiale “Calculatoarele şi componentele adiţionale nu pot fi mutate sau transportate cu uşurinţă” “Cu excepţia lap-top-urilor, al căror cost este foarte ridicat,cal- culatoarele nu sunt transportabile, ceea ce îngrădeşte libertatea de mişcare a cadrelor didactice” Probleme legate de utilizarea calculatorului în sălile de clasă

 24. Probleme de ordin strict tehnic • “Problemele legate de defecţiuni ale hardwar-ului şi software-ului care de obicei necesită ajutor tehnic specializat…” • “Pierderea documentelor electronice din cauza neatenţiei utilizatorului, a întreruperii curentului electric sau problemelor de reţea în cazul calculatoarelor cuplate într-o reţea de tip Intranet”

 25. Concluzii şi propuneri: • Utilizarea calculatorului ca mijloc de învăţământ în predarea limbilor străine reprezintă un real factor de progres, contribuind la optimizarea procesului instructiv – educativ, atât prin ameliorarea calitativă a procesului predării – învăţării, cât şi prin creşterea gradului de motivaţie al factorilor implicaţi în acest proces • O generalizare a învăţării limbilor străine pe bazaintroducerii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor ca parte a unui cadrumetodologic eficient ar putea duce laîmbunătăţirea competenţei lingvistice a elevilor şi studenţilor

 26. Concluzii şi propuneri: • Elementul-cheie al introducerii calculatoarelor ca tehnologie didactică îl constituie nu atât mijloacele materiale, a căror insuficienţă sau chiar lipsă este adesea invocată, ci chiar factorul uman (decidenţi, formatori, formatori ai formatorilor) • Orice încercare de reformă în acest domeniu ar trebui să înceapă prin educarea acestora în spiritul societăţii informaţionale

 27. Concluzii şi propuneri: Eforturile celor interesaţi de remodelarea sistemului românesc de învăţământ în conformitate cu încercările de reformă din Uniunea Europeană ar trebui concentrate nu atât pe obţinerea de fonduri sau elaborarea de strategii la nivel naţional, cât mai ales pepregătirea cadrelor didactice: Pregătire psihologică Pregătire tehnologică şi didactico-metodică