slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I Värmeland - ja där vill jag bygga och bo, med enklaste lycka förnöjder. PowerPoint Presentation
Download Presentation
I Värmeland - ja där vill jag bygga och bo, med enklaste lycka förnöjder.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
halden

I Värmeland - ja där vill jag bygga och bo, med enklaste lycka förnöjder. - PowerPoint PPT Presentation

123 Views
Download Presentation
I Värmeland - ja där vill jag bygga och bo, med enklaste lycka förnöjder.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång -vid den vill jag somna så stilla en gång och vila i värmländska jorden I Värmeland - ja där vill jag bygga och bo,med enklaste lycka förnöjder. Dess dalar och skog ge mig tystnadens ro, och luften är frisk på dess höjder.

 2. Bättre liv för sjuka äldre i Värmland Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Nationell satsning 2010-2014 4,3 miljarder Prestationsersättning

 3. Sammanhållen vård och omsorg – ett sömlöst system Vem är vi till för?Vilka värden ska vi skapa?

 4. Värmland Vision: Skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom

 5. Att gå från ord till handling Stöd från Socialdepartementet och SKL i form av • Ledningskraft • Utvecklingsledare • Analysarbete ”Varje system är perfekt designat att ge det resultat det ger” Hur använder vi systemets befintliga resurser för den äldres bästa?

 6. Professionell kunskap Förbättringskunskap • Ämneskunskap • Personliga faktorer • Värderingar, etik • Evidens och beprövad erfarenhet • System • Variation • Förändringspsykologi • Lärandestyrt förändringsarbete Förbättring av diagnos, behandling, omvårdnad och rehabilitering Förbättring av processer och system i verksamheten + Ökat värde för dem vi finns till för

 7. Värdet för patienten kan endast uppstå i det direkta mötet med sjukvårdens medarbetare • Det är i mötet med patienten som våra arbetssätt kan förbättras och resurser optimeras (Källa: Region Skånes utvecklingsenhet)

 8. Grundläggande krav

 9. God vård i livets slutskede Fokus på förbättring av kvalitetsindikatorerna • Brytpunktssamtal • Smärtskattning • Munhälsobedömning • Vid behovs ordination av injektionsläkemedel vid ångest

 10. Preventivt arbetssätt Fall, undernäring, trycksår och munhälsa med stöd av Senior alert Premierar hela vårdpreventiva processen (riskbedömning, åtgärder, uppföljning)

 11. God vård vid demenssjukdom Demensutredning och uppföljning vid demenssjukdom Svedem, vårdcentraler Symtomskattning vid ångest, oro, aptitsvårigheter, sömnproblem, aggressivitet etc. BPSD-registret, kommunerna

 12. God läkemedelsbehandling för äldre Minska användning av: • Olämpliga läkemedel • Antipsykosläkemedel • Antiinflammatoriska läkemedel Statistiskt säkerställd förbättring

 13. Sammanhållen vård och omsorg Sjukhus, primärvård och äldreomsorg tillsammans! Statistiskt säkerställd förbättring Undvikbar slutenvård Återinskrivningar inom 30 dagar

 14. Sömlöst system för vårdtagaren Primär-vård Sluten-vård Kommun

 15. www.nya-perspektiv.regionvarmland.se 2013-03-05 Josefin.Hellberg@regionvarmland.se Linnea.Grankvist@regionvarmland.se