hhhc9701 kemahiran pengurusan dan keusahawanan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HHHC9701 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan PowerPoint Presentation
Download Presentation
HHHC9701 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation

HHHC9701 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan - PowerPoint PPT Presentation

halden
197 Views
Download Presentation

HHHC9701 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HHHC9701 KemahiranPengurusandanKeusahawanan NamaProjek: Night of Kung Fu KodProjek: DN00670/2013 TarikhPerlaksanaanProjek: 23/11/2013 Jawatan: AhliJawatanKuasaPemasaran

 2. SuratKelulusanJPPel

 3. SuratPelaksanaanProjek

 4. Pengenalan Projek Night of Kung Fu telahdiadakanpada 23 November 2013 diDewanAnuwar Mahmud FakultiSainsdanTeknologi. Namunbegitu, segalaperancanganprojektelahbermuladari 8 Oktober 2013 denganperlantikanMajlisTertinggi, EXCO, danjugaAhliJawatanKuasa.

 5. SuratPerlantikanAhliJawatanKuasa

 6. Perancangan: SkopTugas Sepanjangperancangandalammenguruskanbahagianpemasaran program ini, sayatelahmemimpinpenyelaraspemasarandalammenguruskankerja-kerja yang harusdilaksanakanbagibahagianpemasaran. Inidisebabkansejakdarisekolahmenengahlagisayatelahdiberikanpeluanguntukmenyertaiprojekdanpernahjugamenyandangtugas-tugas yang berkaitandenganpemasaran. Idea-idea pemasaran yang telahdikemukakandandicadangkanolehsayaialahsepertiberikut:

 7. 1. Menyerukanahliprojekuntukmenjalankankutipan derma secaraindividu. Sebelumstrategipemasaraniniditerima, sayatelahmembincangdenganparamajlistertinggidanjugapenasihatfelountukmendapatkanpendapattentangkeberkesanancaraini. Selainitu, pendapattelahdiambildaripadasetiapahliprojektermasukpenyelarasbahagianberlainandanjugaajkuntukmengetahuitentangsasaranwang yang ingindikutipolehsetiapindividusertajugamasadantempat yang bersesuaianuntukmemulakankutipan derma tersebut.

 8. Setelahmendapatkancadangandaripadaperbincangandenganmajlistertinggi, penasihatfelodanjugapenyelaras yang lain, sayabersamadenganpenyelaraspemasarantelahmembuatkeputusanuntukmemberisasaranwangkutipan minimum individuialah RM100. Masakutipanwangtersebutialahdisekitarperumahansendiripadamasacuti semester. Kadkutipan derma telahdibuatolehsayaselepasmendapatkankelulusanprojekdaripadapihakJPPel. Selepasitu, sayatelahmendapatkannasihatdaripadapihakpejabatkolejuntukmendapatkantandatangankelulusandaripadapengetuakolejsupayakutipan derma inidapatdijalankandengansah.

 9. Contohkadkutipan derma

 10. Pencapaiansendiri Telahsayamenjalankankutipan derma inidisekitarBandarayaKuchingdenganmemintadermaandaripadapemilik-pemilikkedai. Semasakutipandaripadasetiappemilikkedai, sayaterdahulutelahmengenalkanprojek yang ingindijalankan, danseterusnyabarulahmintabantuankutipan derma daripadamereka.

 11. 2. Mintapenajaandaripadasyarikat-syarikatbesar. DenganbantuandaripadasetiausahaprojekdanjuganaibpengetuakolejEncikNik, telahsayamenuliskansuratpenajaan yang rasmidanmenghantarnyakepada 5 syarikat yang berlainan. (ContohSurat) Antaranyaialahsyarikat Tupperware, Spritzers, F&N, Golden Archers, Gardenia danjuga Massimo. Sebelummenghantarkansurat yang rasmikepadasyarikat-syarikattersebut, sayatelahmenghubungibahagian yang berkenaansupayadapatmengetahuiprosedurpenajaanmerekadenganlebihjelas.

 12. Contoh email yang dihantar

 13. 3. MenjalankanstrategipemasarandiPasarBorongSelayang. Selainitu, bersamadenganmajlistertinggicadanganuntukmemintakerjasamaahliprojekiniuntuksama-samamenjalankanstrategipemasarantelahdipersetujuisecaramajoritidiPasarBorongSelayangpada 10 November (12 tengahmalam) denganmintakutipandermaandaripadaperniagadiPasarBorongSelayangtersebut. Sayatelahmerancangdanjugaberbincangdenganahliprojek lain danmenyampaikanarahan yang telahdiberikandalamFacebook:

 14. Contohpembuktian yang lain Facebooktelahdijadikan forum perbincangandancarakomunikasiyang terutamadiantaraahli-ahliprojek. Olehitu, segalaprosespengurusanprojektersebutdapatdijalankandenganlebihlancar.

 15. ProsespengurusantelahdipermudahkankeranasegalakomunikasitelahterdahuludijalankandalammesejFacebookdanjuga ‘group’ dalamFacebooksebelummengemukakanpadahariperjumpaan. (meeting) IniadalahuntukmemastikankelancaranpembuatankeputusanpadamasaperjumpaantersebutsebabsegalacarapenyelesaianmasalahtelahdidahuluidibincangdalamFacebookdiantarasemuaahliprojek.

 16. Masaperjumpaan

 17. Perlaksanaanprojek Strategipemasarantelahdilakukandenganbaik. Sasaranwangperuntukkanprojekialah RM5000, danmelaluiketiga-tigacadangan yang dirancangtersebut, sasarantelahdicapai. Denganwang yang diperolehitersebut, projekinitelahdilaksanakandenganberjaya. Denganwang yang telahdikumpulkantersebut, kebanyakkandaripadakeseluruhantelahdiperuntukkandalammenjemputkanpersembahan yang berlainandaripada IPTA yang pelbagaisertadaripadaorganisasi Kung Fu Malaysia.

 18. Olehsebabskopkerjabahagianpemasaranhanyadiperlukanpadamasaperancanganprojek, padahariprojektersebutsayatelahdiberikantugasbarudandimasukkankepadabahagian program. Sayatelahmembantudalammenguruskansertamengagihkantempatdudukahlipersembahan. Selainitu,sayaturutmembantudalammengumpulkantiketsertapengiraantiketkemasukkan.

 19. KounterTiket

 20. Kesimpulan Sayamempercayaibahawakemahiranpengurusandankeusahawanansayatelahdiperkukuhkanterutamasemasadalammenguruskansegalaperancanganpemasaran; pelbagaibenda yang harusdipertimbangkansemasamenjalankansetiapcadangan yang berbeza, bermuladaripadamendapatkancadangandanbanyaknasihatdaripadamajlistertinggi, felopenasihatdanjuganaibpengetua yang banyakberpengalaman; mengikutitatacara yang betuluntukmenulikansuratrasmiserta email kepadasyarikat-syarikatbesar agar bolehmendapatkanpenajaandaripadamereka. Selainitu, komunikasipentingdalampengurusan program dankomunikasidiantaraahlitelahdilakukandenganbaiksertatidakmunculpertelingkahanataukesalahfahamansemasaberinteraksi.

 21. Video perbentangandanpelaporansemasaperjumpaan http://www.youtube.com/watch?v=MxVhax5a-Sk

 22. Sekian, TerimaKasih!