Primerjalne prednosti Slovenije Jože P. Damijan Ekonomska fakulteta, Ljubljana VIVES, KU Leuven - PowerPoint PPT Presentation

haines
primerjalne prednosti slovenije jo e p damijan ekonomska fakulteta ljubljana vives ku leuven n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Primerjalne prednosti Slovenije Jože P. Damijan Ekonomska fakulteta, Ljubljana VIVES, KU Leuven PowerPoint Presentation
Download Presentation
Primerjalne prednosti Slovenije Jože P. Damijan Ekonomska fakulteta, Ljubljana VIVES, KU Leuven

play fullscreen
1 / 48
Download Presentation
Primerjalne prednosti Slovenije Jože P. Damijan Ekonomska fakulteta, Ljubljana VIVES, KU Leuven
161 Views
Download Presentation

Primerjalne prednosti Slovenije Jože P. Damijan Ekonomska fakulteta, Ljubljana VIVES, KU Leuven

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PrimerjalneprednostiSlovenije Jože P. Damijan Ekonomska fakulteta, Ljubljana VIVES, KU Leuven

 2. Kjesmo: Dinamikarazvoja 1995-2011, • Zunanjatrgovina, • Primerjalneprednosti, • Kajbomopočeli v prihodnosti • Naravneprimerjalneprednosti • Logistika Struktura

 3. Kmetijstvo (% BDP) Vir: OECD

 4. Industrija + energetika (% BDP) Vir: OECD

 5. Gradbeništvo (% BDP) Vir: OECD

 6. Trgovina (% BDP) Vir: OECD

 7. Finančne in poslovnestoritve (% BDP) Vir: OECD

 8. Kam se bomorazvijali? (% BDP)

 9. Zunanjatrgovina in primerjalneprednosti

 10. Tržnideležinasvetovnemtrgu (%) Vir: OECD

 11. Trgovina / BDP (%) Vir: OECD

 12. Trgovinskabilanca (% BDP) Vir: OECD

 13. Prispevekproizvodak k skupnitrgovinskibilanci Trgovinskabilancaproizvodakgledenaskupnobilanco Primerjalneprednosti Vir: Curran & Zignago, CEPII, 2009

 14. PrimerjalneprednostiSlovenijagledena EU-25, 2004

 15. Vendarnipomembnapanoga… … pač pa cenovnirazred

 16. Slovaška je boljuspešna SK je dramatičnopovečala PP v Up-marketu

 17. Sprememba PP 1995-2008 SI se počasipomikaproti Up marketu; SK pa hitro

 18. Primerjalneprednosti so sicerstrukturnenarave • vendardinamičnenadaljširok, • Toda industrijapredstavlja le petino BDP, • od česabomoživeli v bodoče? • Kje so našenaravneprimerjalneprednosti? Toda…

 19. Geografskipoložaj • transport & logistika • turizem Naravneprimerjalneprednosti

 20. Kajlahkonaredimonapodročjulogistike?

 21. ObsegprevozatovoravSlovenijivobdobju 1992-2008 (tone)

 22. StrukturaprevozatovoravSlovenijivobdobju 1992-2008 (%)

 23. Rastželezniškega in cestnegaprevozav EUIndeks 2004/08

 24. Deležželezniškega v celotnemprevozutovorav EU (%)

 25. Pristaniškipretovor

 26. Neposredni in posredniučinkipristaniškedejavnostivLukiKoper

 27. Multiplikatorskiučinkipristaniškedejavnosti

 28. Primerjavamultiplikatorskihučinkovpristaniškedejavnosti

 29. Železniškiprevoz

 30. OS SEVER (Avstrija, Nemčija, Benelux): 41 % celotnega prometa • OS ZAHOD (Italija, Francija): 29 % celotnega prometa • OS VZHOD (Madžarska, Češka, Slovaška, Poljska): 25 % celotnega prometa • OS PODONAVJE (Hrvaška, Bosna, Srbija, Makedonija, Romunija, Bolgarija): 3.5% celotnega prometa • OS JUG(Grčija, Turčija): 1.5% celotnega prometa Strukturaprevozapooseh

 31. Mednarodniprevoztovorapo 4 oseh, 2008

 32. Kajbo z dinamikoprevoza?

 33. Prihodnostlogistike“Lohnarbeit” alilastnatransportno-logističnaveriga?

 34. “Lohnarbeit”? • Vsakzase (kotdelčekvtujihlogističnihverigah)? • Nacionalnatransportno – logističnaveriga? • Nacionalnilogistični holding? • Strateškopartnerstvonapogodbeniosnovi? Kakšnostrategijorazvojaizbrati?

 35. Kajmoramo in kaj bi lahkosaminaredili

 36. Nujnostukrepovdržave • Nujnaboljaktivnaprometnapolitikazaskladenrazvojtransportno – logističnedejavnosti • Tri ključnirazvojnisklopinapodročjuinfrastrukturnih in institucionalnihpogojevposlovanja: • razvojjavneželeznižkeinfrastrukture, • oblikovanjefiskalnihukrepovzauresničevanjezastavljeneprometnepolitike (diferenciraneuporabninezaprevozpojavniinfrastrukturi), • aktivnavlogaprispodbujanjustrateškihpartnerstev med slovenskimilogisti

 37. Ad 1Razvojjavneželeznižkeinfrastrukture

 38. X. KORIDOR: 1.477,8 mio EUR • V. KORIDOR: 7.406,2 mio EUR • SKUPAJ: 8.884,0 mio EUR Ad 1Ocenavrednostiizgradnje JŽI

 39. Ad 2Prednosti železniškega transporta pred cestnim Specifičnaporabaenergije (naenoto) je naželeznici: • v potniškemprometu 3,5-krat manjšakot v cestnemprometu, • v tovornemprometu pa 8,7-krat manjšakot v cestnemprometu, Specifičnaemisijaškodljivihsnovi je naželeznici: • v potniškemprometu 8,3-krat manjšakot v cestnemprometu, • v tovornemprometu pa 30-krat manjšakot v cestnemprometu, • Varnost je naželeznicipovprečno 24-krat boljša, • Porabaprostoraprienakiprepustnosti • naželeznici 2- do 3- kratmanjšakotnaavtocesti.

 40. Ad 3Strateškopartnerstvo med logisti Propadladvaposkusapovezovanja 2006-2007: Poskuspovezovanja med SŽ – Luko KP in DB 2010-11: PoskusustanovitveSlovenskegalogističnegaholdinga 2012: Tretjiposkus?

 41. Ad 32012: Tretjiposkuspartnerstva? • Varianta A: • Skupnadružba DB, SŽ-Cargo in Luka Koper • Šeinteres DB? • Kaj to pomenizaslovenskistrateškiinteres? • VariantaB: • Luškauprava v KP • Skupnadružba DB in SŽ-Cargo • Koncesija DB za 3.pomol (v zamenozasofinanciranjeizgradnje in modernizaciježel.omrežja)

 42. Kajčenič ne naredimo? • Železniškapovezava KP – Trst? • Kaj to pomenizadolgoročnirazvoj SLO logistike • Kaj to pomenizaLuko KP? • Baltsko –jadranskikoridor • Mimo Ten-T koridorjev, • NavezavaprekTrsta (Beljaka in Gradca)?

 43. Čepravsmonamapi TEN-T projektov…

 44. …grekonkurencamimoSlovenije

 45. …in sosedjegradijo

 46. Grezaekonomskekoristi

 47. Grezaekonomskekoristi

 48. Bomogledali, kakogredostvarimimo?