energiamajandus l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENERGIAMAJANDUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENERGIAMAJANDUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

ENERGIAMAJANDUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 560 Views
 • Uploaded on

ENERGIAMAJANDUS. REET TUISK HAAPSALU GÜMNAASIUM 2009. ENERGEETIKA ÜLESANNE. VARUSTADA ÜHISKONDA ELEKTRIENERGIAGA SOOJUSENERGIAGA MOOTORIKÜTUSTEGA TOIMETADA ENERGIA TARBIJANI. NIMETA ENERGEETIKA ALLHARUD. MIKS NÄITAB ENERGIATARBIMINE INIMESE KOHTA RIIGI ARENGUTASET? (KWh/in).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ENERGIAMAJANDUS' - haines


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
energiamajandus

ENERGIAMAJANDUS

REET TUISK HAAPSALU GÜMNAASIUM 2009

energeetika lesanne
ENERGEETIKA ÜLESANNE

VARUSTADA ÜHISKONDA

 • ELEKTRIENERGIAGA
 • SOOJUSENERGIAGA
 • MOOTORIKÜTUSTEGA
 • TOIMETADA ENERGIA TARBIJANI

NIMETA ENERGEETIKA ALLHARUD.

MIKS NÄITAB ENERGIATARBIMINE INIMESE KOHTA RIIGI ARENGUTASET? (KWh/in)

energeetika ise rasused
ENERGEETIKA ISEÄRASUSED
 • MÕJUTAB KÕIKI ELUSFÄÄRE
 • HIND SISALDUB KÕIKIDE KAUPADE, TEENUSTE HINNAS
 • ENERGEETIKA ARENG MÕJUTAB TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA ARENGUTEMPOT
 • ENERGIA ON ASENDAMATU

SELGITA KONKREETSETE NÄIDETE ABIL EELPOOL TOODUD VÄITEID.

energeetika areng
ENERGEETIKA ARENG
 • AGRAARÜHISKOND

1) MEHHAANILINE ENERGIA – INIMESTE JA LOOMADE LIHASJÕUD

2) SOOJUSENERGIA – PUIT, ÕLED, KUIVATATUD LOOMASÕNNIK

MIKS OLI ENERGEETIKA ARENGUTASE MADAL?

KUIDAS SEE MÕJUTAS TÖÖ EFEKTIIVSUST?

slide5
INDUSTRIAALÜHISKOND I ETAPP

1) MEHHAANILINE ENERGIA – TUULIKUD, VESIVESKID – SÕLTUS ASUKOHAST, EI SAANUD TRANSPORTIDA

2) METSADE HÄVITAMINE - KLAASITÖÖSTUS, METALLURGIA, LUBJA PÕLETAMINE

3) KIVISÜSI 17. SAJ., AURUMASIN 18. SAJ. - MANUFAKTUURID. AURUVEDUR, AURIKUD

 • TEKKIS ISESEISEV ENERGIAMAJANDUS
 • ENERGIAVARA OLI VÕIMALIK TRANSPORTIDA
 • TÖÖSTUSKESKUSED SÖEBASSEINIDE ÜMBRUSES
 • SÖEAJASTU KESTIS 20. SAJANDINI
industriaal hiskond ii etapp
INDUSTRIAALÜHISKOND II ETAPP

1) ELEKTRIENERGIA KASUTUSELEVÕTT 19. SAJ. LÕPUL – VÕMALUS ENERGIAT TRANSPORTIDA SUURTE VAHEMAADE TAHA

2) VEEJÕUL ELEKTRI TOOTMINE – HEJ-d

3) TEHNOLOOGIA KIIRE ARENG- AUTOMAATLIINID

4) SISEPÕLEMISMOOTOR 20.SAJ. ALGUSES

5) NAFTAAJASTU ALGUS, MAAGAASI KASUTUSELEVÕTT

 • AUTOTÖÖSTUSE KIIRE ARENG
 • TORUTRANSPORT
 • TANKERID
 • NAFTAKEEMIA
slide7

20. SAJ. II POOL

1) TUUMAENERGIA – ALGUSE SAI SÕJALISTEST PROGRAMMIDEST, OSAKAALU KIIRE TÕUS 80. AASTATENI

2) 20. SAJ. LÕPP - TAASTUVENERGEETIKA OSAKAALU TÕUS

3) ENERGIAVARUDE DEFITSIIT, ENERGIAKRIISID, LIIGA SUUR SÕLTUVUS NAFTAST

4) ENERGEETIKA ON MUUTUNUD STRATEEGILISEKS MAJANDUSHARUKS

energiavarad
ENERGIAVARAD
 • TAASTUMATUD
 • NAFTA
 • MAAGAAS
 • KIVISÜSI
 • PRUUNSÜSI
 • PÕLEVKIVI
 • TURVAS
 • NEED ON FOSSIILSED KÜTUSED
 • URAANIMAAK
 • TAASTUVAD
 • MAA PÖÖRLEMISE ENERGIA
 • GRAVITATSIOONI-ENERGIA
 • TUULEENERGIA
 • VOOLUVEE ENERGIA
 • PÄIKESEENERGIA
 • GEOTERMAAL- e. MAA SISEENERGIA
 • LOODETE, LAINEENERGIA
 • BIOMASSI ENERGIA

MIKS NIM. NEID FOSSIILSETEKS JA TAASTUMATUTEKS?

slide9
TRADITSIOONILISED ENERGIAALLIKAD

TAVAPÄRASED, KÕIGE LAIEMA KASUTUSEGA, NÄIT. FOSIILKÜTUSED. (MÕNIKORD LOETAKSE SIIA KUULUVAKS KA KAUA KASUTUSEL OLNUD VEE-ENERGIA JA TUUMAENERGIA)

ALTERNATIIVSED ENERGIAALLIKAD

ENERGIA-ALLIKAD, MIS EI OLE FOSSIILKÜTUSED.

TAVALISELT PEETAKSE SILMAS TAASTUVAID JA KESKKONNASÕBRALIKKE RESSURSSE: TUULE-, VEE-, PÄIKESE-, HOOVUSTE JA LAINETE, MAA SISEENERGIAT.

ROHELINE ENERGIA

energiaallikate osakaal
ENERGIAALLIKATE OSAKAAL

MILLISED SEADUSPÄRASUSED ON ENERGIAALIKATE KASUTUSES?

energialiikide osakaalu muutused
ENERGIALIIKIDE OSAKAALU MUUTUSED

SÕNASTA GRAAFIKU PÕHJAL KOLM VÄIDET

slide13

ENERGIATARBIMINE MAAILMAS

SÕNASTA GRAAFIKU PÕHJAL KOLM VÄIDET, JÄRELDUST

energiatarve tegevusalade l ikes
ENERGIATARVE TEGEVUSALADE LÕIKES

MILLINE PROBLEEM ILMNEB DIAGRAMMILT?

MILLISED VALDKONNAD KASUTAVAD KÕIGE

ROHKEM ENERGIAT?

energiaressursside v rdlus
ENERGIARESSURSSIDE VÕRDLUS

TAASTUMATUD

TAASTUVAD

TEKKINUD MILJONEID

AASTAID TAGASI, TEKE

AEGLANE. EI SAA KORDUV-

KASUTADA

SAAB KASUTADA PIDEVALT

VÕI TEATUD AJA MÖÖDUMI-

SEL UUESTI KASUTUSELE

VÕTTA

TÄHENDUS

FOSSIILKÜTUSED

(KUNAGINE BIOMASS,

SETTEKIVIMID)

LOODUSPROTSESSID,

MIS TEKIVAD TÄNU

PÄIKESE- VÕI MAA SISE-

ENERGIALE

RESSURSS

SUUREM ENERGIA-

SISALDUS JA KÜTTE-

VÄÄRTUS

VÄIKSEM,

HAJUB ROHKEM, KAOD

SUUREMAD

ENERGIASISALDUS

MITMEKESISEM:

SOOJUS-, ELEKTRI-

ENERGIA,

MOOTORIKÜTUSED,

KEEMIATÖÖSTUS

KITSAM KASUTUSALA:

PEAMISELT ELEKTRI,

VÄHEM SOOJUSE

TOOTMISEL

KASUTUSALAD

slide16

TAASTUMATUD

TAASTUVAD

SUUR REOSTUS:

KAEVANDAMINE,

PÕLETAMINE,

SUUR VEETARVE,

AHERAINE

LOODUSSÕBRALIK,

ROHELINE ENERGIA,

EI REOSTA ÕHKU, VETT.

VOOLUREZIIMI RIKKU-

MINE. TEHISMAASTIKUD

MÕJU KESKKONNALE

KASUTAMINE SÕLTUB

RESSURSI OLEMASOLUST

ENERGIA VEOL

LIINIKAOD

VÕIMALIK VEDU SUURTE

KAUGUSTE TAHA:

TORU-, RAUDTEE-,

LAEVATRANSPORT

TRANSPORDITAVUS

KEERULINE JA KALLIS

TEHNIKA, JÕUKOHANE

VAID RIKASTELE RIIKI-

DELE. TEHNIKA KIIRE

ARENG.

LIHTSAM JA ODAVAM,

LISAKAPITAL VAJALIK

PUHASTUSSEADMETE

TÄIUSTAMISELE

TEHNIKA

SUURED MAHUD

MAAILMAKAUBANDUSES,

ERITI NAFTA JA

MAAGAASI PUHUL

KASUTATAKSE KOHAPEAL

ENERGIAT SAAB MÜÜA

KAUDSELT (näit. Island,

Norra sulatavad Al, mis on

väga energiamahukas)

OSALEMINE ENERGIA

KAUBANDUSES

taastuvenergia
POSITIIVNE

UUENEV, EI LÕPE OTSA, EI AMMENDU

EI REOSTA LOODUST (ei teki põlemisjääke, aherainet). ROHELINE ENERGIA

POLE LISAKULUSID SEOSES KÜTUSE VEOGA

HIND EI SÕLTU MAA-ILMATURUST. PIKAS PERSPEKTIIVIS MADALAM OMAHIND

NEGATIIVNE

KASUTAMINE SÕLTUB ASENDIST, LOODUS-LIKEST EELDUSTEST

TUULIKUD RIKUVAD MAASTIKU ÜLDILMET VEEHOIDLAD JÕGEDE VOOLUREžIIMI

ENERGIAALLIKA HULK VÕIB KÕIKUDA PEAB OLEMA KÕRVAL TEINE ENERGIALIIK

KALLIS TEHNIKA, POLE KÕIGILE RIIKIDELE JÕUKOHANE

TAASTUVENERGIA
taastumatu energia
POSITIIVNE

KASUTADA SAAB KÕIKJAL, EI SÕLTU RESSURSI OLEMASOLUST

EI SÕLTU ILMASTIKUST, ENERGIAHULK EI KÕIGU

SUUREM ENERGIA-SISALDUS, SUUREM ENERGIAHULK

MITMEKESISEMAD KASU-TUSVÕIMALUSED

ODAVAM, LIHTSAM TEHNIKA

NEGATIIVNE

AMMENDUV RESSURSS, VARUD VÄHENEVAD

SUUR KESKKONNAREOS-TUS (põletus: CO2, N ja S-ühendid, veeaur, tahm; karjäärid, põhjaveereostus, aherainemäed)

HIND SÕLTUB MAAILMA-TURUST, LISANDUVAD VEOKULUD, KESKKONNA-MAKSUD

RESSURSSI OMAVAD RIIGID SAAVAD MÕJUTADA MAAILMA MAJ. JA POL.

TAASTUMATU ENERGIA
slide22

……………………….

……………………….

SELGITA, MIDA TÄHENDAB “MUUD ENERGIAALLIKAD”.

slide23

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………