Курс по програмиране на C#
Download
1 / 42

Курс по програмиране на C# - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Курс по програмиране на C#. Занятие № 9 Наследяване. Видимост и капсулиране. Съдържание. Наследяване Наследяване в C# Превръщане на типове нагоре и надолу по йерархията Видимост Капсулиране. Наследяване. Какво е „наследяване“? Основен принцип в ООП

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Курс по програмиране на C#' - haile


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Курс по програмиране на C#

Занятие №9Наследяване. Видимост и капсулиране


Съдържание

 • Наследяване

 • Наследяване в C#

 • Превръщане на типове нагоре и надолу по йерархията

 • Видимост

 • Капсулиране


Наследяване

 • Какво е „наследяване“?

  • Основен принцип в ООП

  • Един клас може да наследи характеристиките и поведението на друг

  • Родителски клас – по-общ; обхваща по-голямо множество обекти

  • Наследен клас – по-специализиран; обхваща по-тясно множество обекти, описвайки ги по-подробно

  • Един родителски клас може да има много наследници

  • Йерархии от класове – един клас може едновременно да бъде наследен задруг и да бъде родителски за няколко други класа

  • Някои езици позволяват множествено наследяване (няколко независими родителски класа); C# не е от тях


Наследяване

 • Примери за наследяване

  • Жив организъм <- Бактерия, Растение, Животно, Гъба

  • Животно <- Риба, Земноводно, Влечуго, Птица, Бозайник

  • Бозайник <- Лъв, Котка, Куче, Примат, Човек

  • Сграда <- Жилищна сграда, Обществена сграда

  • Обществена сграда <- Библиотека, Читалище, Училище

  • Художествено произведение <- Картина, Скулптура, Роман, Мюзикъл

  • Файл <- Текстов файл, Двоичен файл

  • Текстов файл <-TXT файл, HTML файл, XML файл

  • Графичен елемент <- Прозорец, Бутон, Текстово поле, Календар

  • Бутон <- Обикновен бутон, Радио бутон, Бутон в лента с инструменти


Наследяване

 • Защо е полезно наследяването?

  • Категоризирането на обекти в практиката става на различни нива

  • Служи за по-добро смислово структуриране на кода на програмата

  • Позволява манипулациите с нехомогенни набори от данни

  • Прави възможно приложението на алгоритми върху категория от обекти, независимо от пълният им набор от характеристики и поведение


Наследяване

 • Принципи на действие на наследяването

  • Родителският клас описва набор от характеристики и поведение, присъщи на всички обекти от него

  • Наследеният клас автоматично получава всички описани от родителския клас характеристики и поведение, като в допълнение към тях описва други, специфични само за неговите обекти

  • Всеки екземпляр на наследения клас може автоматично да се разглежда и като екземпляр на родителския клас

  • Същите принципи важат и в по-сложни йерархии на повече от едно ниво


Наследяване в C#

 • Деклариране на наследени класове

  • В декларацията на клас може да се укаже родителски клас, който той наследява

  • Не може да бъде указан повече от един родителски клас

  • Родителският клас може от своя страна да наследява трети клас и т.н.

  • Не може клас да наследява себе си или някой от своите наследници

  • Ако не се укаже родителски клас, декларираният клас по подразбиране наследява object

  • Членовете на родителския клас не се декларират повторно в наследения клас; те могат да се използват наготово


Наследяване в C#

// Родителски клас - произволно животноclassAnimal{publicstringSpecies;publicintWeight;publicint Age;publicvoid Vocalize() { }}

// Наследен клас – кучеclassDog : Animal{publicstringBreed;publicstring Name;publicvoid Vocalize() {Console.WriteLine("Woof!"); }}

Деклариране на наследен клас

Ключова дума class

Наименование на класа

Двоеточие

Наименование на родителския клас (частично или пълно)

Блок с декларации на членове

При неуказване на родителски клас, класът по подразбиране наследява object

Разрешено е член на наследения клас да има същото наименование като член на родителския клас (но в общия случай не е желателно)


Деклариране на наследен клас - демо

// Демонстрация


Наследяване в демоC#

 • Употреба на членовете на родителски клас

  • В декларацията на наследен клас могат да бъдат достъпвани членовете на родителския клас, все едно са членове на същия клас

  • Ако наследения клас декларира член със същото име като член на родителския клас, членът на родителския клас може да бъде достъпен чрез представката “base.”

  • В останалата част от програмата, оперирането с всички членове на обект се извършва по еднотипен начин, независимо в кой клас в йерархията от класове на обекта е деклариран съответният член


Наследяване в демоC#

classAnimal{//...publicstringGetDescription() {returnstring.Format("Species: {0}; Age:{1}",Species,Age); }}

classDog : Animal{//...publicstringGetDescription(){returnstring.Format("{0}; Breed: {1}; Name: {2}",base.GetDescription(),Breed,Name); }}

Употреба на членовете на родителски класв декларацията на наследения клас

Достъпване на членове с припокриващи се имена в декларацията на наследения клас

Ключова дума base

Оператор за достъпване на член .

Наименование на члена

Употреба на членовете на родителски клас в останалата част от програмата


Употреба на членовете на родителски клас - демо

// Демонстрация


Наследяване в родителски клас - демоC#

 • Конструктори на наследени класове

  • При деклариране на конструктор в наследен клас може да се укаже кой конструктор на родителския клас да бъде изпълнен, както и аргументите, които да му бъдат подадени

  • Тези аргументи може да са както константи и литерали, така и параметри на конструктора в наследения клас или по-сложни изрази

  • Конструкторът на базовия клас се изпълнява преди конструктора на наследения клас

  • Ако не е указано кой конструктор на родителския клас да бъде изпълнен, по подразбиране се изпълнява конструкторът без параметри


Наследяване в родителски клас - демоC#

classAnimal{//...publicAnimal(){}publicAnimal(string species) {Species = species; }}

classDog : Animal{//...publicDog(): base("Canis lupus familiaris"){ }publicDog(string breed) {Species = "Canis lupus familiaris";Breed = breed; }}

Конструктори на наследени класове - изпълнение на конструктор на родителския клас

Модификатор за видимост

Наименование

Списък с параметри

Двоеточие

Ключова дума base

Списък с аргументи на родителския конструктор

Тяло на конструктора

Изпълнение на конструктор по подразбиране


Конструктори на наследени класове - демо

// Демонстрация


Превръщане на типове нагоре и надолу по йерархията

 • Променливи и екземпляри на класове в паметта

  • Не е задължително типът на променлива и типът на обекта в паметта, който тази променлива реферира, да съвпадат

  • Разрешено е променлива от типAда реферира обект от тип B, ако типът А е част от йерархията от родителски типове на типа B (казваме, че тип B е съвместим с тип A)

  • В противен случай се предизвиква грешка (при компилация или по време на изпълнение)


Превръщане на типове нагоре и надолу по йерархията

 • Превръщане на типове нагоре по йерархията (upcasting)

  • Нека тип Aе част от йерархията от родителски типове на тип B

  • Присвоява се на променлива от тип A израз от тип B

  • Друг вариант: израз от тип B участва в по-сложен израз в ролята на израз от тип A

  • Не е необходим специален синтаксис (неявно превръщане на типове)

  • Винаги е разрешено и не може да предизвика грешка

  • Типът на обекта в паметта не се променя

  • Следствие: на променлива от тип object може да бъде присвоен произволен израз


Превръщане на типове нагоре и надолу по йерархията

// Създаване на екземпляр на класа DogDogdog = newDog("German shepherd");

// Превръщане на типове нагоре по// йерархиятакъм родителския клас AnimalAnimalanimal = dog;

// Превръщане на типове нагоре по// йерархиятав сложен израз((Animal)dog).Vocalize();

Присвояване на израз от наследен тип на променлива от родителски тип

Сложни изрази с превръщане на типове нагоре по йерархията


Превръщане на типове нагоре по йерархията - демо

// Демонстрация


Превръщане на типове нагоре и надолу по йерархията

 • Превръщане на типове надолу по йерархията (downcasting)

  • Нека тип Aе част от йерархията от родителски типове на тип B

  • Присвоява се на променлива от тип B израз от тип A

  • Друг вариант: израз от тип A участва в по-сложен израз в ролята на израз от тип B

  • Необходимо е явно превръщане на типове

  • В случай че типът на обекта в паметта не е съвместим с типа B, се предизвиква грешка

  • Компилаторът не разрешава преобразуване между типове, които се намират в различни клонове от йерархията (тъй като това води до сигурна грешка при изпълнение)


Превръщане на типове нагоре и надолу по йерархията

// Присвояване на екземпляр na класа Dog// на променлива от тип AnimalAnimalanimal = newDog("Poodle");

// Превръщане на типове надолу по// йерархията към наследения клас DogDogdog = (Dog)animal;

// Превръщане на типове надолу по// йерархията в сложен изразConsole.WriteLine(((Dog)animal).Breed);

Присвояване на израз от родителски тип на променлива от наследен тип

Тип, към който ще бъде извършено превръщането, заграден в кръгли скоби

Израз, който трябва бъде превърнат в указания тип

Сложни изрази с превръщане на типове надолу по йерархията


Превръщане на типове надолу по йерархията - демо

// Демонстрация


Превръщане на типове нагоре и надолу по йерархията

 • Проверка за съвместимост на типове

  • Нека тип Aе част от йерархията от родителски типове на тип B

  • С оператора is може да се провери дали обектът в паметта, рефериран от израз от тип A, е съвместим с типа B

  • Ако операторът is върне стойност истина, превръщането на типове надолу по йерархията е безопасно

  • Операторът asможе да се използва за безопасно превръщане надолу по йерархията; в случай че типовете са несъвместими, резултатът от превръщането е null

  • Операторът as може да се използва единствено за превръщане надолу по йерархията към референтен тип


Превръщане на типове нагоре и надолу по йерархията

// Създаване на екземпляр на класа AnimalAnimalanimal = newAnimal("Felissilvestriscatus");

// Проверка за съвместимост на типове за// безопасно превръщане на типове надолу// по йерархията с isif(animal isDog){Console.WriteLine( ((Dog)animal).Breed);}

// Безопасно превръщане на типове надолу// по йерархията с asDogdog = animal asDog;if(dog != null)Console.WriteLine(dog.Breed);

Проверка за съместимост на типове с is

Израз, чиято стойност трябва да бъде проверена за съвместимост

Оператор is

Тип, съвместимостта с който трябва да бъде проверена

Безопасно превръщане на типове надолу по йерархията с as

Израз, чиято стойност трябва да бъде превърната към друг тип

Оператор as

Референтен тип, към който трябва да бъде извършено безопасното превръщане


Проверка за съместимост на типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо

// Демонстрация


Видимост типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо

 • Какво е „видимост“?

  • Понятие в програмирането, служещо за ограничаване на достъпа до фрагменти от кода

  • В ООП – видимост на членове и видимост на типове

  • Видимостта на член ограничава достъпа до съответния член от различни участъци от програмата (същия клас, наследени класове, други класове в същия модул, други модули)

  • Видимостта на тип ограничава достъпа до съответния тип от различни участъци от програмата (същия модул, друг модул)


Видимост типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо

 • Видимост в C#

  • Модификатори за достъп

  • Поставят се в декларациите на типове и членове

  • Важат единствено за съответния тип/член

  • Ако модификатор за достъп не е указан, по подразбиране видимостта е минималната възможна


Видимост типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо

 • Модификатори за достъп за членове в C#

  • Модификаторът за достъп се поставя в началото на декларацията на съответния член

  • private – членът е достъпен единствено в рамките на декларация на същия клас (това е видимостта по подразбиране)

  • protected– членът е достъпен в рамките на декларацията на същия клас и всички негови наследени класове

  • public – членът е достъпен навсякъде в програмата

  • internal – членът е достъпен навсякъде в рамките на същото асембли

  • internal protected– членът е достъпен навсякъде в рамките на същото асембли, както и в декларациите на всички наследени класове, независимо в кое асембли са декларирани


Видимост типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо

classMailMessage{privatestring _subject;

protectedMailMessage(string subject){ _subject = subject;}

publicstringGetSubject(){return_subject;}

internalvoid Send(){// ...}}

Видимост на членове

Членове, достъпни единствено за същия клас

Членове, достъпни за същия клас и наследените от него класове

Членове, достъпни за цялата програма

Членове, достъпни в същото асембли


Видимост на членове - демо типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо

// Демонстрация


Видимост типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо

 • Модификатори за достъп за типове в C#

  • Модификаторът за достъп се поставя в началото на декларацията на съответния тип (клас, структура, изброен тип и др.)

  • public – типът е достъпен навсякъде в програмата

  • internal – типът е достъпен в рамките на същото асембли (това е видимостта по подразбиране)


Видимост типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо

publicclassMusicAlbum{// ...}

publicenumMusicGenre{// ...}

internalclassAlbumCollection{// ...}

internalstructUserInfo{// ...}

Видимост на типове

Типове, достъпни за цялата програма

Типове, достъпни в същото асембли


Видимост на типове - демо типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо

// Демонстрация


Капсулиране типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо

 • Какво е „капсулиране“?

  • Основен принцип в ООП

  • Всеки обект трябва да скрива от външния свят вътрешната си реализация

  • Видими за останалата част от програмата са само важните за нея характеристики и поведение на обектите


Капсулиране типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо

 • Защо е полезно капсулирането?

  • Опростява „външния вид“ на обекта

  • Позволява промяна на вътрешната реализация на обекта, без да се налага промяна в останалата част от програмата

  • Осигурява интегритет на вътрешните характеристики на обекта


Капсулиране типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо

 • Принципи на капсулирането

  • Всеки член или тип данни трябва да има възможно най-ограничената видимост, позволяваща смисленото реализиране на програмата

  • Характеристиките на обекта са достъпни само за самия клас

  • Методите, реализиращи вътрешно поведение, също са достъпни само за самия клас

  • Външен достъп до характеристиките на обекта може да се осъществи само чрез други членове на класа (методи – аксесори и мутатори; конструктори; свойства; индексатори)

  • Възможно е наследените класове да имат привилегирован достъп до някои членове на родителския клас, но само за тези, които са им нужни


Капсулиране - демо типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо

// Демонстрация


Задачи за упражнение типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо

 • Преработете програмата с геометричните фигури и тела от упражненията към предишната лекция, така че да се възползвате от принципите за наследяване и капсулиране:

  • Капсулирайте данните на всички обекти: всички полета да бъдат частни и промяната на стойностите им да се извършва през конструктори и методи (публични или защитени)

  • Създайте базови класове Object2D (характеристики: периметър и лице)и Object3D (характеристики: обем и пълна повърхнина) и реализирайте изчисляването им на базата на специфичните характеристики наследени класове

  • Създайте колекции от базовите класове и реализирайте логика за въвеждане/извеждане на характеристиките им (използвайки upcastingи downcasting)


Задачи за упражнение типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо

 • Реализирайте приложение за регистриране и разглеждане на списък с произведения в библиотека със следните класове:

  • Печатно произведение (заглавие; език; издателство)

   • Периодично печатно произведение (година; брой)

    • Вестник (вид: ежедневник, седмичник, двуседмичник; гл. редактор; водеща новина за броя)

    • Списание (тема; авторски колектив; описание на корицата на броя)

   • Самостоятелно печатно произведение (дата на издаване; автор/автори; брой страници)

    • Научна статия (научна област; препоръчана литература)

    • Книга (номер на изданието; твърди/меки корици; наличие на илюстрации)

     • Художествена литаратура (жанр; целева аудитория)

     • Техническа литература (научна област; ниво на аудиторията: начинаещи, напреднали, експерти)


Задачи за упражнение типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо

 • Реализирайте походова конзолна ролева игра:

  • Играта се развива в правоъгълна мрежа от символи, подобно на Златотърсачи

  • Създайте базов клас за единица (играч или чудовище), който съдържа информация за координатите на единицата, точките живот и нанасяните от единицата щети

  • Създайте наследени класове за играч и различни видове чудовища

  • В началото на играта, поставете играча и известен брой чудовища в игралното поле

  • Реализирайте безкраен цикъл, в който всяка единица получава ход, в който може да се придвижва или атакува противник, отнемайки му точки живот; чудовищата управлявайте програмно

  • Бонус: добавете случаен елемент в играта (например случайно количество щети при нападение, случайно генериран терен на игралното поле, и/или различни характеристики за чудовища от един и същи вид)

  • Бонус: добавете екипировка за играча 


Въпроси? типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо


Благодаря! типове и безопасно превръщане на типове надолу по йерархията - демо

 • Александър Далемски

 • ДАВИД академия

  • [email protected]

  • http://acad.david.bg/

  • @david_academy

  • https://facebook.com/DavidAcademy


ad