slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐÀ LẠT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm PowerPoint Presentation
Download Presentation
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐÀ LẠT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐÀ LẠT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Updated on

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐÀ LẠT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm. TẬP ĐỌC LỚP 1. Caùi nhaõn vôû. Trần Thị Bích Huệ – Lôùp 1E. KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ !. HOÏC GIOÛI. HOÏC GIOÛI. HOÏC GIOÛI. CHÚC CÁC EM HỌC TỐT. Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010. TẬP ĐỌC.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐÀ LẠT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐÀ LẠT

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

TẬP ĐỌC

LỚP 1

Caùi nhaõn vôû

Trần Thị Bích Huệ – Lôùp 1E

slide2

KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ !

HOÏC GIOÛI

HOÏC GIOÛI

HOÏC GIOÛI

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

slide3

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

TẬP ĐỌC

BAØI CUÕ :Taëng chaùu

Baùc Hoà taëng vôû cho ai ?

Baùc Hoà taëng vôû cho caùc baïn hoïc sinh.

slide4

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

TẬP ĐỌC

BAØI CUÕ :Taëng chaùu

Baùc mong caùc chaùu laøm ñieàu gì ?

Baùc mong caùc baïn nhoû ra coâng hoïc taäp ñeå lôùn leân giuùp nöôùc non nhaø.

slide5

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

TẬP ĐỌC

BAØI CUÕ :Taëng chaùu

hoïc taäp

nöôùc non

slide6

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

TẬP ĐỌC

Caùch chôi:

-Ñöa ra caùc gôïi yù ñeå ñoaùn vaät

(Moãi gôïi yù chæ ñöôïc moät löôït ñoaùn)

Vaät ñoù coù daïng hình

chöõ nhaät ?

Thöû

taøi

ñoaùn

vaät

Vaät ñoù coù theå vieát chöõ

vaøo ?

Vaät ñoù ñöôïc daùn treân

bìa moãi quyeån vôû ?

slide7

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

TẬP ĐỌC

Caùi nhaõn vôû

slide8

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

TẬP ĐỌC

LUYEÄN ÑOÏC

Caùi nhaõn vôû

 • Boá cho Giang moät quyeån vôû môùi. Giöõa trang bìa laø moät chieác nhaõn vôû trang trí raát ñeïp. Giang laáy buùt naén noùt vieát teân tröôøng, teân lôùp, hoï vaø teân cuûa em vaøo nhaõn vôû.
 • Boá nhìn nhöõng doøng chöõ ngay ngaén, khen con gaùi ñaõ töï vieát ñöôïc nhaõn vôû.
slide9

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

TẬP ĐỌC

LUYEÄN ÑOÏC TIEÁNG

Caùi nhaõn vôû

 • Boá cho Giang moät quyeån vôû môùi. Giöõa trang bìa laø moät chieác nhaõn vôû trang trí raát ñeïp. Giang laáy buùt naén noùt vieát teân tröôøng, teân lôùp, hoï vaø teân cuûa em vaøo nhaõn vôû.
 • Boá nhìn nhöõng doøng chöõ ngay ngaén, khen con gaùi ñaõ töï vieát ñöôïc nhaõn vôû.
slide10

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

TẬP ĐỌC

LUYEÄN ÑOÏC TÖØ

Caùi nhaõn vôû

 • Boá cho Giang moät quyeån vôû môùi. Giöõa trang bìa laø moät chieác nhaõn vôû trang trí raát ñeïp. Giang laáy buùt naén noùt vieát teân tröôøng, teân lôùp, hoï vaø teân cuûa em vaøo nhaõn vôû.
 • Boá nhìn nhöõng doøng chöõ ngay ngaén, khen con gaùi ñaõ töï vieát ñöôïc nhaõn vôû.
slide11

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

TẬP ĐỌC

LUYEÄN ÑOÏC CAÂU

Caùi nhaõn vôû

 • Boá cho Giang moät quyeån vôû môùi. Giöõa trang bìa laø moät chieác nhaõn vôû trang trí raát ñeïp. Giang laáy buùt naén noùt vieát teân tröôøng, teân lôùp, hoï vaø teân cuûa em vaøo nhaõn vôû.
 • Boá nhìn nhöõng doøng chöõ ngay ngaén, khen con gaùi ñaõ töï vieát ñöôïc nhaõn vôû.

1.

2.

3.

4.

slide12

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

TẬP ĐỌC

LUYEÄN ÑOÏC ÑOAÏN

Caùi nhaõn vôû

 • Boá cho Giang moät quyeån vôû môùi. Giöõa trang bìa laø moät chieác nhaõn vôû trang trí raát ñeïp. Giang laáy buùt naén noùt vieát teân tröôøng, teân lôùp, hoï vaø teân cuûa em vaøo nhaõn vôû.

1.

 • Boá nhìn nhöõng doøng chöõ ngay ngaén, khen con gaùi ñaõ töï vieát ñöôïc nhaõn vôû.

2.

slide13

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

TẬP ĐỌC

LUYEÄN ÑOÏC BAØI

Caùi nhaõn vôû

 • Boá cho Giang moät quyeån vôû môùi. Giöõa trang bìa laø moät chieác nhaõn vôû trang trí raát ñeïp. Giang laáy buùt naén noùt vieát teân tröôøng, teân lôùp, hoï vaø teân cuûa em vaøo nhaõn vôû.
 • Boá nhìn nhöõng doøng chöõ ngay ngaén, khen con gaùi ñaõ töï vieát ñöôïc nhaõn vôû.
slide15

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

TẬP ĐỌC

52

Caùi nhaõn vôû

 • Boá cho Giang moät quyeån vôû môùi. Giöõa trang bìa laø moät chieác nhaõn vôû trang trí raát ñeïp. Giang laáy buùt naén noùt vieát teân tröôøng, teân lôùp, hoï vaø teân cuûa em vaøo nhaõn vôû.
 • Boá nhìn nhöõng doøng chöõ ngay ngaén, khen con gaùi ñaõ töï vieát ñöôïc nhaõn vôû.
 • T : nhaõn vôû, trang trí, naén noùt, ngay ngaén.
slide16

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

1

TẬP ĐỌC

OÂN VAÀN:

Caùi nhaõn vôû

Tìm tiếng trong bài

có vần ang

slide17

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

TẬP ĐỌC

Caùi nhaõn vôû

 • Boá cho Giang moät quyeån vôû môùi. Giöõa trang bìa laø moät chieác nhaõn vôû trang trí raát ñeïp. Giang laáy buùt naén noùt vieát teân tröôøng, teân lôùp, hoï vaø teân cuûa em vaøo nhaõn vôû.
 • Boá nhìn nhöõng doøng chöõ ngay ngaén, khen con gaùi ñaõ töï vieát ñöôïc nhaõn vôû.
slide18

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

1

TẬP ĐỌC

OÂN VAÀN:

Caùi nhaõn vôû

Tiếng trong bài :

có vần ang: ……..

Giang, trang

slide19

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

2

TẬP ĐỌC

OÂN VAÀN:

Caùi nhaõn vôû

Tìm tieáng ngoaøi baøi:

– coù vaàn ang

– coù vaàn ac

caùi baûng

con haïc

baûn nhaïc

slide20

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

2

TẬP ĐỌC

OÂN VAÀN:

Caùi nhaõn vôû

Tìm tieáng ngoaøi baøi:

– coù vaàn ang

– coù vaàn ac

slide21

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

2

TẬP ĐỌC

OÂN VAÀN:

Caùi nhaõn vôû

Tieáng ngoaøi baøi coù vaàn ang hoaëc vaàn ac:

baûn nhaïc

caây baøng

nhaët raùc

xeáp haøng

xoùm laøng

thaùc nöôùc

slide22

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

TẬP ĐỌC

Caùi nhaõn vôû

Boá cho Giang moät quyeån vôû môùi. Giöõa trang bìa laø moät chieác nhaõn vôû trang trí raát ñeïp. Giang laáy buùt naén noùt vieát teân tröôøng, teân lôùp, hoï vaø teân cuûa em vaøo nhaõn vôû.

 • Boá nhìn nhöõng doøng chöõ ngay ngaén, khen con gaùi ñaõ töï vieát ñöôïc nhaõn vôû.

Em taäp laøm phaùt thanh vieân.

slide23

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

TẬP ĐỌC

Caùi nhaõn vôû

TỔNG KẾT

Daën doø

slide24

HOÏC GIOÛI

HOÏC GIOÛI

NGOAN

CHAÊM

CHUÙC CAÙC EM

CHÚC CÁC THẦY-CÔ LUÔN

VUI-KHỎE- HẠNH PHÚC -THÀNH ĐẠT

slide27

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐÀ LẠT

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

TẬP ĐỌC

LỚP 1

CÁI NHÃN VỞ

Trần Thị Bích Huệ – 2009 . 2010

slide29

KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ !

HOÏC GIOÛI

HOÏC GIOÛI

HOÏC GIOÛI

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

slide30

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

TẬP ĐỌC

BAØI CUÕ :Tặng chaùu

Baùc Hoà taëng vôû cho ai?

Baùc mong caùc chaùu laøm ñieàu gì?

Baùc mong caùc baïn nhoû ra coâng maø hoïc taäp ñeå sau naøy giuùp nöôùc nhaø.

Baùc Hoà taëng vôû cho caùc baïn hoïc sinh.

slide31

Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2010

TẬP ĐỌC

BAØI CUÕ :Môøi vaøo

kieãng chaân

buoàm thuyeàn

slide32

Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2010

TẬP ĐỌC

Caùi nhaõn vôû

Boá cho Giang moät quyeån vôû môùi. Giöõa trang bìa laø moät chieác nhaõn vôû trang trí raát ñeïp. Giang laáy buùt naén noùt vieát teân tröôøng, teân lôùp, hoï vaø teân cuûa em vaøo nhaõn vôû.

Boá nhìn nhöõng doøng chöõ ngay ngaén, khen con gaùi ñaõ töï vieát ñöôïc nhaõn vôû.

slide34

Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2010

1

TẬP ĐỌC

OÂN VAÀN:

CHUÙ COÂNG

Tìm tiếng trong bài

có vần ang

slide36

Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2010

TẬP ĐỌC

Caùi nhaõn vôû

Boá cho Giang moät quyeån vôû môùi. Giöõa trang bìa laø moät chieác nhaõn vôû trang trí raát ñeïp. Giang laáy buùt naén noùt vieát teân tröôøng, teân lôùp, hoï vaø teân cuûa em vaøo nhaõn vôû.

Boá nhìn nhöõng doøng chöõ ngay ngaén, khen con gaùi ñaõ töï vieát ñöôïc nhaõn vôû.

slide37

Thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2009

1

TẬP ĐỌC

OÂN VAÀN:

CHUÙ COÂNG

Tiếng trong bài :

có vần ang: ……..

Giang, trang

slide38

Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2010

2

TẬP ĐỌC

OÂN VAÀN:

Caùi nhaõn vôû

Tìm tieáng ngoaøi baøi:

– coù vaàn ang

– coù vaàn ac

slide39

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

2

TẬP ĐỌC

OÂN VAÀN:

CHUÙ COÂNG

Tieáng ngoaøi baøi coù vaàn ang hoaëc vaàn ac:

laïc ñöôøng

caây baøng

toùc baïc

aùnh saùng

xeáp haøng

thaùc nöôùc

slide40

Thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2009

TẬP ĐỌC

CHUÙ COÂNG

TỔNG KẾT

Chuẩn bị tiết 2

slide41

HOÏC GIOÛI

HOÏC GIOÛI

NGOAN

CHAÊM

CHUÙC CAÙC EM

CHÚC CÁC THẦY-CÔ LUÔN

VUI-KHỎE- HẠNH PHÚC -THÀNH ĐẠT