PENGURUSAN KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN SEKOLAH - PowerPoint PPT Presentation

hagop
pengurusan kejohanan olahraga tahunan sekolah n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENGURUSAN KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN SEKOLAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENGURUSAN KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN SEKOLAH

play fullscreen
1 / 44
Download Presentation
PENGURUSAN KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN SEKOLAH
268 Views
Download Presentation

PENGURUSAN KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN SEKOLAH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PENGURUSAN KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN SEKOLAH Disediakanoleh: ABDUL LATIF BIN AHMAD IPG KampusTun Hussein Onn, BatuPahat, Johor

 2. MEWUJUDKAN STRUKTUR SUKAN DI SEKOLAH Setiapsekolahmestimewujudkanbudayadanstruktursukan di setiapsekolah. Mengadakan/ menubuhkanMajlisSukanSekolah Pasukan-pasukan rumah sukan ( 4 hingga 6 pasukan ) Takwimsekolah, di manasemua program sukansekolahdimasukkan. Sekiranyapadangsekolahdigunakanuntukmengadakansukansekolah, trek hendaklahdisiapkanawaluntukmemberipeluangkepadapelajar-pelajaruntukmenjalanilatihandenganmencukupi.

 3. MEWUJUDKAN STRUKTUR SUKAN DI SEKOLAH Mengadakan/ menubuhkanMajlisSukanSekolah

 4. MEWUJUDKAN STRUKTUR SUKAN DI SEKOLAH Pasukan-Pasukan Rumah Sukan ( 4 hingga 6 pasukan ) Pembahagianmengikutnombordaftarsekolah :- Angkaterakhirnombordaftarsekolahdigunakanuntukmenentukanpasukanrumahseseorangpelajar. Contohnombordaftaryang berakhirdenganangka :- 1 & 2 masukRumahMerah 3 & 4 masuk Rumah Hijau 5 & 6 masuk Rumah Biru 7 & 8 masukRumahKuning 9 & 0 masukRumahUngu

 5. MENYEDIAKAN TREK / BALAPAN OLAHRAGA DI SEKOLAH

 6. FASA PENGELOLAAN FASA SEBELUM PENGELOLAAN FASA SEMASA PENGELOLAAN FASA SELEPAS PENGELOLAAN

 7. FASA SEBELUM PENGELOLAAN

 8. FASA SEMASA PENGELOLAAN

 9. FASA SELEPAS PENGELOLAAN

 10. FASA SEBELUM PENGELOLAAN PenyediaanKertasKerjaperlumemasukkanelemen-elemenberikut; Namapertandingan/ kejohanan Kategori yang akan dipertandingkan Acara-acarayang dipertandingkan. Syarat-syaratpenyertaan. (timbanganalatan, ukurandanjarak, nomborpeserta) Tarikh kejohanan dan tempat kejohanan ( venue ) Senarai AJK Senarai Pegawai Kejohanan Bajet Kewangan

 11. FASA SEBELUM PENGELOLAAN AhliJawatankuasaInduk

 12. FASA SEBELUM PENGELOLAAN • Isuperbincangan : • Tarikh& lokasi • Keperluanprogram: • perasmikejohanan, rancanganpenganjuran program, padang, peralatan, penginapan, pengangkutan, makanan/minuman, keperluan lain yang berkaitan (cth.: acaraselingan / persembahankebudayaan) • Kewangan – sumber (peruntukan, tajaan) & perbelanjaan • Pelantikanpegawaibertauliah yang diperlukan • Menentukansesuatuperkara yang tidakdinyatakandalamperaturanam & peraturanpertandingan .

 13. FASA SEBELUM PENGELOLAAN • Jawatakuasa Kecil yang perludiwujudkan :- • JKK Urusetia • JKK TeknikdanPertandingan • JKK Kewangan & Iklan(JikaPerlu) • JKK Jemputan & Sambutan • JKK PerasmiandanPenutupan • JKK Hiasan, Kebersihan & Keceriaan • JKK PertolonganCemas • JKK Dokumentasi, Rakaman, Siaraya & Publisiti • JKK Kawalan, Keselamatan & Lalulintas • JKK Hadiah, Sijil & Cenderamata • JKK BukuCenderamata • Lain-lain AJK mengikutkeperluandankesesuaianpengelola.

 14. FASA SEBELUM PENGELOLAAN • IsuPerbincangan: • membuatbajetkewanganmengikutkeperluanmasing-masing • mengemukakan bajet tersebut kepada AJK Induk dalam mesyuaratjawatankuasapengelolakejohanan • merancang & menyediakanpelantindakan(sebelum, semasa& selepaskejohanan)

 15. PEGAWAI TEKNIK KEJOHANAN

 16. PEGAWAI TEKNIK KEJOHANAN

 17. PEGAWAI TEKNIK KEJOHANAN

 18. PERALATAN DAN KEMUDAHAN ACARA BALAPAN

 19. PERALATAN DAN KEMUDAHAN ACARA BALAPAN

 20. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 21. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 22. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 23. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 24. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 25. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 26. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 27. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 28. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 29. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 30. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 31. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 32. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 33. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 34. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 35. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 36. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 37. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 38. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 39. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 40. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 41. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 42. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 43. PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA

 44. SEKIAN TERIMA KASIH