van werk naar werk bij dji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Van Werk naar Werk bij DJI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Van Werk naar Werk bij DJI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Van Werk naar Werk bij DJI - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

Van Werk naar Werk bij DJI. Stand van zaken. Programma. Welkom Wetenswaardigheden, laatste stand van zaken Onderhandelaarsakkoord SBF Wat verwachten we van jullie Waarvoor kun je terecht bij het SSC DJI Casuïstiek Vragen (kunnen ook tussendoor worden gesteld).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Van Werk naar Werk bij DJI' - hagen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programma
Programma
 • Welkom
 • Wetenswaardigheden, laatste stand van zaken
 • Onderhandelaarsakkoord SBF
 • Wat verwachten we van jullie
 • Waarvoor kun je terecht bij het SSC DJI
 • Casuïstiek
 • Vragen (kunnen ook tussendoor worden gesteld)
wetenswaardigheden ao vwnw
Wetenswaardigheden: AO VWNW
 • Voor wie: * Alle boventallige VWNW medewerkers, geen rechtspositionele consequenties
 • Wie begeleidt / bevoegd gezag / mz:* Trajectmanagers voor VWNW kandidaten* Casemanagers voor langdurig zieke medewerkers* Voorzitter mobiliteitsregio: bevoegd gezag* Tijdelijke commissie AO VWNW vanuit de COR DJI: mz vertegenwoordiging
 • Wat wordt betaald uit de frictiekosten:* Salariskosten verplichte kandidaten, tenzij gedetacheerd op een formatieplaats elders* Traject- en casemanagers* Administratieve ondersteuning AO VWNW* Voorzieningen die nodig zijn, vastgelegd in een VWNW plan of besluit
 • Uitgangspunt:Iedere (vrijwillige of verplicht) VWNW kandidaat heeft recht op voorzieningen, ongeacht wel of niet het gevolg van het Masterplan DJI
wetenswaardigheden trajectmanagers
Wetenswaardigheden: trajectmanagers
 • Rol:
 • Eerste aanspreekpunt voor verplichte VWNW kandidaten ihkv de uitvoering van het VWNW plan;
 • Heeft de ‘personele zorg’ voor de VWNW kandidaat (bv. ingeval van ziekte);
 • Opdrachtgever aan de HRO die het ‘B-mandaat’ moet uitvoeren;
 • Benut relevante netwerken om de plaatsingskansen van de medewerkers te vergroten;
 • Wie selecteert:
 • Voorzitter regionaal mobiliteitsoverleg in samenspraak met adviseur van SSC/BBA (selectie aan de poort van de AO VWNW)
 • N.B.: mw’ers die in de vrijwillige fase de rol hebben gekregen, krijgen niet automatisch deze rol in de verplichte fase (AO VWNW)
 • Arbeidsvoorwaarden:
 • Behouden hun rechtspositie die ze hadden (gemiddeld niveau schaal 9, 10 of 11).
wetenswaardigheden rempla antenregeling
Wetenswaardigheden: remplaçantenregeling
 • ‘Kan’ bepaling
 • Wie bepaalt:
 • Hoofddirecteur geeft bindend advies na verzoek bevoegd gezag
 • Bevoegd gezag besluit
 • Wanneer:
 • Draagt bij aan krimp (DJI-breed):* (toekomstig) boventallige wordt geplaatst* formatieplaats wordt ingeleverd (en niet meer geëffectueerd)
 • of
 • Remplaçant neemt de plaats in van een verplichte VWNW kandidaat en heeft daarbij goede kans om DJI te verlaten of een andere functie te verwerven
wetenswaardigheden convenanten
Wetenswaardigheden: convenanten
 • Convenanten / samenwerkingsovereenkomsten met of in de maak met:
 • RBO: verwachte vacatures verspreid over aantal jaren: 500-550 fte
 • Politie: vacatures in 2014: 134; selectieproces loopt vacatures in 2015: 600
 • Douane: DJI-medewerkers in opleiding, eersten zijn in dienst getreden
 • RN: 37 tijdelijke medewerkers addendum voor structurele functies
 • COA: convenant getekend op 4 juni.
 • NS: vacatures voor machinisten en conducteurs; convenant in de maak
 • Leger des Heils: convenant in de afrondende fase
 • SVG GGZ: convenant in de afrondende fase (incl. 11 afdeling)
 • Defensie: vacatures veelal ingetrokken vanwege krimp Defensie
 • Binnenkort:
 • Per mobiliteitsregio: een jobsearcher die de regionale arbeidsmarkt verkent op kansen voor DJI-medewerkers.
wetenswaardigheden md doelgroep
Wetenswaardigheden: MD-doelgroep
 • MD-doelgroep= leidinggevenden S14> en plv. VD’s S13
 • (ook managementtrainees)
 • VWNW beleid volledig van toepassing
 • Rol RMO ligt bij hoofddirectie (ondersteund door MD-adviseurs)
 • VWNW-rechten gehonoreerd, regie waar mogelijk: juiste mens op juiste plek
 • Organisatie centraal geregeld:
 • 1ste mobiliteitsgesprek door bevoegd gezag + HR adviseur(Chris van der Leest)
 • Begeleiding en onderzoek door/via trajectmanager (Mechelien van Son)
onderhandelaarsakkoord sbf
Onderhandelaarsakkoord SBF
 • Tussen werkgever (BZK) en vakbonden (SOR tafel):
 • Diensttijd minimaal 5 jaar in SB functie
 • Periode SBF uitkering max. 26 maanden
 • Overgangsperiode vanaf 34 maanden afhankelijk van leeftijd
 • SBF ontslag (en niet SBF verlof)
 • Keuze medewerker wanneer het ingaat, vanaf moment dat ABP pensioen in kan gaan
 • Einde SBF uitkering uiterlijk op AOW leeftijd
 • Deeltijd uittreding is mogelijk; wel minimaal 50% van oorspronkelijke dienstverband blijven werken
onderhandelaarsakkoord sbf vervolg
Onderhandelaarsakkoord SBF (vervolg)
 • Tussen DJI en vakbonden (DGO):
 • Behoud SBF status tav SBF regeling in verplichte fase. Periode telt niet mee voor diensttijd en geldt niet als onderbreking aaneengesloten diensttijd
 • Poolvorming: max. 18 maanden voor ingang SBF verlof
 • Eerste 6 maanden verplichte VWNW fase: arrangement C
 • ‘Verlofgangers’ tussen 1-1-2010 en 30-6-2012: compensatie twee SBF uitkeringsmaanden
 • VWNW voorzieningen in combinatie met SBF ontslag (tot einde VWNW beleid), bv.:* stimuleringspremie omgezet in BV gevolgd door SBF ontslag* gedeeltelijk BV en gedeeltelijk SBF ontslag
onderwerpen
Onderwerpen
 • Mobiliteitsbureau’s / spreekuren op locatie
 • Mobiliteitsgesprekken
 • Loopbaanadvies/onderzoeken
 • Rol Loket VWNW
 • Digitaal aanvraagproces
 • Verschil tussen vrijwillige en verplichte fase
 • Afspiegelingsbeginsel
 • Casuistiek
slide12
Mobiliteitsbureau/Spreekuren op locatie

- Waarom: korte lijnen, dicht op de medewerker, laagdrempelig- Hoe ingericht: Mobiliteitsmanager, BBA-advies, HR Advies, administratieve ondersteuning (Mobiliteit Kaartenbak) - Resultaten tot nu toe

slide13
Mobiliteitsgesprekken

- Wie: medewerker, leidinggevende, HR Adviseur- Tot 1 juni 2014: 2.935 (vanaf september 2013)- Nu: PI Haarlem en PI Arnhem (totaal ca 700 gesprekken)- Verwachting voor de resterende maanden in 2014: ca 3.000 - HK DJI - FPC Veldzicht - PI Ter Apel - PI Over Amstel - PI Haaglanden

slide14
Loopbaanonderzoeken/advies

- Rol van de leidinggevende- Onderzoek: onafhankelijk loopbaanonderzoek waarin de medewerker samen met de loopbaanadviseur de arbeidsmarktpositie onderzoekt. - Resultaat: kan input zijn voor het vwnw-plan.

slide15
Rol loket VWNW

- Landelijke vraagbaak  één ingang voor al uw vragen- Bewaken uniformiteit- Kennisbank- Borging - Toetsing vwnw-plannen (ook verkorte vwnw-plan)- Voorbereiding besluitvorming aanvragen- Digitaal aanvraagproces

slide16
Vrijwillig versus Verplicht

Vrijwillige fase:- Mdw kiest of hij VWNW-plan uitvoert of niet- Mdw mag 2x een passende functie weigeren zonder sanctie, bij de 3e keer weigeren vervalt de status vrijwillige kandidaat (geen rechtmeer op voorzieningen)- Een functie is passend op “hetzelfde salarisniveau”. - Pensioenbijdrage is een kan-bepalingAls de mdw nog geen ondertekend VWNW-plan heeft:- Voor de “aanwijzing verplichte VWNW-kandidaat is een onderzoek en het opstellen van een VWNW-plan verplicht. - Binnen 2 weken na aanwijzing dient de verplichte kandidaat een VWNW-plan te ondertekenen.Verplichte fase:- Mdw MOET het VWNW-plan uitvoeren- Mdw kan een passende functie weigeren, maar sanctie volgt (kan ontslag betekenen zonder uitkering)- Een passende functie kan tot 2 schalen lager én kan buiten het Rijk (maar wel ABP-bedrijf) liggen. - Pensioenbijdrage is recht.- Detachering geen opschortende werking.- Reisafstand kan tot 1,5 uur zijn: wel voorziening voor, maar die is aflopend.

slide18
Afspiegelingsbeginsel

- Gebruik van de P-Direktoverzichten + werkinstructie (actieve ABP-dienstjaren)- Datum afspiegeling: peildatum - Peildatum: uitgangspunt is datum start nieuwe organisatie.- Afspiegeling: per functie en leeftijdscohort- Functiegroep: uitwisselbare functies - Uitwisselbare functie is niet hetzelfde als een passende functie

hoe komen dji ers aan informatie
Hoe komen DJI’ers aan informatie?
 • Alle medewerkers:
 • Intranet en Internet DJI: Wegwijzer VWNW (voor medewerkers, leidinggevenden en HR adv.)
 • Veelgesteldevragen op de Wegwijzer
 • Tweewekelijkse nieuwsbrief
 • Voor vragen: Klanten Contact Centrum SSC DJI (KCC)
 • Formulieren (bv voor voorzieningen en opleidingen): ServicePortaal DJI
 • Spreekuur HR Adviseur op locatie
 • Financiëel loket EC O&P (zorgen ook voor doorrekeningen SBF regelingen)
 • Medewerkers in de VWNW fase:
 • Voorlichtingsbijeenkomsten binnen de DJI-onderdelen die krimpen of sluiten
 • Lokale mobiliteitsbureaus
 • Gesprekken met leidinggevende, HR adviseur en mobiliteitsadviseur / trajectmanager
 • Brochure met informatie over VWNW beleid
wat verwachten we van jullie
Wat verwachten we van jullie
 • Actieve communicatie over:
 • Ontwikkelingen binnen DJI
 • Waar medewerkers informatie kunnen vinden
 • Waar medewerkers met hun vragen terecht kunnen
 • Stimuleren medewerkers om mobiel te worden door:
 • Verschil te schetsen tussen vrijwillige en verplichte fase
 • Bekend maken van mogelijkheden voor medewerkers (vacatures, convenanten etc.)
 • Ruimte bieden om zich te richten op mobiliteit
 • Sense of urgency vergroten (ook op org. onderdelen waar geen krimp/sluiting plaats vindt)
 • DJI breed te denken:
 • Soms stijgt het DJI belang uit boven het inrichtingsbelang
 • Benut de regionale mobiliteitsoverleggen om met elkaar af te stemmen
 • Je houden aan DJI breed gemaakte afspraken
omgaan met afspraken
Omgaan met afspraken
 • Convenanten:
 • Bied medewerker de kans om ‘over te stappen’ naar een convenant partner;
 • Houd je aan afspraken die in convenanten zijn gemaakt, zoals:* afbouw TOD (bv. tijdens opleidingsperiode bij Douane)* geen terugkeergarantie geven (bv. naar functies buiten sector Rijk, zoals Politie)
 • Begeleiding en opleidingen:
 • zorg dat medewerkers:* hun sollicitatiebrief en cv op orde hebben (signalen dat dat niet het geval is)
 • * sollicitatiegesprek kunnen voeren (velen hebben dat al lang niet gedaan)
 • *medewerkers de benodigde basis opleiding hebben (bv. zie factsheet RBO)
waar kunnen jullie je info halen
Waar kunnen jullie je info halen
 • Informatie of advies nodig? Ga naar:
 • je P&O adviseur
 • de mobiliteitsadviseur van het mobiliteitsbureau op je locatie
 • de mobiliteitscoördinator van je regio
 • Kijk op Intranet
 • Bel het KCC (54321) of
 • Bespreek het tijdens het regionale mobiliteitsoverleg met je collega’s