Konfigurerbar modulariserad plattbro
Download
1 / 21

Konfigurerbar modulariserad plattbro - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Konfigurerbar modulariserad plattbro. Patrik Jensen Tyréns /LTU. Utgångspunkt/ Problemställning. Låg produktivitetsutveckling inom byggindustrin. Projektbaserat med låg grad av erfarenhetsåterföring och förbättring. Separerade discipliner och informationskedjor leder till suboptimering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konfigurerbar modulariserad plattbro' - hafwen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konfigurerbar modulariserad plattbro

Konfigurerbar modulariserad plattbro

Patrik Jensen Tyréns/LTU


Konfigurerbar modulariserad plattbro

Utgångspunkt/ Problemställning

 • Låg produktivitetsutveckling inom byggindustrin.

 • Projektbaserat med låg grad av erfarenhetsåterföring och förbättring.

 • Separerade discipliner och informationskedjor leder till suboptimering.

 • Svagt incitament för att tänka långsiktigt.

 • Hög volym av liknande projekt med liknande funktionsavgränsningar, där erfarenhetsvärden kan beskrivas med fåtal regler och begränsningar.

 • Slutresultat är i stort likadant med små variationer i teknisk lösning som gör varje projekt unikt.

  => Behövs dessa skillnader? Hur kan vi möjliggöra en produktionsanpassad projektering?


Byggbarhet
Byggbarhet

Förstudie

Arbetsplan

Förvaltningsskede

Bygghandling

EASE OF CONSTRUCTION

”Produktivitet”

Vägutredning

Upphandling

DESIGN FOR

”Effektivitet”

Byggskede

LEAN verktyg:

-JIT

-5S

-Kaizen

-VSM

Byggbarhetsverktyg:

-Produktionsmetoder

-Kommunikation

-Standardisering

-Arbetsmiljö

Källa: Simonsson(2011)


Byggbarhet konfigurering
Byggbarhet=>Konfigurering

PLATTFORM

Förstudie

Arbetsplan

Förvaltningsskede

Bygghandling

PROJEKT

EASE OF CONSTRUCTION

”Produktivitet”

Vägutredning

Upphandling

DESIGN FOR

”Effektivitet”

Byggskede

LEAN verktyg:

-JIT

-5S

-Kaizen

-VSM

Byggbarhetsverktyg:

-Produktionsmetoder

-Kommunikation

-Standardisering

-Arbetsmiljö


Konfigurering
Konfigurering

PLATTFORM

PROJEKT 1

PROJEKT 2

PROJEKT n+1

PROJEKT n

PROJEKT

Källa: Lessing (2008)


Konfigurerbar modulariserad plattbro

Principen bakom Konfigurering

Konfigurering av Moduler

Komponenter och Moduler

Projekt Konfigurering

“To put together a product from well-defined building blocks (modules) according to a set of predefined rules and constraints.” (Hvam et al. 2008)

Sammansättning av en produkt med hjälp av väldefinierade moduler utifrån förbestämda regler och begränsningar

 • Konfigurering = Utformning av specifikt projekt utifrån förbestämda regler

 • Konfigurator = IT-stöd för att utforma det specifika projektet

  • (Beskrivs som den högsta nivån inom virtuellt byggande, Kunz & Fischer, (2006))


Modularisering ett s tt att standardisera variation
Modularisering ett sätt att standardisera variation

Standardmodul

“Decomposition of a product into building blocks (modules) with specified interfaces, driven by company specific reasons.” (Erixon 1998)

Variantmodul

Källa: Erixon(1998)


Exempel p nedbrytning i moduler
Exempel på nedbrytning i moduler

KANTBALK

FARBANA

STÖD

VINGMUR

STÖD

SULA

PLATTBRO


Ex standard variant unik
EX: Standard, Variant, Unik

PLATTFORM

STANDARD

STÖD

SKIVA

RAK SKIVA

PELARE

CIRKULÄR

ELLIPS

VARIANT

UNIK

UTFORMAS UNIKT FÖR ETT VISST PROJEKT!

”PROJEKT E4”


Plattform
Plattform

”A Product platformis a set of subsystems and interfaces that form a common structure from which a streamofderivativeproductscan be efficientlydeveloped and produced” (Meyer and Lehnerd, 1997)

”En produktplattform är en samling delsystem och gränssnitt som bildar en gemensam struktur från vilket ett flertal produkter effektivt kan skapas och produceras”

Produktplattform= Allt som kan nyttjas mellan olika produktfamiljer (Harlou, 2006)


Specificeringsniv er
Specificeringsnivåer

Inträdespunkt för kundanpassning

HÖG

Traditionellprojektering

Normer och standarder

Klassiskt ingenjörsarbete

Generiska produktplattformar

Modifiering inför leverans

PRODUKTFLEXIBILITET

Konfigureringsombyggerpåplattformar

Konfigurerbara produkter

Konfigurering inför leverans

Standardiserade produkter

Välj variant

LÅG

ANDEL AV FÄRDIGSTÄLLDA HANDLINGAR

0 %

100 %

Källa: Hwamet al. (2008)


Exempel p en standardprodukt
Exempel på en ”Standardprodukt”

 • Standardprodukt med fördefinierade lösningar i produktfamiljen ”bro”

 • Förstudie finansierat av Bygginovationen

  • Sammarbetspartner: Tyréns, LTU

Standardiserade produkter

Välj variant

Plattbro med ändskärm


Konfigurerbar modulariserad plattbro

Indata projektspecifik information: Topologier, lägesplacering,

Målbild och arbetssätt

Projektanpassning

Revit 3D-modell

KONFIGURATOR

Indata Beräkning: Materialparametrar, lastförutsättningar

Standardiserad beräkningsmodell

FEM-modell

Standardiserat indatagränssnitt

Web-interface

Indata projektanpassning: Geometriska styrande dimensioner

Standardiserat indatagränssnitt

Standardiserad ritningskonfigurator

Vald data importeras till konfigurator

Ritningsgenerering

Standardiserat indatagränssnitt

Indata ritningsbeskrivning: Handledare, UA, datum etc.

Utdata:

Konstruktionshandlingar, BOM, beräkningar


Konfigurerbar modulariserad plattbro

Vad är gjort?

DEMONSTRATOR

Web-interface

Ritningsgenerering

Ritning


Funktionsavgr nsning marknadssegment
Funktionsavgränsning, Marknadssegment

Vad skall göras unikt?

Vad kan standardiseras?

Är volymen tillräcklig?

Kräver marknadsanalys!

Plattbro med ändskärm:

 • 2 800 exemplar, ca 16 % avtrafikverketsbroar

  påvåratvägnät

 • Detbyggsca 10-20 plattbroar per år.

 • Snittkostnad per bro ärungefär 5 Mkr

 • Projekteringskostnad är 5% av totala kostnaden


Utveckling av brokonfigurator
Utveckling av brokonfigurator

 • Fastställande av arbetsgrupp:

  -Multidisciplinär arbetsgrupp tas fram

 • Inhämtning av förutsättningar:

  -Marknadsanalys görs samt beskrivning av förutsättningar

 • Analys av vad som skall genereras:

  -Utreder vilka handlingar som skall genereras

 • Funktionsanalys:

  -Kundkrav ställs i relation till funktionskrav (s.k. funktionsavgränsning)

 • Val av tekniska lösningar:

  -Tekniska lösningar som uppfyller funktionskraven och produktionsvillkor

 • Utveckling av konfiguratorn:

  -Parametrisering och programmering av bro-konfigurator


Utveckling av demonstrator

WEB-Gränssnitt

Utveckling av Demonstrator

OUTPUT: Måttanpassad ritning

Geometriska relationer

Parametrisk CAD-ModelEffektivitetspotential

Sammanfattning brokonfiguratorn

Effektivitetspotential

 • Demonstratornkanidagslägetgenerera en måttritning.

 • Marknadsanalysenvisarattendast 10%-20% avmarknadenkrävsförattdemonstratornskallvaraåterbetaldinom5år.

 • Går att koppla olika produktionsaspekter till designfasen mhakonfiguratorer.

 • Potentialen för effektivisering av produktion är stor, enbart inlärningseffekten, ”the learningcurve”, p.g.a. standardiserad produktion kan ge stora effekter


Sammanfattning teori
Sammanfattning Teori

 • Industriellt byggande baseras på teori från ”Masscustomization”

 • Kräver en modulär produktarkitektur vid konfigurering

 • Utveckling av produktplattformar kräver noga analys av produktutbudetsamt vilken produkttopologi man har valt

 • Kräver IT-stöd för att lyckas med konfigurering

  • Detta är den högsta nivån på den s.k. BIM stegen

Egna reflektioner

 • Vi kan nyttja principer från ”masscustomization” inom byggindustrin, men görs det inte rätt finns det en risk att det ”kostar mer än det smakar”

 • Byggindustrin anses som ”konservativ”, stor fördel vid nyttjande av plattformarad