Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013
Download
1 / 22

Rola Wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 -2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Rola Wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 -2013. Olsztyn, 29 listopada 2007 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Zadania Wojewody wynikające z Ustawy  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rola Wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 -2013' - hadley-rutledge


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

Wojewoda

Warmińsko-Mazurski

Rola Wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 -2013

Olsztyn, 29 listopada 2007 r.


Zadania wojewody wynikaj ce z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Wojewoda

Warmińsko-Mazurski

Zadania Wojewody wynikające z Ustawy  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju


Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

 • Art. 7 Właściwy Wojewoda powołuje w drodze zarządzania, stałą konferencję współpracy w zakresie spraw objętych ustawą, dot. gmin, powiatów i województwa, w szczególności do strategii rozwoju województwa oraz regionalnych i krajowych programów operacyjnych, zwaną dalej konferencją

 • Art. 20 ust. 8 Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego określone w kontrakcie wojewódzkim, w szczególności dotyczące nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków, mogą zostać przekazane właściwemu miejscowo wojewodzie na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu, którego kopie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje zarządowi województwa w terminie 7 dni od dnia zawarcia porozumienia.


Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

 • Art. 28 ust. 3 Nadzór nad realizacją regionalnych programów operacyjnych sprawuje właściwy wojewoda, na zasadach określonych w art. 78-80, art. 81-83, art. 86 i 87 oraz art. 88a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

 • Art. 29 ust 5 W przypadku regionalnych programów operacyjnych, o terminach posiedzeniach komisji konkursowych przeprowadzających konkursy, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3, jest zawiadamiany właściwy miejscowo wojewoda, który może wydelegować do prac w komisji w charakterze obserwatora swojego obserwatora


Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

 • Art. 30 ust. 3 pkt 2 Protest jest rozpatrywany w przypadku regionalnych programów operacyjnych przez właściwego wojewodę.

 • Art. 35 ust. 9 Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wynikające z ust.2 pkt 7 (certyfikacja wydatków) mogą zostać przekazane wojewodzie w zakresie i na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.


Wojewoda w procedurze odwo awczej

Wojewoda

Warmińsko-Mazurski

Wojewoda w procedurze odwoławczej


Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

(Wytyczne MRR w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych z 14.08.2007r.)

Protest to:

pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6.

Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu i jego wyników.


Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

Przykładowe błędy przy ocenie: wszystkich programów operacyjnych z 14.08.2007r.)

 • nieuważne przeanalizowanie wniosku o dofinansowanie (pominięte zostały jego istotne elementy, niewłaściwie zinterpretowano wskazane w nim okoliczności lub załączone

  dokumenty itp.),

 • niewłaściwe zsumowanie punktów,

 • rozbieżności w punktacji przyznanej przez poszczególnych członków komisji konkursowej (lub inny zbiorczy podmiot oceniający), jeżeli rozbieżność ta jest większa niż 6 pkt,

 • niewłaściwa ocena projektu z innych, dających się zdefiniować w sposób obiektywny, przyczyn.


Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

Protest może wnieść każdy wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

Protest należy wnieść w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o wyniku rozpatrzenia wniosku.


Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

Co zawiera protest? nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

 • Dane wnioskodawcy

 • Numer wniosku o dofinansowanie

 • Wyczerpujące określenie zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny wniosku – wskazanie kryteriów, które zostały naruszone

  Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię wniosku o dofinansowanie projektu,

 • kopię informacji o wynikach rozpatrzenia wniosku,

 • inne dokumenty, które mogą świadczyć o słuszności podniesionych w proteście zarzutów.


Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

Protest należy złożyć: nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

 • Bezpośrednio do wojewody

 • Za pośrednictwem Instytucji Organizującej Konkurs (IOK)


Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

Komisja konkursowa nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

Informacja o wynikach oceny wniosku

wnioskodawca

Wniesienie protestu (14 dni)

Instytucja Organizująca

Konkurs

Wojewoda

5 dni

7 dni

Rozpatrzono negatywnie

Rozpatrzono pozytywnie

Rozpatrzenie sprawy (30 dni)

Projekt włączono do dalszej procedury wyboru

negatywnie

pozytywnie


Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

Minister Rozwoju Regionalnego

30 dni

Rozpatrzono pozytywnie

Rozpatrzono negatywnie


Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

Nie podlega rozpatrzeniu protest, który: nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

 • został wniesiony do niewłaściwej instytucji,

 • został wniesiony po terminie,

 • został wniesiony przez podmiot nie będący wnioskodawcą,

 • nie został oparty o kryteria wyboru projektów,

 • jest z innych przyczyn niedopuszczalny, w szczególności został wniesiony od wyników ponownej oceny wniosku o dofinansowanie projektu przeprowadzonej w efekcie uwzględnienia uprzednio wniesionego środka odwoławczego.


Wojewoda jako instytucja po rednicz ca w certyfikacji

Wojewoda nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

Warmińsko-Mazurski

Wojewoda jako Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji


Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

Obowiązki wynikające z (art. 70 ust.1) nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej Rozporządzenia WE 1083/2006:

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zarządzanie programami operacyjnymi i ich kontrolę w szczególności za pomocą następujących działań:

 • Zapewnienia, że systemy zarządzania i kontroli PO są ustanowione zgodnie z art. 58 -62 i funkcjonują skutecznie

 • Zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami z tytułu zaległych płatności


Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

Podstawa funkcjonowania IPOC: nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

Porozumienie między Ministrem Rozwoju Regionalnego (pełniącym rolę Instytucji Certyfikującej) a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim zawarte 4 lipca 2007r.


Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

Zadania IPOC: nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

 • Zadania delegowane wynikające z Porozumienia

 • poświadczanie wydatków dla RPO,

 • weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu służącego realizacji RPO,

 • analiza wyników kontroli systemowych oraz kontroli wydatków dotyczących RPO prowadzonych przez IZ RPO i/lub inne instytucje np. IA, NIK,

 • prowadzenie wizyt sprawdzających systemowych i wizyt sprawdzających dotyczących kontroli wydatków przedstawianych w deklaracjach wydatków


Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

Zadania IPOC cd. nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

 • prowadzenie rejestru kwot odzyskanych, wycofanych i anulowanych w ramach RPO,

 • monitorowanie poziomu wydatków dla RPO zgodnie z zasadą n+2/ n+3,określoną w art.93 rozporządzenia 1083/2006

 • wnioskowanie do IC o wstrzymanie procesu certyfikacji dla całości RPO lub wybranego/wybranych jego Priorytetów.


Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

Wstrzymania procesu certyfikacji wydatków dokonuje Instytucja Certyfikująca w sytuacji:

(pkt.2.2 Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji…)

 • rażącego niewypełnienia przez Instytucję Zarządzającą RPO bądź inną instytucję zaangażowaną we wdrażanie programu, nałożonych na nią obowiązków lub

 • w przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w realizacji RPO ( w szczególności w przypadku rażącego zaniedbania lub naruszenia systemu zarządzania kontroli lub rażącego naruszenia warunków certyfikacji (nierozliczenie kwot nieprawidłowo wydatkowanych, nieprzeprowadzenie kontroli systemowych lub kontroli projektów),


Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Instytucja Certyfikująca w sytuacji:

Dyrektor Generalny

Wydział Organizacyjno – Administracyjny

Delegatura w Elblągu-

Oddział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji

( 4 osoby)


Dzi kuj za uwag

Wojewoda Instytucja Certyfikująca w sytuacji:

Warmińsko-Mazurski

Dziękuję za uwagę

Opracował:

Oddział Monitoringu i Raportowania WZFE

Olsztyn 29 listopada 2007 r