Šv. kun. Jonas Bosko - PowerPoint PPT Presentation

v kun jonas bosko n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Šv. kun. Jonas Bosko PowerPoint Presentation
Download Presentation
Šv. kun. Jonas Bosko

play fullscreen
1 / 18
Šv. kun. Jonas Bosko
212 Views
Download Presentation
hadassah-ware
Download Presentation

Šv. kun. Jonas Bosko

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Šv. kun. Jonas Bosko

 2. Kunigas, jaunimo tėvas ir mokytojas1815 m. rugpjūčio 16 d. – 1888 m. sausio 31 d. Šventė – sausio 31 d.

 3. Turinys • Vaikystė • Pranašingi sapnai • Pašaukimas • Socialinė veikla • Švietėjiška veikla

 4. Kokia buvo šv. Jono Bosko vaikystė ? • Jono tėvai buvo giliai tikintys žmonės. Anksti mirus tėčiui, mama, Margarita Bosko užsiėmė savarankišku trijų  sūnų auklėjimu. • Sunkiai dirbdama  ūkyje, ji nepamiršdavo vaikų dvasinio ir intelektualinio lavinimo: pripratino juos prie religinių praktikų, vedė jiems katekizmo pamokas. • Nors pati nemokėjo skaityti ir rašyti, tačiau sugebėdavo iš atminties cituoti išsamias Šv.Rašto ištraukas. • Jonas turėjo derinti mokslus su darbais. • Nepaisant slegiančių šeimos nepriteklių ir pastovaus vyresniojo brolio įkyrumo, jauniausias sūnus siekė išsilavinimo. Išminties ieškojimuose Joną visada palaikydavo motina.

 5. Jonas nuo pat vaikystės jautė, kad Viešpats jį kviečia pašvęsti savo gyvenimą neturtingo jaunimo labui.

 6. Pranašingi sapnai – kas tai? • Sulaukęs 9 metų, Jonas susapnavo neįtikėtiną sapną. Būdamas tarp draugų jis bandė juos sudrausminti nuo keiksmų naudodamas jėgą.   • Tuo metu pasirodė garbingas Vyras, kuris paragino jį skiepyti draugams dorą švelnumu ir meile, o ne jėga. Jonui dvejojant, ar pajėgs, Vyras pažadėjo jam duoti mokytoją – savo Motiną. • Tada pasirodė moteris apsirengusi spindinčiu apsiaustu, o Jonas pamatė bandą nepaklusnių gyvulių, kurie staiga tapo paklusniais avinėliais. Jono motina teisingai suprato sapną : „Kas žino, gal tapsi kunigu“ – pasakė.

 7. Artėjant pilnametystei Jonas Bosko susidūrė su dilema: ką veikti po mokyklos pabaigimo? Svajojo apie kunigystę. Tačiau tolimesniems mokslams seminarijoje buvo reikalingi pinigai. O jų nebuvo. Pašaukimas

 8. Jeigu jau ne į seminariją, tai tuomet stosiu į vienuolyną – nusprendė jaunasis Bosko ir pasirinko pranciškonus. Nors stojimo egzaminą išlaikė labai gerai, vis dėlto dvejojo. Juolab, kad jo dvasios tėvas ir bičiulis – kun. Cafasso patarė stoti  į seminariją.

 9. Toliau dvejojant, Jonas susapnavo keistą sapną, kuriame be aiškaus tikslo bėgiojo daugybė vienuolių. Vienas iš jų kreipėsi  į vaikiną šiais žodžiais: „Čia nerasi ramybės. Dievas ruošia tau kitą vietą“. Šio sapno įkvėptas, Jonas Bosko priėmė galutinį sprendimą – įstojo į diecezinę kunigų seminariją Chieri mieste.

 10. 1841 metais Jonas Bosko priėmė kunigystės šventimus. Kai įžengė į savo naująjį gyvenimo kelią,  motina pasakė jam: „Atmink Jonuk, pradėti aukoti šv. Mišias reiškia pradėti kentėti! Nepastebėsi to iš karto, tačiau vieną dieną suprasi, kad motina buvo teisi. Nuo šiol galvok tik apie sielų išganymą“. 

 11. Dievo Kūno iškilmės dieną Jonas atvyko  į savo gimtąją Castelnuovo parapiją aukoti primicijinių šv. Mišių. Parapijiečiai, savo aukomis prisidėję prie Jono mokslų, džiaugsmingai jį sutiko.

 12. Tapęs kunigu, pradėjo burti aplink save šimtus jaunuolių, kuriuos artino prie Dievo draugiškumu ir švelnumu. Socialinė veikla

 13. Norėdamas išplėsti savo veiklą ieškojo bendražygių. Įkūrė Saleziečių kongregaciją, Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų institutą ir Saleziečių bendradarbių sambūrį (tai – pasauliečiai, gyvenantys pagal saleziečių dvasią ir charizmą). Įsteigė daug kolegijų, mokyklų ir prieglobsčio namų neturtingam jaunimui tiek Italijoje, tiek užsienyje. Švietėjiška veikla

 14. Visą savo gyvenimą pasitikėjo Apvaizda, visiškai atsidavė Dievui, nors patyrė daug kliūčių ir sunkumų.

 15. Jonas Bosko mirė Turine 1888-ų sausio 31 d. Paskutiniai jo žodžiai buvo: „Darykime visiems gera, nieko neskriauskime! Pasakykite mano auklėtiniams, kad lauksiu jų visų danguje“.

 16. Įgyvendinęs savąją Prevencinę sistemą (geriau jaunuolį auklėti iki jam padarant ką blogo, nei laukti, kada suklups, ir tada bausti), tapo auklėtojų ir katalikų mokytojų globėju.

 17. Jo dvasia gyva ir šiandien, o jo sukurtoji auklėjmo sistema yra kelias į šventumą. Tai, kad daug saleziečių šeimos narių nusipelnė altoriaus garbę, yra autentiškas ir Bažnyčios pripažintas šios bendruomenės paminklas.

 18. Šaltiniai: • http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-01-31-sv-jonas-boskas/7329 • http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-22-relikvijos-tikejimo-liudytoju-regimo-artumo-zenklai/101210 • www.osservatoriodelpaesaggio.org Parengė mokytoja Asta Kivyliūtė