wykonanie sylwia da kl iii b zse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wykonanie: Sylwia Daź kl III b ZSE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wykonanie: Sylwia Daź kl III b ZSE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43
hadassah-noel

Wykonanie: Sylwia Daź kl III b ZSE - PowerPoint PPT Presentation

127 Views
Download Presentation
Wykonanie: Sylwia Daź kl III b ZSE
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EKONOMISTA Wykonanie: Sylwia Daź kl III b ZSE

 2. Spis treści • I Etap: szkoła średnia • II Etap: studia (możliwość pracy) • III Etap: poszukiwanie pracy • IV Etap: praca • V Etap: dalsze perspektywy

 3. SZKOŁA ŚREDNIA

 4. Szkoła średnia(technikum lub liceum) Wybierając szkołę średnią większość z nas nie wie jeszcze kim będzie w przyszłości i na jakie studia pójdzie. Bez względu na to jaką szkołę wybierzesz możesz zostać ekonomistą.

 5. STUDIA

 6. cechyekonomisty świadomość swoich mocnych i słabych stron odpowiedzialność uczciwość zdolność do samoakceptacji zdolność do wyznaczania sobie celów i zadań zachowania asertywne kreatywność inicjatywność zdolność analitycznego myślenia systematyczność

 7. Ekonomiści to osoby mające świadomość swoich umiejętności, odporne na stres, pracujące nad własną osobowością.

 8. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, mogą zgłosić obok wybranego (podstawowego), maksymalnie dwa inne kierunki studiów, na których chcieliby studiować.

 9. O studiach ekonomicznych musisz już myśleć w szkole średniej. Konkretnie przed maturą. Powinieneś wiedzieć na jaki kierunek będziesz się starał. Ważne są przedmioty jakie zdajesz na maturze.

 10. Studia ekonomiczne pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, które trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

 11. studia licencjackie 3 lata studiuję PRACA studia magisterskie 2 lata studia doktoranckie studia podyplomowe

 12. Przedmioty kwalifikacyjne na wydziale ekonomia: przedmiot do wyboru: geografia, historia, informatyka, matematyka; w niektórych uczelniach uwzględniana jest tylko matematykajęzyk do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

 13. Wymagane dokumenty

 14. podanie o przyjęcie do Uczelni • oryginał świadectwa dojrzałości • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej • kserokopie 2 stron nowego dowodu osobistego • 4 fotografie (37 x 50 mm) podpisane czytelnieimieniem i nazwiskiem • zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia • mężczyźni książeczkę wojskową dowglądu (jeżeli posiada) • kopia dowodu wpłaty wpisowego orazminimumpierwszej raty opłaty za studia

 15. Opłaty Idąc na studia należy mieć świadomość kosztów jakie musimy ponieść. Należy więc sprawdzić ile będą kosztować nas studia.Koszty zależą przede wszystkim od • uczelni w której chcemy studiować (państwowa, prywatna), • rodzaju studiów (stacjonarne, niestacjonarne)• miasta w którym chcemy studiowaćEwentualnie możemy skorzystać z szeregu proponowanych stypendiów.

 16. Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, a studenci studiów stacjonarnych – także o stypendium mieszkaniowe.

 17. Stypendium mieszkaniowe przyznawane będzie studentom studiów stacjonarnychmieszkającym w domach studenckich lub innych obiektach, na zasadach i według kryterium dochodowego obowiązujących przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Student mieszkający w obiekcie innym niż dom studencki przedkłada kserokopię umowy najmu.

 18. stypendium specjalne dla niepełnosprawnych stypendium specjalne dla niepełnosprawnych mogą otrzymać studenci niepełnosprawni, którzy mają orzeczenie o inwalidztwie. W tym celu powinni złożyć odręcznie napisane podanie wraz z orzeczeniem wydanym przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 19. Każda uczelnia zawiera szereg stypendiów.Tutaj zostały przedstawione jedynie niektóre z nich.Aby dowiedzieć się jakie stypendia oferuje wybrana przez nas uczelnia należy wejść na stronę internetową tej uczelni.

 20. Osoby po studiach ekonomicznych potrafią diagnozować zjawiska ekonomiczne, a także są przygotowani do podejmowania trafnych decyzji ekonomicznych. Zdobywają umiejętności praktycznego prowadzenia działalności gospodarczej i samorządowej. Mogą znaleźć zatrudnienie np. jako: analitycy finansowi, pracownicy banków, agencji ubezpieczeniowych, instytucji państwowych i samorządowych, ekonomiści w firmach prywatnych.

 21. POSZUKIWANIE PRACY

 22. Poszukiwanie pracy możesz rozpocząć w trakcie studiów lub po ich odbyciu.

 23. Pierwszy etap to przeglądanie proponowanych ofert pracy.

 24. Przeglądając oferty pracy musimy zwrócić uwagę na wykształcenie oraz umiejętności jakie są wymagane. Czasami potrzebne jest również doświadczenie.

 25. Kolejny krok to napisanie CV (Curriculum Vitae) i listu motywacyjnego.

 26. CV to forma prezentacji swojej osoby, która pomoże Ci osiągnąć to, o co zabiegasz. Twoim celem powinno być przykucie uwagi czytającego do swoich najlepszych doświadczeń, kwalifikacji i cech, przy równoczesnym pomniejszeniu znaczenia swoich wad.

 27. Zadaniem listu motywacyjnego jest przedstawienie Twojej kandydatury na konkretne stanowisko i uzyskanie zaproszenia do bezpośredniego spotkania z pracodawcą.

 28. Jeżeli dostaniesz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, warto się do tego przygotować.

 29. zrób listę pytań jakie może zadać pracodawca, spróbuj na nie odpowiedzieć • zastanów się nad własną osobowością • przygotuj się z wiadomości o przedsiębiorstwie, w którym chcesz pracować • dowiedz się o wysokości wynagrodzenia, jakie możesz otrzymać przy twoich zdolnościach i stanowisku

 30. Odpowiednia autoprezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wymaga: • stosownego ubioru • punktualności • przestrzegania zasad właściwego niewerbalnego • zachowania Duży wpływ przy rozmowie kwalifikacyjnej ma pierwsze wrażenie.

 31. Autoprezentacja:

 32. właściwy ubiór

 33. powitanie należy do pracodawcy

 34. odpowiednia postawa

 35. Kilka rad przy komunikacji niewerbalnej: kolana skieruj w stronę rozmówcynie zakładaj nogi na nogęręce trzymaj na kolanach lub poręczach fotelaunikaj postaw zamkniętych, tzw. barier z rąk i nóg (skrzyżowanie)nie ustawiaj fotela naprzeciw rozmówcy

 36. PRACA

 37. Kiedy uzyskasz pracę, musisz obrać sobie kolejny cel.W trakcie pracy możesz odbyć rozmaite kursy, a przy dużym zaangażowaniu owocującym w sukcesy, otrzymać awans w postaci wyższego stanowiska, bądź nagrodę pieniężną.

 38. DALSZE PERSPEKTYWY

 39. Po kilku latach pracy, jeżeli nie boisz się zaryzykować, możesz przystąpić do utworzenia własnej działalności gospodarczej.

 40. PODSUMOWANIE

 41. Szkoła średnia Technikum Ekonomiczne Liceum Ogólnokształcące Studia PRACA awans Własna działalność

 42. KONIEC