ACTeN – genéza a prehľad projektu - PowerPoint PPT Presentation

hadassah-noel
acten gen za a preh ad projektu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ACTeN – genéza a prehľad projektu PowerPoint Presentation
Download Presentation
ACTeN – genéza a prehľad projektu

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
ACTeN – genéza a prehľad projektu
81 Views
Download Presentation

ACTeN – genéza a prehľad projektu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ACTeN – genéza a prehľad projektu PhDr. Vladimír Burčík, EL&T, s.r.o.

 2. Cieľ projektu ACTeN • Nosnou myšlienkou projektu ACTeN je propagovať a učiť sa pracovať s najlepšími európskymi multimédiami, stimulovať rozvoj európskeho trhu s elektronickým obsahom (e-content) a monitorovať trh digitálnych médií. • Informácie o projekte sú na webovej stránke http://www.acten.net.

 3. Webová stránka ACTeN

 4. Kto je v projekte ACTeN • ACTeN združuje 11 partnerských organizácií z 10 krajín s dôrazom na spoluprácu medzi krajinami strednej a východnej Európy. Slovensko zastupuje v projekte spoločnosť EL&T. • Využíva sieť expertov European Academy of Digital Media (Európskej akadémii digitálnych médií), ktorá má členov v 28 krajinách a bola vytvorená na základe najlepších produktov e-contentu v rámci celoeurópskej súťaže EuroPrix.

 5. Aktivity ACTeNu • Aktivity ACTeNu sa rozvíjajú v rámci štyroch pracovných programoch: • monitorovanie trhu, • marketingové diskusné fórum, • workshopy • vedecké konferencie. • Cieľom je poukázať na rozmanitosť a kvalitu európskej multimediálnej produkcie.

 6. Content Market Monitor • Cieľom pracovného programu Content Market Monitor (Monitorovanie obsahu trhu) je monitorovať rozvoj a trh s mutimédiami v jednotlivých krajinách. • Jednotlivé správy sú publikované každý mesiac v elektronickom spravodaji a obsahujú informácie o rozvoji trhu v národnom a regionálnom rámci, informácie o dosiahnutých výsledkoch v projekte, nových trendoch, národných profiloch jednotlivých krajín, tématické správy a pod. Elektronické spravodaje sú k dispozícii na stránke ACTeNu, spravodaj sa môže objednať a posielať aj prostredníctvom elektronickej pošty.

 7. Ukážka Content Market Monitor

 8. Marketingové diskusné fóra • Údaje, ktoré sa získajú monitorovaním trhu sa ďalej konfrontujú v rámci marketingových diskusných fór. Ide o moderované workshopy určený záujemcom o obchodné a marketingové aspekty súčasného priemyslu s multimediálnym obsahom. • Ich cieľom je ďalej diskutovať o dôležitých a významných výsledkoch výskumu v rámci piateho rámcového programu v oblasti multimediálnej technológie a získať spätnú väzbu o potrebách nových nástrojov a nových smeroch výskumu

 9. Ukážka business roundtable

 10. Scouting workshops • V rámci tzv. scouting workshops sú organizované pracovné semináre, ktorých cieľ je naučiť účastníkov spoznávať a pracovať s najlepšími multimédiami európskej produkcie. • Semináre trvajú v rozsahu 3 až 5 dní a sú určené maximálne 30 účastníkom. Lektori sú členovia akademického zboru European Academy of Digital Media. Účastníci sa oboznámia s víťaznými a nominovanými produktami celoeurópskej súťaže EuroPrix, spoznajú genézu vývoja jednotlivých projektov.

 11. Scouting workshops • V dňoch 3. – 5. septembra 2003 • sa bude konať v Bratislave seminár • Usability in Multimedia Environment.

 12. Pripravovaný ActeN Scouting Workshop Mobile E - Content

 13. Vedecké konferencie • Ďalšou oblasťou činnosti je organizovanie vedeckých konferencií, kde sa rozoberajú trendy a perspektívy priemyslu s elektronickým obsahom a používateľské aspekty prijímania nových technológií. • Prvá konferencia sa konala v Tampere v novembri 2002 a zúčastnili sa nej výskumníci, producenti, študenti ale aj politici z 19 krajín Európy a Kanady.

 14. Ukážka programu a prednášok z konferencie v Tampere

 15. Vedecké konferencie • Ďalšia vedecká konferencia sa koná v dňoch 13. – 14. novembra v Tampere a hlavnou témou je Information Society and Digital Media for All • viacej informácií na stránke ACTeNu • http://www.acten.net

 16. Ďakujem za pozornosť burcik@elt.sk