AJATTELUN
Download
1 / 25

PUHEENVUOROT - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

AJATTELUN KEHITYS AIKUISUUDESSA – KORKEAKOULUPEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA Kasvatustieteen päivät, Jyväskylä 21.11. 2013KLO 15.30-17.00 YAB 310. PUHEENVUOROT. KOKOONKUTSUJA: Eeva Kallio, JY/KTL, dosentti , erikoistutkija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PUHEENVUOROT' - hadar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

AJATTELUN KEHITYS AIKUISUUDESSA – KORKEAKOULUPEDAGOGISIA NÄKÖKULMIAKasvatustieteen päivät, Jyväskylä 21.11. 2013KLO 15.30-17.00 YAB 310


Puheenvuorot
PUHEENVUOROT

 • KOKOONKUTSUJA: Eeva Kallio, JY/KTL, dosentti, erikoistutkija

 • Eeva Kallio: Aikuisen ajattelua kuvaavista malleista ja niiden sovellettavuudesta korkeakoulupedagogiikkaan (15 min)

 • Hannele Seppälä (Korkeakoulujen arviointineuvosto): Korkeakouluopiskelijoiden tieteellisen ajattelun valmiudet (15 m)

 • Auli Toom (HY): Hiljainen tieto ja akateeminen asiantuntijuus (15 m)

 • Mirjamaija Mikkilä-Erdmann (TY)Käsitteellinen muutos aikuisuudessa ja koulutukselliset haasteet (15 m)

 • Jani Ursin (JY): AHELO - yritys mitata kansainvälisesti korkeakouluopiskelijoiden ajattelutaitoja (15 m)

 • DISKUSSANTTI: Miira Tuominen, JY/YFI, dosentti, akatemiatutkija (10-12 m)


Aikuisen ajattelua kuvaavista malleista ja niiden sovellettavuudesta korkeakoulupedagogiikkaanEEVA KALLIO


Esitysrunko
Esitysrunko

1. Peruskäsitteitä - aikuisuus

2. Kehittyminen ja oppiminen käsitteinä

3. Aikuisuuden ajattelun kehitys

4. Integroiva ajattelu aikuisen ajattelumuotona

5. Integroivan ajattelun sovelluksia korkeakoulupedagogiikkaan


1 aikuisen kehitys ja oppiminen historiaa
1. Aikuisen kehitys ja oppiminen -historiaa

Käsite ‘aikuisenoppiminen’ esiintyiensimmäisenkerran 1920-luvulla; ‘aikuisenkehittyminen’ myöhään 1960-luvulla (Hoare, 2011)

Aikuisuus elämänkaaren osa-alueena on esiintynyt keski-ajalla ja renessanssissa elämänvaiheita (’ages of man’) kuvaamassa; liittyneenä kosmologiaperustaiseen aikakäsitykseen ja maailmankuvaan (Kallio, 2013)


1 aikuisuus osana el m nkulkua
1. Aikuisuus osana elämänkulkua

Hans Baldung: Three ages of man (and death)

Titian: Allegory of Prudence, orthreeages of man


1 kehityksen k sitteest
1. Kehityksen käsitteestä

Viittaa johdonmukaiseen laadulliseen muutokseen kyvyissä ja käyttäytymisessä

Ennustettavaa, järjestyksenomaista (hierarkista, muttamyösei-hierarkisiamalleja on olemassa)

Perustuu sisäisen ja ulkoisen todellisuuden väliseen vuorovaikutukseen

Muutosvoi olla kaksisuuntaista: nousevaa (ideaali) tai laskevaa

Lukuisilla osa-alueilla tapahtuvaa (esim. ajattelu, tunne)

Pohjaa usein evoluutioteoriaan

Samanaikaisestikohtikompleksisuutta, integraatiotajaautonomiaaetenevää(Hoare, 2011)


2 oppimisen k sitteest
2. Oppimisen käsitteestä

Perustasoltaan: “uusienasioidenomaksuminen”

Muutoskäyttäytymisessä, tiedon tai taitojensaavuttamisessa; muutos tai uudelleenrakentuminensuhteessaaiempaan.

Uusiaineskorvaajamuokkaavanhansisällön

Sekätiedonhankkiminenjasenmentaalimuuntaminenedellyttävätoppimista; kognitiivinenkehitys on sitenoleellinenosaoppimista(Hoare, 2011)

Tietoinen/alitajuinen-, deklaratiivinen/proseduraalinenoppiminen; oppimisstrategiat ja –tyylit, sekä oppimistulokset yms. oppimisen osa-alueet


2 kehitys vs oppiminen
2. Kehitys vs. oppiminen

Kehitys: pysyvä muutos, jonka pohjana rakenteellinen, ’sisäinen’ struktuuri (makrotaso=>mikrotaso = holismi)

Implisiittisesti arvottava: korkeampi, tuleva on ’parempi’ kuin edellinen taso; korkein taso ei häviä saavuttamisen jälkeen

Useimmiten hierarkian idean sisältävä

Oppimisessa myös pysyvyyden idea: opitun jatkuvuus, yleistäminen sekä pitkäkestoinen muistaminen

Ei edellytä pysyvän mentaalisen taustarakenteen oletusta; poisoppiminen mahdollista

Voi sisältää malleja, joissa on hierarkinen rakenne sisältäen muutoksen tasolta toiselle (Biggs: SOLO)

Milloin oppiminen on kehitystä, ja kääntäen? Onko kyseessä yhtenäinen vai keskinäisesti vuorovaikutteinen sekä kietoutunut ilmiö? Sama ilmiö, erilaiset käsitteet? (vrt. Hoare, 2011) (Myös: Kehitys – oppiminen – muutos?)


2 kehitys ja oppiminen hierarkian historiaa
2. Kehitys ja oppiminen: hierarkian historiaa

 • Golden chain of being (Lovejoy, 1976)

 • Hierarkinen olemassaolon ketju

 • Maailmankuva, jossa piilevästi ajatus ylempien tasojen ’paremmuudesta’

Great Chain of Being from DidacusValades, 1579, Rhetorica Christiana). WikipediaCommons; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_Chain_of_Being_2.png


2 oppiminen kehitys ja makrotaso
2. Oppiminen/kehitys ja makrotaso

“It will always be necessary to chart adult development and learning in light of attributes that mirror the society and times that embed them, for sociohistorical changes and evolution [and economy, EK]are permanent forces. In differing societies and eras, some abilities will be emphasized over others, and there will always be dynamic interactions between each context and era and between macro-level societal facets and individual-level development” (Hoare, 2011)


3 aikuisen ajattelun kehitys
3. Aikuisen ajattelun kehitys

 • Ajattelu on moniulotteinen ilmiö, jossa tutkimuksellisesti on kymmenittäin eri osatekijöitä

 • Voi olla esim. itse ajatteluprosessien tai tiedon kehityksen tutkimusta, käsitteiden tutkimusta tms.

 • Kehityspsykologisessa tutkimuksessa perustavina lähtökohtina Piaget’n ja Perryn teoriat (kausaaliajattelu & käsitykset tiedosta)


3 aikuisen ajattelun kehitys1
3. Aikuisen ajattelun kehitys

(Kallio-Liitos, (2009)Tarvitaanko postformaalin ajattelun käsitettä? Psykologia, 2, 108-121)


3 aikuisen ajattelun kehitys nykyiset vahvat mallit
3. Aikuisen ajattelun kehitys: nykyiset vahvat mallit

 • DynamicSkillTheory: Fischer

 • Model of of HierarchicalComplexity: Commons

 • Episteeminen kognitio: Perry, Baxter-Magolda, Kitchener & King ym.

 • Kausaalisen tieteellisen ajattelun tutkimus: Piaget, Kuhn ym.

 • Kriittisen ajattelun tutkimus

 • Moraalikehitys: Kohlberg/Gilligan ym.

 • Viisauden tutkimus: Baltes & Staudinger, Ardelt ym.

 • Henkisyyden tutkimus: Thorstam, Jung, Wilber ym.


3 aikuisen ajattelun kehityksen kolme tasoa
3. Aikuisen ajattelun kehityksen kolme tasoa

 • Yksinkertaisin perusjaottelu, jota kaikki aikuisuuden ajattelun kehityksen mallit seuraavat (kukin luo kuitenkin omat erilliset tasojaottelunsa

 • Ehdoton (absolutismi, dualismi)

  • Vain yksi oikea vaihtoehto on tosi eri mahdollisuuksien/näkökulmien välillä

 • Suhteellinen, moninäkökulmainen(relativismi)

  • Kaikki mahdollisuudet/näkökulmat ovat tosia

 • Yhdistävä (”postformaali”, dialektinen, evaluoiva, autonominen, integroiva)

  • Punnitsee eri näkökulmia ja integroi niistä mahdollisen näkökannan itsenäisesti, jota pitää suhteellisesti kaikkein perustelluimpana (esim. Kramer, 1983; Kallio, 2011)


4 integroiva ajattelu aikuisen ajattelumuotona
4. Integroiva ajattelu aikuisen ajattelumuotona

Lat. integer ‘kokonainen’

Kallio (2011) aikuisten ajattelun korkeimpien muotojen yhteinen piirre on eri osatekijöiden integrointi =>additiivinenja transformatorinenyhdistäminen

Laajalti eri tieteenaloilla käytössä oleva käsite

Mm. psykoterapiatutkimuksessa ajankohtainen aihe, ’integroiva psykoterapia’ (Lahti-Nuuttila & Eronen, 2012), samoin yliopistopedagogiikassa ’integratiivinen pedagogiikka’ (Tynjälä, 2007)

Vrt. “aikuisenkehitys…samanaikaisestikohtikompleksisuutta, integraatiotajaautonomiaaetenevää” (Hoare, 2011) (differentiaatio-integraatio)


4 l hik sitteet
4. Lähikäsitteet

-Kompleksi integroiva ajattelu

-Dialektinen ajattelu

-Syntetisoiva ajattelu

-Systeeminen ajattelu

-Holistinen ajattelu

-Kompleksi holismi

-Relationaalinenkontekstualismi

-Autonominen ajattelu

(-Postformaali ajattelu)


5 integroiva ajattelu ja yliopisto opinnot
5.Integroiva ajattelu ja yliopisto-opinnot

“An undergraduate education is traditionally supposed to provide

students with both breadth and depth of knowledge, which derive

from their general-education requirements and major, respectively.

Increasingly, education experts also want students to develop a

third skill, integrative thinking. It entails learning the deeper,

underlying meaning of a discipline, making connections across

courses and subjects, and applying different intellectual

perspectives. Even better, some researchers say, is creative thinking, in which students master multiple disciplinary approaches to generate fresh and original ideas.” (March 15, 2013

Double Majors Produce Dynamic Thinkers, Study Finds

By Dan Berrett, in The Chronicle of Higher Education, http://www.bravus.com/doublemajors.pdf)


5 botticelli a young man being introduced to the seven liberal arts
5. Botticelli: A Young Man Being Introduced to the Seven Liberal Arts

Trivium and Quadrivium constituted the seven liberal arts of the medieval university curriculum: Grammar, rhetoric, logic, arithmetic, geometry, music, and astronomy. (The seven liberal arts in the Middle Ages DL Wagner - 1983 - Indiana UnivPr)


5 integroivan ajattelun kehitt minen yliopistopedagogiikassa
5. Integroivan ajattelun kehittäminen yliopistopedagogiikassa

 • ”Korkeimman tieteellisen tiedon opettaminen ja tuottaminen”

 • Vahvasti differentioituneet eri tieteenalat

 • Integraatioperiaatteen tuominen tieteenalasisäisesti esim.

  • työelämävalmiuksien yhdistäminen akateemiseen tietoon

  • metodologinen pluralismi

  • filosofian/historian yhdistäminen erityistieteenaloihin

  • opinnäytetöiden merkitys

  • teorian ja empirian integrointi

  • sivuaine- & pää-aineopintojen integrointi


5 integrointi yliopistopedagogiikassa
5. Integrointi yliopistopedagogiikassa yliopistopedagogiikassa

 • Ajatusleikkinä…

 • Viisauden yhdistäminen yliopisto-opetukseen? (Barnett, 1988)

 • => yhteys sivistysyliopiston ideaan?


Integrointi yliopistopedagogiikassa viisaus
Integrointi yliopistopedagogiikassa: viisaus yliopistopedagogiikassa

1.“expert knowledge in the fundamental pragmatics of life permitting exceptional insight, judgment, and advice involving complex and uncertain matters of the human condition” (Baltes & Staudinger, 1993, p. 76).

2. Sternberg’s (1990, 2001) balance theory of wisdom focuses on wisdom as something that leads to the common good through balancing different interests and tasks.

3. Ardelt (2000): wisdom includes three dimensions: cognitive, affective, and reflective. Of the three, according to her, the last is the most important because it informs the other two. (Bassett, 2011)

The Berlin School (1) focuses on wisdom as expert knowledge and looks at maximal performance, while Ardelt (3) uses the concept of wisdom as the property of persons in whom the three dimensions that she identified interact. For Sternberg (2), wisdom is a matter of the interaction of person, task, and situation and how wisdom can be used (ibid.)


Integrointi yliopistopedagogiikassa viisaus1
Integrointi yliopistopedagogiikassa: viisaus yliopistopedagogiikassa

Viisaus on eri asia kuin älykkyys

Älykkyys- viisaus- sivistys?

Tehty opetuskokeiluja yliopistoa alemmilla asteilla

Keskeisenä piirteenä useiden erilaisten maailmankatsomusten/näkökulmien opiskelu ja viisauden ominaisuuksien harjoittelu (Basset, 2011)

Viisauteen sisältyy holistinen käsitys kehityksen optimaalisesta luonteesta: ajattelu ei ole irrotettavissa muusta kehityksestä kuten tunteista, itseydestä, moraalista ja vuorovaikutuksesta


Symposiumi jatkuu
Symposiumi jatkuu… yliopistopedagogiikassa

…esittelemällä yhtäältä kehityksellisiä ja toisaalta oppimisen tutkimukseen liittyviä ajattelun malleja, yliopistossa ja ammattikorkeakouluissa tehdyistä tutkimuksista:

Kausaaliajattelu ja episteeminen kehitys

Hiljainen tieto ja asiantuntijuus

Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu

Käsitteellinen muutos


L hdeaineistoa
LÄHDEAINEISTOA yliopistopedagogiikassa

Bassett, C. (2011) Wisdom and Its Development: Learning to Become Wise(r) .In: The Oxford Handbook of Reciprocal Adult Development and Learning (2 ed.). NY: Oxford U. Press.

Barnett, R. (2008): Wisdom in the university. London: Routledge.

Hoare, C.H. (Ed) (2011) The Oxford Handbook of Reciprocal Adult Development and Learning (2nd ed.) New York: Oxford University Press.

Kallio, E. (2011). Integrative thinking is the key: An evaluation of current research into the development of adult thinking. Theory & Psychology, 21(6), 785-801.

Kallio, E. (2013) Ages of Man in the History of Science and modern life-span theories in Psychology. Presentation in European Society for Research in Adult Development, Freiburg-im-Breisgau, 2013, (http://esradmaterials.weebly.com/uploads/6/5/0/0/650090/kallio_esrad_2013.pdf)

Kramer, D. (1983)Post-Formal Operations? A Need for Further Conceptualization Hum Dev;26:91–105

Lahti-Nuuttila, P. & Eronen, S. (2012) Mikäpsykoterapiassaauttaa?Integratiivisenlähestymistavan perusteita. Helsinki: Edita.

Lovejoy, A. 1976The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea. NY: Harvard U. Press.

Overton, W. (2006) Developmental psychology: Philosophy, Concepts, Methodology. In W.Damon & R.Lerner: Handbook of child development vol 1. Theoretical models of human development. NY: Wiley.

Tynjälä, P. (2007). Integratiivinen pedagogiikka osaamisen kehittämisessä. Teoksessa H. Kotila, A. Mutanen & M. V. Volanen (toim.) Taidon tieto. Helsinki: Edita, 11-26.

* kuvamateriaali WikipediaCommonsista, ellei toisin mainittu