slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŽALBA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŽALBA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ŽALBA - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

ŽALBA. U postupku javne nabave. Sadržaj žalbe. 1. podatke o žalitelju (ime, prezime, tvrtku ili naziv, adresu prebivališta, sjedište), 2. podatke o zastupniku ili punomoćniku, 3. naziv, tvrtku i sjedište naručitelja, 4. broj i datum postupka javne nabave i podatke o objavi o javnoj nabavi,.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ŽALBA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ŽALBA

U postupku javne nabave

sadr aj albe
Sadržaj žalbe

1. podatke o žalitelju (ime, prezime, tvrtku ili naziv, adresu prebivališta, sjedište),

2. podatke o zastupniku ili punomoćniku,

3. naziv, tvrtku i sjedište naručitelja,

4. broj i datum postupka javne nabave i podatke o objavi o javnoj nabavi,

sadr aj albe1
Sadržaj žalbe

5. broj i datum odluke o odabiru ponude, poništenju nadmetanja ili druge odluke naručitelja,

6. druge podatke o radnji, propuštanju radnje ili postupcima naručitelja koji su predmet postupka, o predmetu nabave, te evidencijski broj nabave,

7. opis činjeničnog stanja,

sadr aj albe2
Sadržaj žalbe

8. opis nepravilnosti i obrazloženje,

9. prijedlog dokaza,

10. žalbeni zahtjev

11. zahtjev za naknadu troškova postupka,

12. potpis ovlaštene osobe i pečat.

slide5
Žalba
 • Ako dostavljena žalba ne sadrži podatke određene Zakonom, Državna komisija pozvat će žalitelja na upotpunjenje žalbe i odrediti mu rok koji ne može biti duži od pet dana.
 • Žalitelj je uz žalbu dužan priložiti i dokaz o uplati upravne pristojbe i dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.
slide6
Žalba
 • Ako žalitelj ne postupi po pozivu, žalba će se odbaciti kao neuredna osim ako bi se iz sadržaja iste moglo postupati i ako žalba ima postavljen žalbeni zahtjev.
na in izjavljivanja albe
Način izjavljivanja žalbe
 • Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i elektroničkim putem
na in izjavljivanja albe1
Način izjavljivanja žalbe
 • Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Državnoj komisiji mogla biti uručena i drugim strankama postupka.
 • Dan predaje pošti preporučene poštanske pošiljke smatra se danom uručenja.
 • U slučaju izravne predaje žalbe, naručitelj je dužan izdati žalitelju potvrdu o vremenu njezina zaprimanja.
na in izjavljivanja albe2
Način izjavljivanja žalbe
 • Ako naručitelj odbije izdati potvrdu o vremenu zaprimanja smatrat će se da je žalba podnesena pravodobno osim ako naručitelj ne dokaže suprotno
alba se izjavljuje u roku od 10 dana 3 mv od dana
Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana (3 mv), od dana:
 • Objave o jn u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave
 • Javnog otvaranja ponuda u odnosu radnje, postupke, nečinjenja vezana uz dokumentaciju nabave te postupak otvaranja ponuda, a u slučaju kada nije bilo javnog otvaranjaponuda od dana dostave odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabave u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude
slide11
Primitka odluke kojom se odlučje o pojedinačnom pravu iz javne nabave u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te psotupak pregleda, ocjene i odabira ponude
 • Isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima iz javne nabave
 • Saznanja za postupak naave proveden na način suprotan zakonu , a najaksnije u roku godine dana od dana kada je taj postupak proveden.
slide12
Žalitelj koji je propusti izjaviti ćalbu prema navedenim odredbama gubi pravo tražti ispitianje zakonitosti u ksanijoj fazi postupka