Hur analyserades det? - PowerPoint PPT Presentation

hada
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hur analyserades det? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hur analyserades det?

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
Hur analyserades det?
114 Views
Download Presentation

Hur analyserades det?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Den samhällsekonomiska nyttan av utlandsstudierResultat från studier i utredningen av utlandsstudiemedel (SOU 2011:26)

  2. Hur analyserades det? • SCB jämförde inkomsterna under 2005-2008 för de som tagit högskoleexamen 2000-2004 och resp. ej utlandsstuderat. • Av de 124 000 individerna hade 16,3 procent utlandsstuderat. • Av utlandsstuderande hade 68 % eft.gy.utb. förälder, medan icke-utland hade 44 %. • Såna skillnader i bakgrundsuppgifter (kön, arbete, bostadsort, m.m.) hölls under kontroll.

  3. Resultat • Från börja tjänade utlandsstudenter 9 % mer. • Efter hänsyn till bakgrund cirka 5 %. • Detta i varierande grad för studieland, typ av studier (freemover, utbyte, språk) och studielängd. • Oklart om utlandsstudier orsakar inkomstskillnader, eller fungerar som en sorteringsmekanism!

  4. Samhällsekonomisk effekt • Utlandsstudier ger ökade studielån. Små effekter på samhällsekonomin, den enskilde bär största kostnaden. • Längre studietider, uteblivna skatteintäkter en kostnad. • Utlandsstuderande bekostar utbildningsplatserna, stor samhällsekonomisk vinst, cirka 800 mnkr per år. • Utlandsstuderande har högre inkomster, och skillnaden växer över tid och under hela arbetslivet! Skatteintäkten beräknas motsvara knappt 4 mdkr per år. • Totalt beräknas minskade studiekostnader och ökade skatteintäkter ge samhällsekonomiska vinster på drygt 4 mdkr, per år! • Flera kostnader och vinster kunde inte beräknas (ökade exportintäkter, utebliva skatteintäkter p.g.a. utlandsflytt, m.m.)