slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
צילום: ד"ר מיכאל גרינצוויג PowerPoint Presentation
Download Presentation
צילום: ד"ר מיכאל גרינצוויג

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

צילום: ד"ר מיכאל גרינצוויג - PowerPoint PPT Presentation

habib
193 Views
Download Presentation

צילום: ד"ר מיכאל גרינצוויג

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. לימודיארץ ישראל וארכיאולוגיה צילום:ד"ר מיכאל גרינצוויג

  2. מעמדו של המקצוע • לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה הם מקצוע בחירה. המקצוע מוכר כלימוד כללי, בתנאי שהוא נלמד בהיקף של 5 יחידות לימוד. • לימודי המגמה מוכרים על ידי כל האוניברסיטאות בארץ. • ראו חוזר מנכ"ל נו/7, י באדר התשנ"ו, 1.3.1996

  3. מטרות הוראת המקצוע מטרת-העל של לימוד המקצוע היא לטפח אצל הלומדים את האהבה לארץ ישראל לחזק את הזיקה אליה, לנופיה, לאתריה ולתולדותיה באמצעות לימוד בשטח ולימוד עיוני. ממטרה זו נגזרות המטרות הכלליות של המקצוע.

  4. מטרות ייחודיות בהוראת המקצוע • הפקת מידע מממצאים ארכיאולוגיים ומחפירות ארכיאולוגיות ועיבודו. • הערכת תקיפותם ומהימנותם של ממצאים ארכיאולוגיים כמקור מידע לעברה של ארץ ישראל (הערכה ביקורתית של מקורות מידע). • הפקת מידע ממקורות כתובים וחזותיים (מפות, תרשימים, תצלומים, דגמים) וממקורות שמע ועיבודו. • הערכת תקיפותם ומהימנותם של מקורות כתובים וחזותיים כמקור מידע לעברה של ארץ ישראל.

  5. המקצוע לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה הוא מקצוע בין-תחומי שדרכי הוראתו מגוונות. בתחום זה יש חשיבות רבה להוראה מחוץ לכיתה, לפיכך הלימוד בשטח מובנה בתכנית.

  6. דרכי הוראה ייחודיות • סיורים לימודיים • מחנות לימוד • חפירות ארכיאולוגיות • טיפוח אתרים • הכנת אוספים, • ביקור במוזיאונים.

  7. חפירות בטבריה

  8. סינון שפכים מהר הבית

  9. מבנה המקצוע ניתן ללמוד מקצוע זה בהיקף של 2 יחידות, או 3 יחידות, או 5 יחידות. אפשרויות הבחירה מפורטות בטבלה הבאה:

  10. ד"ר מיכאל גרינצוויג: 02-5601091, 050-6282070 אתר המפמ"ר http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Eretz צרו קשר