izmedju etike i profita da li smo zarobljenici ili ljudi slobodne volje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IZMEDJU ETIKE I PROFITA-DA LI SMO ZAROBLJENICI ILI LJUDI SLOBODNE VOLJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
IZMEDJU ETIKE I PROFITA-DA LI SMO ZAROBLJENICI ILI LJUDI SLOBODNE VOLJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

IZMEDJU ETIKE I PROFITA-DA LI SMO ZAROBLJENICI ILI LJUDI SLOBODNE VOLJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

IZMEDJU ETIKE I PROFITA-DA LI SMO ZAROBLJENICI ILI LJUDI SLOBODNE VOLJE. Autor : prim dr Tatjana Radosavljević , Direktor Lekarske komore Srbije. IZMEDJU ETIKE I PROFITA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IZMEDJU ETIKE I PROFITA-DA LI SMO ZAROBLJENICI ILI LJUDI SLOBODNE VOLJE' - haamid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
izmedju etike i profita da li smo zarobljenici ili ljudi slobodne volje

IZMEDJU ETIKE I PROFITA-DA LI SMO ZAROBLJENICI ILI LJUDI SLOBODNE VOLJE

Autor: prim drTatjanaRadosavljević,

DirektorLekarskekomoreSrbije

izmedju etike i profita
IZMEDJU ETIKE I PROFITA
 • Dilemaodnosi se nasvekategorijeljudiiinstitucijakojisuuključeni u procespromocijelekovaiimedicinskihsredstava.
 • Ciljsvihdogovoralekarskihifarmaceutskihudruženja,iuspostavljanjaetičkihprincipa bio je iostao:

osiguratisigurnostpacijenata.

izmedju etike i profita1
IZMEDJU ETIKE I PROFITA
 • Svalekarskastrukovnaudruženja u Evropii u našojzemljioduvekinsistirajuda je zaobaveštavanjapacijenatao bolestiiterapijizaduženiodgovoranlekar.
 • Lekarisuti ,kojikoristećisvojanajboljasaznanja o terapijipredlažulekovepacijentima,iinformišuih o načinudelovanjalekova i mogućimštetnimposledicama
izmedju etike i profita2
IZMEDJU ETIKE I PROFITA
 • Dobra medicinskapraksainajboljiinterespacijentazahtevadalekarimorajuimatinajboljainajnovijasaznanja o lekovima ,da bi napravinačinmoglidaodluče o izboruleka.
 • Lekarimorajubitidobroinformisani o leku,tainformacijamoradabudezasnovanananaučnomiracionalnompristupu i nadokazimazasnovanijmedicinskojnauci.

Vrločestosulekari pod pritiskomfarmaceutskeindustrije ,zdravstvenogosiguranjailivlada,principaštednjeilidrugihekonomskihmomenata.

izmedju etike i profita3
IZMEDJU ETIKE I PROFITA
 • Medjutim,sarazvojeminformacionihtehnologija,pojavominterneta,otvorio se prostorzaboljudirektnukomunikacijufarmaceutskeindustrijeipacijenata,kojuproizvodjačilekovaradokoriste.
 • Ovu oblast je moždanajtežeurediti
 • Jednaodmogućnostida se zaobidjeulogalekara,da bi se sefarmaceutskaindustrijadirektnoobratilagradjanima- „potrošačima“ lekovajesuikampanje u javnominteresu.
izmedju etike i profita4
IZMEDJU ETIKE I PROFITA
 • Posledica toga jestedapacijenti,koristećiterazličiteizvoreinformacija,kojidolazeodindustrije,stvarajusopstvenihsudovavezanezabolest,tepostavljajusvojimlekarimazahtevevezanezaodredjenemetodelečenjaivrstumedikamenata.
 • Na tajnačindovodelekare u situacijudaimpropisujutraženelekove(samolečenje) ilidainsitirajućinaodgovarajućojterapiju,ulaze u potencijalnisukobsapacijentima.
 • Stručniargumentivezanizaizborterapijegube se predplimomnepoverenja,štoštetiodnosulekarpacijent.
izmedju etike i profita5
IZMEDJU ETIKE I PROFITA
 • Davanjeinformacijalekarima je esencijalnozadobrukliničkupraksu,pričemumorabitigarantovanakliničkaautomijalekara u donošenjumedicinskihodluka
 • .Industrija je ovaveznadačasnoinavremedostavljainformacije o produktima,baziranenadokazima,dabudesigurnasanjenipredstavniciidrugizaposlenidajuinformacijekvalitetnoidasuobučeniza to idadostavljajukliničkirelevatnepodatkenazahtevlekara.
 • Industrijatakodjemoradapratinaučnaikliničkeizveštajekoje se tičuprodukata,pošto je lekvećnatržištu,idabezodlaganjaobaveštavalekare o važnimobservacijamaiprimedbama.
 • Lekarimorajudaprijavljujuneželjenedogadjaje,vezanezaprimenuleka.
izmedju etike i profita6
IZMEDJU ETIKE I PROFITA

Farmakovigilanca,tjizveštavanje o neželjenimefektimalečenjaiprijavaneželjenihdogadjaja,jako je značajnazapoštovanjeosnovnihetičkihprincipa,ineophodno je potrebnodapostaneobavezansubjekt u obuciizkliničkeiekserimentalnefarmakologije.

U ovomprocesu je neophodnoaktivnoučešćezdravstvenihprofesionalacanasvimnivoima,ali je neophodanpojačaniuticajprofesionalnihorganizacija,naučnihudruženja,istraživačkihtimovaiuniveziteta,

Ovi stručnjaci ne mogubitipovezanisafarmaceutskomindustrijomniti bit u konfliktuinteresavezanozafarmaceutskuindustriju.

izmedju etike i profita7
IZMEDJU ETIKE I PROFITA
 • Farmakovigilancanijebirokratskinitiadministrativnaprocedura,to je transparentnisisteminformacija ,kojimoradafunkcioniše.Informacijeizovogsistemamorajudadodju do lekaraidrugihzdravstvenihprofesionalaca,i do pacijenata,ali pod nadzoromregulatornihtela,upravozbogizuzetnogznačajainformacijaivisokihetičkihprincipa.
 • Sa drugestrane,nacionalnelekarskeasocijacijetrebadabuduodgovornezaorganizovanjeedukacijelekaraizoblastifarmakovigilance. Zdravstveniradnici,pacijentiidrugistakeholderizdravstvenogsistemamorajubitiohrabrivanidabeležeiprijavljujusumnjiveneželjeneefekte.
 • Svakainformacija o rizicimavezanimzalekovemorabitisaopštenalekarimananačinda je dobrorazumejuida je moguprimene u rutinskojpraksi.
izmedju etike i profita8
IZMEDJU ETIKE I PROFITA
 • U Srbiji,Zakon o lekovimadajeosnovuzadonošenjePravilnika o načinuoglašavanjaleka,odnosnomedicinskogsredstva(Službeniglasnik RS,79/2010).
 • Pravilnikregulišeoglašavanjelekovaimedicinskihsredstavakodopštejavnosti,tjgradjanaSrbije,i u stručnejavnosti.Informacijemorajubitiistiniteinaučnodokazive,adaju se radipravilneiracionalneupotrebelekailimedicinskogsredstva.
 • Ovimpravilnikom se regulišeidavanjebesplatnihuzorakastručnojjavnostiisponzorisanjenaučnihipromotivnihskupova u kojimaučestvujestručnajavnost.
izmedju etike i profita9
IZMEDJU ETIKE I PROFITA
 • Naglašava se da se moguoglašavatisamolekovisadozvolom,definiše se da je zabranjenodovodjenje u zabludu,izjavamadasulekovibezbedniisigurnizbogsvogprirodnogporekla ,izabranjuje se oglašavanjelekovananačinkojinavodigradjanenasamolečenje.
 • Važno je na se prilikomradasastručnomjavnošćureč „novo“ možeupotrebljavatinajdužegodinudanaoddostavljanjadozvolezalekiliizmeneidopuneiste.
 • Pravilnikom je regulisanastalnaedukacijastručnihznanjasaradnikanapromovisanjuleka
izmedju etike i profita10
IZMEDJU ETIKE I PROFITA
 • Što se tičeodnosalekaraifarmaceuta,jasno je definisanavrstaivrednostipoklona, u skladusaDeklaracijom,kaoisveonoštonijedozvoljeno.
 • Nijedozvoljenopodsticanjenapotpisivanjeleka,podsticanjestručnejavnostinazaključakdajedanlekmožebitizamenjendrugim ,bezjasnemedicinskeindikacije,nemogućnostoglašavanjalekakoji je u faziispitivanja,iumanjivanjeznačajaupozorenja o meramaopreza u neželjenimreakcijamanalek,kaoiumanjivanjeterapijskevrednostidrugoglekailipodsticanjesumnje u vrednostidrugogleka.
izmedju etike i profita11
IZMEDJU ETIKE I PROFITA
 • Trebaistaćideovezanzazabranukorišćenjatelefona,telefaksa,elektronskepošte,bezjasnoizraženogpisanogpristankalekara.
 • Promovisanjelekovamože se organizovatisamo u vremeinamestukojeodredidirektor.
 • Pravilnikregulišeorganizovanjestručnihskupova,posvimprincipimakojisuproklamovani u Deklaraciji,uzobavezudavanjaizjave o sponzorisanju,koja se moradatiiposlodavcu.Sponzorisanje ne smedautičenanepristrasnovršenjeposlovastručnejavnosti.
 • Obaveza je farmaceutskihkućadaobjavljujepodatjke o skupovimaisredstvima.
 • Odredbavezanazaputovanja,takodje je u potpunostiuskladjenasapreporukamaizDeklaracije.
izmedju etike i profita12
IZMEDJU ETIKE I PROFITA
 • Konsultanti u farmaceutskojindustrijisulekarikojisuangažovani ,alinjihovakliničkaautonomija ne možebitikompromitovana,onimorajupoštovatietičkikodekskadadonosemedicinskeodluke,imorajuraditinakoristpacijenata.Konsultaniuvekmorajudavatiizjave o konfliktuinteresa.
izmedju etike i profita13
IZMEDJU ETIKE I PROFITA
 • Umestozaključka,možemorecidazdravstvenalegilslativa u Srbiji je na u ovommomentunazavidnomnivou.
 • Najvažnije je da se propisi poštuju.
 • KodeksprofesionalneetikeLekarskekomoreSrbije je u procesumenjanjaiusaglašavanjai u ovomdelu.
 • Sistem je propisan,trebagapoštovati.
 • Nažalost,to u Srbijijošuveknijeslučajjer je teškoodreći se starihnavika.
izmedju etike i profita da li smo zarobljenici ili ljudi slobodne volje1
IZMEDJU ETIKE I PROFITA-DA LI SMO ZAROBLJENICI ILI LJUDI SLOBODNE VOLJE
 • Dalismoodgovorilinapitanjesapočetkapriče?
 • Dilemaidaljeostaje,ali se izlaznazire-
 • mi lekariipakmožemobitislobodniljudi!