Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre Vás. Prínos pre firmu. - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre Vás. Prínos pre firmu. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre Vás. Prínos pre firmu.

play fullscreen
1 / 36
Download Presentation
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre Vás. Prínos pre firmu.
182 Views
haamid
Download Presentation

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre Vás. Prínos pre firmu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Paneurópsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci • VýsledkyzcelejEurópy a Slovenska • Reprezentatívne výsledky 36 zúčastnených krajín Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre Vás. Prínos pre firmu.

 2. Vypracovanie prieskumu verejnej mienky Click to add text here Note: insert graphs, tables, images here

 3. Prehľad dotazníka • Q1. Myslítesi, žepočetľudítrpiacichnastresspojený s prácousanaSlovenskubudezvyšovať, znižovaťalebozostanepribližnerovnaký v priebehunajbližšíchpiatichrokov? (Veľmisazvýši | O trochusazvýši | Zostanepribližnerovnaký | O trochusazníži | Oveľasazníži) • Q2. Čosatýkarizíkbezpečnosti a ochranyzdravianapracovisku, myslítesi, žeste...? (Veľmidobreinformovaný | Celkomdobreinformovaný | Nieveľmidobreinformovaný | Vôbecnieinformovaný) • Q3. Keďžednes ľudiažijúdlhšie,mnoho európskychvládzvažujepredĺžiťvekodchodu do dôchodkualebotakužrozhodli.Aby umožnili ľuďom pracovať dlhšie pred ich odchodom do dôchodku, ako veľmi je podľa vás dôležité (akvôbec) dodržiavať správne postupy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia? (veľmi dôležité | skôr dôležité | nie veľmi dôležité | úplne nedôležité) • Q4. Kebysteupozornilivášhonadriadenéhonaproblémtýkajúcisabezpečnosti a ochranyzdravianavašompracovisku, akoveľmistepresvedčený/á, že by satomuvenoval? (Veľmipresvedčený/á | Skôrpresvedčený/á | Nieveľmipresvedčený/á | Vôbecniepresvedčený/á) • Q5.  Nakoľkosúhlasítealebonesúhlasíte s nasledujúcimtvrdením? AbymohlobyťSlovenskoekonomickykonkurencieschopné, je potrebné, abysanapracoviskáchdodržiavalisprávnepostupytýkajúcesabezpečnosti a ochranyzdravia. (Úplnesúhlasíte | Skôrsúhlasíte | Anisúhlasíte, aninesúhlasíte | Skôrnesúhlasíte | Vôbecnesúhlasíte)

 4. Dvojpísmenové označenie krajín použité v tabuľkách Click to add text here Note: insert graphs, tables, images here

 5. Regióny použité v tejto správe Click to add text here Note: insert graphs, tables, images here

 6. Úroveň pracovného stresu Úroveň pracovného stresu

 7. Úroveň pracovného stresu (Slovensko) Myslítesi, žepočetľudítrpiacichnastresspojený s prácousanaSlovenskubudezvyšovať, znižovaťalebozostanepribližnerovnaký v priebehunajbližšíchpiatichrokov? (%) • Vesmír: Populácia vo veku nad 18 rokov

 8. Úroveň pracovného stresu (Slovensko) Myslítesi, žepočetľudítrpiacichnastresspojený s prácousanaSlovenskubudezvyšovať, znižovaťalebozostanepribližnerovnaký v priebehunajbližšíchpiatichrokov? (%) • Pohlavie • Vek • Pracovný stav Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Populácia vo veku nad 18 rokov

 9. Úroveň pracovného stresu (Slovensko) Myslítesi, žepočetľudítrpiacichnastresspojený s prácousanaSlovenskubudezvyšovať, znižovaťalebozostanepribližnerovnaký v priebehunajbližšíchpiatichrokov? (%) • Veľkosť zamestnávateľa (počet zamestnancov) • Pracovná zmluva • Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Zamestnanci vo veku nad 18 rokov

 10. Úroveň pracovného stresu Myslítesi, žepočetľudítrpiacichnastresspojený s prácousa v (vašakrajina) budezvyšovať, znižovaťalebozostanepribližnerovnaký v priebehunajbližšíchpiatichrokov? (%) • Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Populácia vo veku nad 18 rokov

 11. Úroveň pracovného stresu Myslítesi, žepočetľudítrpiacichnastresspojený s prácousa v (vašakrajina) budezvyšovať, znižovaťalebozostanepribližnerovnaký v priebehunajbližšíchpiatichrokov? (%) Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Populácia vo veku nad 18 rokov

 12. Úroveň informovanosti o rizikách bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku Úroveň informovanosti o rizikách bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku

 13. Úroveň informovanosti o rizikách bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku (Slovensko) Čo sa týka rizík bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, myslíte si, že ste...? (%) • Vesmír: Populácia vo veku nad 18 rokov

 14. Úroveň informovanosti o rizikách bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku (Slovensko) Čo sa týka rizík bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, myslíte si, že ste...? (%) • Pohlavie • Vek • Pracovný stav Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”;Vesmír: Populácia vo veku nad 18 rokov

 15. Úroveň informovanosti o rizikách bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku (Slovensko) Čo sa týka rizík bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, myslíte si, že ste...? (%) • Veľkosť zamestnávateľa (počet zamestnancov) • Pracovná zmluva • Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Zamestnanci vo veku nad 18 rokov

 16. Úroveň informovanosti o rizikách bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku Čo sa týka rizík bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, myslíte si, že ste...? (%) • Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Populácia vo veku nad 18 rokov

 17. Úroveň informovanosti o rizikách bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku Čo sa týka rizík bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, myslíte si, že ste...? (%) • Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Populácia vo veku nad 18 rokov

 18. Dôležitosť bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku pre neskorší odchod do dôchodku Dôležitosť bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku pre neskorší odchod do dôchodku

 19. Dôležitosť bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku pre neskorší odchod do dôchodku (Slovensko) Keďžednes ľudiažijúdlhšie,mnoho európskychvládzvažujepredĺžiťvekodchodu do dôchodkualebotakužrozhodli.Aby umožniliľuďompracovaťdlhšiepredichodchodom do dôchodku, akoveľmi je podľavásdôležité (akvôbec) dodržiavaťsprávnepostupytýkajúcesabezpečnosti a ochranyzdravia? (%) • Vesmír: Populácia vo veku nad 18 rokov

 20. Dôležitosť bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku pre neskorší odchod do dôchodku (Slovensko) Aby umožniliľuďompracovaťdlhšiepredichodchodom do dôchodku, akoveľmi je podľavásdôležité (akvôbec) dodržiavaťsprávnepostupytýkajúcesabezpečnosti a ochranyzdravia? (%) • Pohlavie • Vek • Pracovný stav • Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Populácia vo veku nad 18 rokov

 21. Dôležitosť bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku pre neskorší odchod do dôchodku (Slovensko) Aby umožniliľuďompracovaťdlhšiepredichodchodom do dôchodku, akoveľmi je podľavásdôležité (akvôbec) dodržiavaťsprávnepostupytýkajúcesabezpečnosti a ochranyzdravia? (%) • Veľkosť zamestnávateľa (počet zamestnancov) • Veľkosť zamestnávateľa (počet zamestnancov) • Pracovná zmluva • Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Zamestnanci vo veku nad 18 rokov

 22. Dôležitosť bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku pre neskorší odchod do dôchodku Aby umožniliľuďompracovaťdlhšiepredichodchodom do dôchodku, akoveľmi je podľavásdôležité (akvôbec) dodržiavaťsprávnepostupytýkajúcesabezpečnosti a ochranyzdravia? (%) • Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Populácia vo veku nad 18 rokov

 23. Dôležitosť bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku pre neskorší odchod do dôchodku Aby umožniliľuďompracovaťdlhšiepredichodchodom do dôchodku, akoveľmi je podľavásdôležité (akvôbec) dodržiavaťsprávnepostupytýkajúcesabezpečnosti a ochranyzdravia? (%) • Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”;Vesmír: Populácia vo veku nad 18 rokov

 24. Dôvera v riešenie zdravotných a bezpečnostných rizík na pracovisku Dôvera v riešenie zdravotných a bezpečnostných rizík na pracovisku

 25. Dôvera v riešeniezdravotných a bezpečnostných rizík na pracovisku (Slovensko) Kebysteupozornilivášhonadriadenéhonaproblémtýkajúcisabezpečnosti a ochranyzdravianavašompracovisku, akoveľmistepresvedčený/á, že by satomuvenoval? (%) • Vesmír: Zamestnanci vo veku nad 18 rokov

 26. Dôvera v riešenie zdravotných a bezpečnostných rizík na pracovisku (Slovensko) Kebysteupozornilivášhonadriadenéhonaproblémtýkajúcisabezpečnosti a ochranyzdravianavašompracovisku, akoveľmistepresvedčený/á, že by satomuvenoval? (%) • Pohlavie • Vek • Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Zamestnanci vo veku nad 18 rokov

 27. Dôvera v riešenie zdravotných a bezpečnostných rizík na pracovisku (Slovensko) Kebysteupozornilivášhonadriadenéhonaproblémtýkajúcisabezpečnosti a ochranyzdravianavašompracovisku, akoveľmistepresvedčený/á, že by satomuvenoval? (%) • Veľkosť zamestnávateľa (počet zamestnancov) • Veľkosť zamestnávateľa (počet zamestnancov) • Pracovná zmluva • Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Zamestnanci vo veku nad 18 rokov

 28. Dôvera v riešenie zdravotných a bezpečnostných rizík na pracovisku Kebysteupozornilivášhonadriadenéhonaproblémtýkajúcisabezpečnosti a ochranyzdravianavašompracovisku, akoveľmistepresvedčený/á, že by satomuvenoval? (%) • Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Zamestnanci vo veku nad 18 rokov

 29. Dôvera v riešenie zdravotných a bezpečnostných rizík na pracovisku Kebysteupozornilivášhonadriadenéhonaproblémtýkajúcisabezpečnosti a ochranyzdravianavašompracovisku, akoveľmistepresvedčený/á, že by satomuvenoval? (%) • Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Zamestnanci vo veku nad 18 rokov

 30. Dôležitosťochrany zdravia a bezpečnosti pri práciz pohľaduekonomickejkonkurencieschopnosti Dôležitosťochrany zdravia a bezpečnostipripráciz pohľaduekonomickejkonkurencieschopnosti

 31. Dôležitosť ochrany zdravia a bezpečnosti pri práciz pohľaduekonomickejkonkurencieschopnosti (Slovensko) Nakoľko súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Aby mohlo byť Slovensko ekonomicky konkurencieschopné, je potrebné, aby sa na pracoviskách dodržiavali správne postupy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia. (%) • Vesmír: Populácia vo veku nad 18 rokov

 32. Dôležitosťochrany zdravia a bezpečnosti pri práciz pohľaduekonomickejkonkurencieschopnosti (Slovensko) Nakoľko súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Aby mohlo byť Slovensko ekonomicky konkurencieschopné, je potrebné, aby sa na pracoviskách dodržiavali správne postupy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia. (%) • Pohlavie • Vek • Pracovný stav Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Populácia vo veku nad 18 rokov

 33. Dôležitosťochrany zdravia a bezpečnosti pri práciz pohľaduekonomickejkonkurencieschopnosti (Slovensko) Nakoľko súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Aby mohlo byť Slovensko ekonomicky konkurencieschopné, je potrebné, aby sa na pracoviskách dodržiavali správne postupy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia. (%) • Veľkosť zamestnávateľa (počet zamestnancov) • Veľkosť zamestnávateľa (počet zamestnancov) • Pracovná zmluva • Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Zamestnanci vo veku nad 18 rokov

 34. Dôležitosťochrany zdravia a bezpečnostipripráciz pohľaduekonomickejkonkurencieschopnosti Nakoľko súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Aby mohlo byť (vaša krajina) ekonomicky konkurencieschopné, je potrebné, aby sa na pracoviskách dodržiavali správne postupy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia. (%) Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Populácia vo veku nad 18 rokov

 35. Dôležitosťochrany zdravia a bezpečnosti pri práciz pohľaduekonomickejkonkurencieschopnosti Nakoľko súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Aby mohlo byť (vaša krajina) ekonomicky konkurencieschopné, je potrebné, aby sa na pracoviskách dodržiavali správne postupy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia. (%) Rozdiel do 100%, z dôvodu vylúčenia možnosti “Neviem”; Vesmír: Populácia vo veku nad 18 rokov

 36. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) • prispieva k tomu, aby sa z Európy stalo bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie pracovisko; • skúma, vyvíja a šíri spoľahlivé, vyvážené a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia; • organizuje celoeurópske kampane na zvyšovanie informovanosti; • bola zriadená Európskou úniou v roku 1996 a jej sídlo sa nachádza v Bilbau v Španielsku; • združuje zástupcov Európskej komisie, vlád členských štátov, organizácií zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj popredných expertov v každom z 27 členských štátov EÚ i mimo nich. Podrobnejšie informácie o agentúre EU-OSHA: http://osha.europa.eu Podrobnejšie informácie o celoeurópskom prieskume verejnej mienky o BOZP: http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/