1 / 7

Advies commissie Mans/eindbeeld

Advies commissie Mans/eindbeeld. Meer mans met Mans?!. Advies Commissie Mans. 25 handhavingsregio’s/handhavingsdiensten die samenvallen met veiligheids-/politieregio’s Verplichte deelname van elke gemeente en provincie Facultatieve deelname waterschappen

gyula
Download Presentation

Advies commissie Mans/eindbeeld

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Mr. Hans Bolkestein Advies commissie Mans/eindbeeld Meer mans met Mans?!

  2. Advies Commissie Mans • 25 handhavingsregio’s/handhavingsdiensten die samenvallen met veiligheids-/politieregio’s • Verplichte deelname van elke gemeente en provincie • Facultatieve deelname waterschappen • Een of meer specialistische landelijke handhavingsdiensten.

  3. Concept kabinetsstandpunt: inhoud • Maximaal 25 omgevingsregio’s/omgevingsdiensten die samenvallen met politieregio’s • Provincies: interbestuurlijk toezicht • Gemeenten: vergunningverlening, toezicht en handhaving (w.o. BRZO) i.h.k.v. Wet gemeenschappelijke regelingen • Facultatieve deelname waterschappen • Een of meer specialistische landelijke handhavingsdiensten, m.n. op strafrechtelijk gebied. Positie VROM-inspectie?

  4. Kabinetsstandpunt • 1ste Kamer der Staten-Generaal: afwijzing verplichte omgevingsdiensten; te grote inbreuk op autonomie • Kabinetsstandpunt: uitnodiging aan VNG/IPO om met een voorstel te komen • Voorjaar 2009 standpuntbepaling kabinet.

  5. UvW-standpunt (I) • Adhesie op omgevingsdiensten i.v.m. verhoging deskundigheid gemeenten bij VROM-regelgeving (indirecte lozingen) • Instemming op facultatieve deelname van waterschappen • 25 veiligheidsregio’s niet als harde maatstaf hanteren • Omgevingsdiensten positioneren op provinciaal niveau • Vooralsnog geen vergelijkbare diensten op waterregelgevingsgebied (knip watersysteem/waterketen).

  6. UvW standpunt (II) • Deelname aan omgevingsdienst een KANS: - als waterdiensten voldoende worden geprioriteerd en/of - als een gelijkwaardig niveau van belangenbehartiging kan worden bereikt t.o.v. een adviestaak van waterschappen buiten de omgevingsdiensten en/of - als een slagvaardiger omgevingsdienst ontstaat met deelname in plaats van meerdere omgevingsdiensten zonder deelname van waterschappen (zie situatie wetterskip Fryslan).

  7. UvW standpunt (III) • Omgevingsdienst als RISICO: - als de kritische massa bij waterschappen onder de maat raakt bij overheveling VROM-taken naar de diensten en/of - als de inzet van waterschappen wordt benut voor het wegwerken van achterstallig onderhoud bij gemeentelijke taakuitvoering op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

More Related