Download
advies commissie mans eindbeeld n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Advies commissie Mans/eindbeeld PowerPoint Presentation
Download Presentation
Advies commissie Mans/eindbeeld

Advies commissie Mans/eindbeeld

153 Views Download Presentation
Download Presentation

Advies commissie Mans/eindbeeld

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mr. Hans Bolkestein Advies commissie Mans/eindbeeld Meer mans met Mans?!

  2. Advies Commissie Mans • 25 handhavingsregio’s/handhavingsdiensten die samenvallen met veiligheids-/politieregio’s • Verplichte deelname van elke gemeente en provincie • Facultatieve deelname waterschappen • Een of meer specialistische landelijke handhavingsdiensten.

  3. Concept kabinetsstandpunt: inhoud • Maximaal 25 omgevingsregio’s/omgevingsdiensten die samenvallen met politieregio’s • Provincies: interbestuurlijk toezicht • Gemeenten: vergunningverlening, toezicht en handhaving (w.o. BRZO) i.h.k.v. Wet gemeenschappelijke regelingen • Facultatieve deelname waterschappen • Een of meer specialistische landelijke handhavingsdiensten, m.n. op strafrechtelijk gebied. Positie VROM-inspectie?

  4. Kabinetsstandpunt • 1ste Kamer der Staten-Generaal: afwijzing verplichte omgevingsdiensten; te grote inbreuk op autonomie • Kabinetsstandpunt: uitnodiging aan VNG/IPO om met een voorstel te komen • Voorjaar 2009 standpuntbepaling kabinet.

  5. UvW-standpunt (I) • Adhesie op omgevingsdiensten i.v.m. verhoging deskundigheid gemeenten bij VROM-regelgeving (indirecte lozingen) • Instemming op facultatieve deelname van waterschappen • 25 veiligheidsregio’s niet als harde maatstaf hanteren • Omgevingsdiensten positioneren op provinciaal niveau • Vooralsnog geen vergelijkbare diensten op waterregelgevingsgebied (knip watersysteem/waterketen).

  6. UvW standpunt (II) • Deelname aan omgevingsdienst een KANS: - als waterdiensten voldoende worden geprioriteerd en/of - als een gelijkwaardig niveau van belangenbehartiging kan worden bereikt t.o.v. een adviestaak van waterschappen buiten de omgevingsdiensten en/of - als een slagvaardiger omgevingsdienst ontstaat met deelname in plaats van meerdere omgevingsdiensten zonder deelname van waterschappen (zie situatie wetterskip Fryslan).

  7. UvW standpunt (III) • Omgevingsdienst als RISICO: - als de kritische massa bij waterschappen onder de maat raakt bij overheveling VROM-taken naar de diensten en/of - als de inzet van waterschappen wordt benut voor het wegwerken van achterstallig onderhoud bij gemeentelijke taakuitvoering op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.