jornada de ger ncia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JORNADA DE GER ÈNCIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
JORNADA DE GER ÈNCIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 83

JORNADA DE GER ÈNCIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Updated on

JORNADA DE GER ÈNCIA. 24 DE FEBRER DE 2011. ESTRUCTURA DE LA SESSI Ó. PRIMERA PART EL PLA D’ACTUACIÓ DE GERÈNCIA (2009-10). EL PLA D’ACTUACI Ó 2009-10. • Comprom ís Eix 1: Atenci ó al ciutadà i accessibilitat. Administració electrònica

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

JORNADA DE GER ÈNCIA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. JORNADA DE GERÈNCIA 24 DE FEBRER DE 2011

  2. ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

  3. PRIMERA PART EL PLA D’ACTUACIÓ DE GERÈNCIA (2009-10)

  4. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10 • • Compromís Eix 1: Atenció al ciutadà i accessibilitat. Administració electrònica • • Compromís Eix 2: Qualitat i espai europeu d’educació superior • • Compromís Eix 3: Política de PAS. Potenciar els recursos humans

  5. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 1: Administració electrònica Objectius: 1. Assegurar l’orientació a l’usuari 2. Potenciar l’accessibilitat dels serveis i unitats de la Universitat

  6. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 1: Administració electrònica 2009 Preparar i adaptar l’organització a les exigències de la Llei 11/2007 2010 Posada en funcionament de determinats serveis administratius de forma telemàtica

  7. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 1: Administració electrònica Serveis prioritaris: Els que cobreixen necessitats i expectatives dels ciutadans en general. 1. Registre general 2. Gestió acadèmica (Alumnes) 3. Gestió econòmica (Licitació i facturació) 4. Gestió de recursos humans (PAS i PDI)

  8. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 1: Administració electrònica Accions realitzades: Registre General 1a. Fase: estudi de propostes CTI 2a. Fase: en tràmit la contractació de l’actualització de l’actual aplicació de registre

  9. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 1: Administració electrònica Accions realitzades: Àrea de gestió acadèmica (I) 1. Constitució de tres grups de treball - Del estudis de grau (primer i segon cicle) - Dels estudis de postgrau - De l’oferta formativa no reglada (ICE, SAC, UOM …)

  10. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 1: Administració electrònica

  11. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 1: Administració electrònica Accions realitzades: Àrea de gestió acadèmica (III) 4. Treball col·laboratiu 3 vessants: - Jurídica (Secretaria General / Assessoria Jurídica) - Tècnica (CTI) - Organitzativa (S. d’Afers Generals, Secretaries centres, CEP, S. de Gestió Acadèmica, S. d’Alumnes, Gerència )

  12. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 1: Administració electrònica Accions realitzades: Àrea de gestió acadèmica (IV) 5. Catàleg de procediments :

  13. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 1: Administració electrònica Procediments adaptats – Estudiants - Ampliació de matrícula - Canvi de clau d’accés - Actes - Extracte acadèmic - Redistribució automàtica de crèdits Estadística 2010-2011: 330 tràmits Presencial: 37 UIBdigital: 293 Total: 330 UIBdigital: 87,4%

  14. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 1: Administració electrònica Gestions i serveis a UIB Digital. Estudiants - Accés: sol·licitud de preinscripció - Accés: consulta de resultats - Matrícula: automatrícula - Matrícula: reserva de tutoria de matrícula - Estudis: extracte acadèmic - Estudis: redistribució de crèdits optatius - Mobilitat: sol·licitud de mobilitat (Erasmus, Sicue)

  15. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 1: Administració electrònica Altres funcionalitats a UIB Digital. Estudiants - Matrícula: consulta matrícula - Horaris: consulta de cronograma - Horaris: consulta de dates d’examen - Estudis: expedient acadèmic - Estudis: consulta de qualificacions (dates de revisió)

  16. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 1: Administració electrònica Accions realitzades: Àrea de gestió econòmica (I) 1. Servei de Patrimoni Contractació i Infraestructura - Licitació electrònica - Serveis UIB Digital: procediments en curs - De gestió de telefonia - De gestió de trasllat de materials - De gestió de sol·licitud d’obres, equipaments, instal·lacions, ...

  17. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 1: Administració electrònica Accions realitzades: Àrea de gestió econòmica (II) 2.S. Pressuposts i Tresoreria i S. Control i Comptabilitat Facturació electrònica • Conveni Telefònica mòdul facturació • Fase d’adaptació a l’aplicació CTB Serveis a UIB Digital - Consulta dels investigadors a les seves analítiques - En curs consulta dels càrrecs acadèmics a les seves analítiques (manteniment organigrama de càrrecs) - Pendent consulta dels proveïdors a la situació de les factures

  18. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 1: Administració electrònica

  19. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 1: Administració electrònica Accions realitzades: Serveis de RR.HH. i de Nòmines (II) Serveis UIB Digital: 1a Fase: · Control presència (fitxatges, permisos i llicències) · Consulta retribucions (Nòmina i IRPF) 2a. Fase: · Pla de formació (sol·licituds, incidències, detecció de necessitats formatives) · Avaluació per competències

  20. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 2: Qualitat i Espai Europeu d’Educació Superior Objectius: 1) Contribuir a la implantació del sistema de garantia intern de qualitat de la UIB (SGIQ) 2) Establir els procediments que assegurin laparticipació dels grups d’interés, la informaciópública i la rendició de comptes. 3) Promoure noves iniciatives i fórmules de gestió, per adaptar l’administració de la UIB al model EFQM 4) Implementar mesures i oferir la formació necessària per assegura la gestió del personal dins un marc d’aprenentatge, participació i innovació

  21. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 2: Qualitat i Espai Europeu d’Educació Superior Accions realitzades: - Acord executiu del dia 16 de febrer de 2010 pel qual es crea la comissió de garantia de qualitat (CGQ) de cada servei o unitat i es donen directrius per a la implantació d’un sistema de qualitat de la gestió. - Constitució de 28 CGQ de serveis i oficines a les que hi participen un total de 148 persones del PAS, formades i assessorades pel SEQUA.

  22. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 2: Qualitat i Espai Europeu d’Educació Superior • Participació del PAS a 36 CGQ dels títols de grau i a 26 de màster, que reben assessorament permanent i han rebut formació específica per part del SEQUA els dies: • 24 i 25 de setembre i 14 i 19 d’octubre de 2009 formació específica per als membres de les CGQ de grau. • 3 i 4 de març de 2010 per als de postgrau

  23. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 2: Qualitat i Espai Europeu d’Educació Superior • Formació, assessorament i suport tècnic permanent per a l’elaboració de les Cartes de Servei i de Compromís. • Realització de diferents sessions de formació el 2010 en relació a les cartes: • 10 de febrer • 25 de març • 14 de maig • Actualment hi ha 25 Cartes de Servei i de Compromís publicades a la web de la UIB

  24. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 2: Qualitat i Espai Europeu d’Educació Superior • Revisió i adaptació del procés GERQUIS (Queixes i suggeriments) • Dotació d’un model unificat de bústia de queixes i suggeriments a totes les webs dels serveis i unitats administratives

  25. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 2: Qualitat i Espai Europeu d’Educació Superior • Formació en relació al nou model EFQM de 2010 adreçada als caps de servei i responsables. • Organització d’un seminari per conèixer les bones pràctiques en relació al model EFQM d’un organització guanyadora del premi Balears exce.lent (Brújula Telecom)

  26. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 3: Política de PAS Objectiu: Potenciar el Personal d’Administració i Serveis garantint els principis d’equitat, justícia i professionalitat.

  27. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 3: Política de PAS • Accions realitzades: • Dotació de places i millora de retribucions: • - Dotació de noves places als serveis més deficitaris i millora gradual de les retribucions complementàries de les places estructurals creades per Acord Normatiu 8281/2007. • - Reforç de l’estructura organitzativa dels serveis administratius dels centres. • - Reforç del suport a la recerca, amb la millora de personal adscrit a determinades unitats.

  28. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 3: Política de PAS 2. Convocatòries de promoció interna - Cossos Generals: 4 C1 a A2 11 C2 a C1 - Cossos específics: · 1 S. Biblioteca i Doc. A2 / A1 · 1 S. Cientificotècnics A2 / A1 · 2 CTI A2 / A1 · 4 CTI C1 / A2 · 1 S. Informació C1 / A2 · 1 OSR C1 / A2 · 1 S. Audiovisuals C1 / A2

  29. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 3: Política de PAS 3. Convocatòria depromoció interna horitzontal del PAS laboral. 4. Convocatòria d’accés a persones amb discapacitat, una plaça. 5. Convocatòria de promoció interna carrera horitzontal (29 promocions) 6. Convocatòria de lliure designació, dues places 7. Durant aquest període s’han cobert 70 places amb concursos de comissions de serveis, amb la conseqüent millora del personal.

  30. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 3: Política de PAS • Accions realitzades: • 8. Aprovació de la normativa que regula el procediment de carrera horitzontal del PAS • 9. Aprovació A. E. Àrees de gestió del catàleg de llocs de treball del PAS • 10. Modificació de la normativa que regula les borses d’interins. Pendent d’aprovació

  31. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 3: Política de PAS • 10. Millores en el Pla de Formació: • - De gestió: convocatòria, adjudicació, seguiment. • - Oferta formativa per àrees de gestió. • - Seguiment: aprofitament, enquesta formador, avaluació de l’impacte. • - Enquesta de detecció de necessitats formatives: 53,68 % de participació. Pla de Formació 2011: 46 noves accions formatives. • - Modificació de la normativa del Pla de formació. • - Introducció de proves de nivell d’anglès, word i excel i distribució dels alumnes segons els resultats. • - Acceptació per la Comissió de Formació dels certificats de nivell (segons directrius del Servei Lingüístic) com a mèrits per l’expedient administratiu. • - Introducció al Pla de Formació de cursos adreçats a unitats petites amb necessitats molt específiques. • - Signatura del Conveni amb l’EBAP per tal de poder accedir amb més garanties als cursos que s’ofereixen. • - Inici del projecte d’unificació de les bases de dades de totes les unitats adm. que gestionen formació.

  32. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 3: Política de PAS 11. Revisió del procés d’avaluació per competències: reunions caps, recull de suggeriments, anàlisis de resultats: S’ha confeccionat un nou qüestionari més adaptat a les necessitats de tota la comunitat. 12. Instal·lació de les noves terminals de control de presència. Incorporació de les noves targetes de proximitat. Sol·licitud de les mateixes per UIBDigital.

  33. EL PLA D’ACTUACIÓ 2009-10Eix 3: Política de PAS 13. S’han format 3 grups de treball - Redacció de les bases dels diferents processos selectius. Estat en procés - De revisió de la normativa de jornada, permisos i vacances. Estat en procés - D’estudi de les retribucions del PAS. Estat en procés.

  34. SEGONA PART INFORMACIÓ SOBRE EL CONTEXT I LES PERSPECTIVES DEL SISTEMA UNIVERSITARI ESPANYOL

  35. EU2015. Què és? (I) • És una iniciativa del Govern d’Espanya encaminada a la modernització de les universitats espanyoles. • Vol promoure les millores necessàries que facilitin l’eficiència i l’eficàcia socials de la universitat i incrementar la seva contribució socio-econòmica. • És un procés del SUE per escometre els eixos estratègics de millora i modernització de la universitat proposats per la Comissió Europea. • El seu punt de partida és el desenvolupament de l’EEES i la coordinació de l’I+D en el marc de l’Espai Europeu d’Investigació.

  36. EU2015. Què és? (II) • És una iniciativa dinàmica que pretén la modernització, mitjançant l’excel·lència docent i científica, la internacionalització del SUE i la seva implicació en la millora de la innovació. • Vol promoure: • L’especialització i la diversificació de les universitats • Reforçar el paper social de la universitat • Impulsar la mobilitat • Fomentar l’apropament entre la universitat i el sector empresarial • Millorar la governança, disminuïnt la burocratització i actualitzant els sistemes de control i seguiment • Modernitzar i millorar la visibilitat internacional (Campus d’Excel·lència)

  37. EU2015. SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA • Promoure accions d’austeritat i estalvi. • Planificar i accelerar canvis estructurals. • Millorar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió econòmica, acadèmica i administrativa. • Preparar-se per contribuir a la promoció d’un nou model social i econòmic.

  38. EU2015. VISIÓ DE LES UNIVERSITATS. • Acadèmicament més preparades • Més eficients • Més internacionalitzades • Prestar més atenció a la col·laboració interuniversitària • Aliances estratègiques amb altres institucions i agents • Reconeixement social • Més valorades i millor finançades per les diferents administracions i per la societat

  39. EU2015. PER QUÈ? (I) • Situació econòmica • Nova concepció de l’ensenyament i l’aprenentatge a la universitat • Novetats a l’activitat del professorat • Compromís del propi estudiant en el procés d’aprenentatge (Beques salari) • Responsabilitat social de la universitat • Debat crític sobre l’actual sistema universitari • Preocupació per l’equitat, l’excel·lència i la qualitat

  40. EU2015. PER QUÈ? (II) • Necessitat d’integrar objectius relacionats amb l’excel·lència docent, els aprenentatges dels estudiants, la gestió, la investigació junt amb la responsabilitat social • La universitat ha de jugar un paper rellevant com a agent clau en la consolidació d’una economia sostenible i responsable i facilitar l’adaptació als canvis en el mercat de treball • És necessari introduir canvis en la cultura expansiva i augmentar l’eficiència i la coordinació • Millorar la gestió de les universitats • Etc.

  41. EU2015. OBJECTIUS (I) • Determinar la missió i el nou paper de les universitats com a servei públic i de generació de coneixement • Desenvolupar la formació universitària d’acord amb els criteris de qualitat i adequació social • Incrementar la capacitat investigadora i el seu impacte, el benestar i la competitivitat d’Espanya • Millorar les capacitats de les universitats, per tal de que serveixin a les necessitats socials i econòmiques • Millorar la competitivitat, la visibilitat i la projecció internacional

  42. EU2015. OBJECTIUS (II) • Incrementar el finançament de les universitats en base a objectius • Millorar la política de beques • Augmentar l’autonomia i l’especialització, així com la rendició de comptes • Oferir suport al desenvolupament professional i la valoració social del personal universitari

  43. EU2015. SEGUIMENT I AVALUACIÓ • El sistema de seguiment i avaluació de l’EU2015 (SEU 2015) és un instrument per controlar i avaluar l’estratègia. • Analitzar les seves fases, el seu disseny, el seu impacte, els seus resultats, etc. • Grup Assessor Internacional d’Alt Nivell (GAIN) • Comissió de seguiment de l’EU2015 (COSEU)

  44. EU2015. MISSIÓ DE LA UNIVERSITAT (I) • Redefinició de la missió de la universitat: • Respondre al repte de formar amb una alt nivell de qualitat als ciutadans. La societat necessita ciutadans amb un alt nivell formatiu i amb una visió crítica i creativa del món. • Realitzar una investigació dirigida a la resolució innovadora dels problemes. • Atendre a l’aplicació del coneixement als àmbits productius. • Jugar un paper protagonista en la intensificació de la cohesió social, la cultura i els valors ciutadans, exercint una alta responsabilitat social.

  45. EU2015. MISSIÓ DE LA UNIVERSITAT (II) • Conceptes clau: • Suficient autonomia científica, acadèmica i de gestió • Millorar la governança • Professionalitzar la gestió de recursos humans, financers i materials • Incrementar la responsabilitat davant la societat mitjançant la rendició de comptes • Augmentar la mobilitat geogràfica i intersectorial (Lliure circulació del coneixement) • Augmentar la interdisciplinarietat per tal de poder respondre a les noves necessitats

  46. EU2015. MISSIÓ DE LA UNIVERSITAT (III) • Conceptes clau: • Impulsar la diferenciació i especilització de les universitats en àmbits temàtics, geogràfics i funcionals en base a les fortaleses de cada institució • Millorar l’empleabilitat dels titulats • Fomentar una cultura emprenedora • Posar el coneixement al servei de la societat • Cercar l’excel·lència i participar en xarxes transnacionals • Incrementar la visibilitat i l’atractiu de les universitats espanyoles a la resta del món • Incrementar la capacitat d’atreure, retenir i motivar als millors

  47. EU2015. LÍNIES ESTRATÈGIQUES • Missions: • Docècia i formació • EEES • Formació permanent • Investigació • Transferència de coneixement i tecnologia • Responsabilitat social universitària • Persones • Personal docent i investigador • Estudiants • Personal d’administració i serveis • Capacitats • Governança • Finançament • Internacionalització • Avaluació individual i col·lectiva • Entorn • Campus d’Excel·lència internacional

  48. EU2015. LÍNIES ESTRATÈGIQUES • Persones • Personal docent i investigador • Estudiants • Personal d’administració i serveis. Accions: • Millorar la relació PAS-PDI en els serveis de suport a la innovació i a la docència, especialment incorporant tècnics FP. • Millorar la qualificació professional. Planificació de la carrera del PAS. • Reformulació funcional de les actuals plantilles • Augmentar la flexibilitat i l’adaptabilitat • Racionalitzar les plantilles • Impulsar al PAS que presta serveis en activitats d’investigació. Dignificar les carreres professionals dels tècnics que donen suport als grups d’investigació • Incentivar la participació del PAS en iniciatives de creativitat i emprenement en el marc de els polítiques de potenciació de la creació d’empreses innovadores mitjançant permissos especials temporals

  49. EU2015. LÍNIES ESTRATÈGIQUES • Capacitats • Governança. Objectius: • Revisar els equilibris entre l’autonomia i la rendició de comptes. El principi de responsabilitat social ha de ser protagonista en la cultura organitzativa • Assegurar la viabilitat econòmica de les universitats, desenvolupant un model de finançament per promoure l’excel·lencia acadèmica i l’impacte socio-econòmic • Finançament • Internacionalització • Avaluació individual i col·lectiva

  50. EU2015. LÍNIES ESTRATÈGIQUES • Capacitats • Governança. Objectius • Finançament: • Àrees • Nou model de beques. Preus públics de matrícula. Creació de l’observatori universitari de beques, ajudes a l’estudi i rendiment acadèmic • Equitat financera institucional de les comunitats autònomes • Recursos humans. Nou estatut del PDI. Adaptació dels RRHH a l’EEES. Carrera docent i investigadora. Atracció del talent. • Adaptació d’infraestructures universitàries a l’EEES. Campus d’Excel·lència internacional • Investigació, desenvolupament tecnològic i potenciació de la innovació • Eficiència i eficàcia de la gestió. Rendició de comptes i informació pública (SIIU). • Internacionalització • Avaluació individual i col·lectiva