v voj kolstv na na em zem po 2 sv tov v lce n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VÝVOJ ŠKOLSTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE PowerPoint Presentation
Download Presentation
VÝVOJ ŠKOLSTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

VÝVOJ ŠKOLSTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE - PowerPoint PPT Presentation

gyala
181 Views
Download Presentation

VÝVOJ ŠKOLSTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VÝVOJ ŠKOLSTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE VY-32-INOVACE-PED-115 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE:Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: Československá pedagogická společnost, školský zákon, zákon o vysokých školách, pedagogický slovník, Česká asociace pedagogického výzkumu

 2. Koncepce našeho školství, zasaženého v letech 1939 – 1945 fašistickou ideologií, byla v letech 1945 – 1948 v centru pozornosti všech politických stran • Po roce 1948 přebírá odpovědnost KSČ, je zavedena důsledná koncepce jednotného školství formulovaná řadou školských zákonů a reforem, které však prakticky nikdy nebyly plně realizovány a nepřinesly očekávané výsledky. • Vedla k pasivitě a průměrnosti i k nižší odborné úrovni našeho školství

 3. v roce 1964 vzniká Československá pedagogická společnostjako organizace, která usiluje o rozvoj a integraci pedagogických snah ve společnosti • zájem pedagogické vědy se rozšířil z oblasti školské, kam tradičně směřoval, i na oblast výchovy mimoškolské a rodinné a vedle výchovy dětí a mládeže se stále více zaměřoval i na oblast dospělých, a to i v postproduktivním věku

 4. didaktika tohoto období se (ve shodě se zahraničními tendencemi) musela vyrovnat především s problematikou programovaného učení, s inovací didaktických prostředků na úrovni soudobé techniky, s modernizací vyučovacích metod apod. • 1984 vydán školský zákon, který je platný v současné době(novela z května 1990) – snížil desetiletou povinnou školní docházku na devítiletou

 5. Česká pedagogická teorie se rychle vrací ke svým kořenům, k husitskému odkazu, ke Komenskému, k Lindnerovi, Masarykovi a především k tradicím rozvíjených za předmnichovské republiky • obnovují se a prohlubují tradiční kontakty se západní pedagogikou, roste zájem o alternativní školu, hledá se odpověď na základní problémy výchovy v moderním světě • koncipování teoretických základů liberální výchovy naší mladé generace v podmínkách demokracie

 6. vedle státních škol vzniká široká síť škol soukromých, liberalizují se cíle, obsah, formy i metody výchovy a vzdělávání • podstatně se rozšířila síť vysokých škol, zvláště univerzit • 1995 – novela školského zákona, stanovila devět let školní docházky plnit na základních školách

 7. 1995 byl novelizován zákon o předškolních a školských zařízeních(původně z roku 1976) • duben 1998– zákon o vysokých školách – umožnil rozvoj neuniverzitního a soukromého sektoru v oblasti vysokého školství. • Změnil právní postavení vysokých škol, které už nejsou institucemi státními, ale veřejnoprávnímia disponují vlastním majetkem

 8. k významnému rozvoji došlo po roce 1990 také v oblasti pedagogické teorie. Do centra pozornosti se dostaly zvláště tyto oblasti pedagogického zkoumání: • filozofie výchovy a obecná pedagogika –podstata a proměny alternativního školství • didaktické problémy • speciální pedagogika • pedagogika rodinná

 9. významným počinem bylo v roce 1995 vydání Pedagogického slovníku(Průcha, Walterová,Mareš) • v roce 1992 je založena Česká asociace pedagogického výzkumu, která sdružuje výzkumné pracovníky, učitele i další odborníky k podpoře pedagogického výzkumu.

 10. současné trendy pedagogiky • deideologizace vědy– žádný vědní obor by neměl být poznamenám politikou • humanizace– polidštit vztah učitel – žák, respektování žáka jako svobodné osobnosti • demokratizace – všichni by se měli učit všemupodle svých schopností, demokratické je dostat každého žáka na úroveň maxima, nedemokratické je srovnávání žáků – u dětí se objevuje fenomén neúspěšnosti • autentičnost– žák ve škole prožívá to, co v životě

 11. konkretizace– snaha odklonit se od obecných tezío výchově a vzdělávání, které stejně nepomáhají • dovednostní zřetel • induktivní přístup – od jednotlivostí k závěrům • psychologizace– psychické poznatkyje třeba uplatňovat při poznávání dítěte • subjektivizace– chápat žáka, studenta jako samostatnou a zodpovědnou bytost, dítě by mělo mít možnost volby • atraktivnost – motivovat žáky

 12. POUŽITÉ ZDROJE: JŮVA, V. a JŮVA, V.: Stručné dějiny pedagogiky. 1.vyd. Brno: Paido, 1997. 80 s. ISBN 80-85931-43-5 PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. 1.vyd. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3 www.glassschool.cz