slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ändringar i stödansökan 2014 Arealbaserade stöd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ändringar i stödansökan 2014 Arealbaserade stöd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Ändringar i stödansökan 2014 Arealbaserade stöd - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Ändringar i stödansökan 2014 Arealbaserade stöd Landsbygdsverket / Avdelningen för landsbygdsnäringar / Enheten för arealstöd. Innehåll. Att rita in jordbruksskiften på kartbilagan Direktstöd Modulering och ändringar i de maximala beloppen av direktstöd Finansiell disciplin Gårdsstöd

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ändringar i stödansökan 2014 Arealbaserade stöd' - gwylan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ändringar i stödansökan 2014

Arealbaserade stöd

Landsbygdsverket/ Avdelningen för landsbygdsnäringar / Enheten för arealstöd

inneh ll

Innehåll

Attrita in jordbruksskiftenpåkartbilagan

Direktstöd

Moduleringochändringar i de maximalabeloppen av direktstöd

Finansielldisciplin

Gårdsstöd

Bidrag för proteingrödor och oljeväxter

Programbaserade stöd

Kompensationsbidrag (LFA) och LFA-tilläggsdel

Miljöstöd

Nationella stöd

att rita in jordbruksskiften r 2014

Att rita in jordbruksskiften år 2014

Jordbruksskiftena på basskiften i gemensam användning ritas in på papperskarta, andra jordbruksskiften ritas inte in

De som ansöker om stöd elektroniskt lämnar också in en papperskarta över skiften i gemensam användning

Ritas in på papperskarta enligt principerna för basskifteskorrigeringar

Kartan lämnas till kommunen före stödansökningstidens utgång

Jordbruksskiftena digitaliseras inte

Kartbilagorna skannas in i det elektroniska arkivet

att rita in skiften r 2015

Att rita in skiften år 2015

Basskiftenas jordbruksskiften ritas in på kartan om det finns fler än ett jordbruksskifte på basskiftet

20 % av basskiftena har fler än ett jordbruksskifte

Enligt planerna kan jordbruksskiftena anmälas elektroniskt i samband med stödansökan 2015

varf r ocks jordbruksskiftena p kartan

Varför också jordbruksskiftena på kartan?

Bygger på ECA:s (revisionsrättens) observation vid systemkontrollen år 2011

Grunderna för observationen i förordning 1122/2009 (artiklarna 6 och12)

- jordbruksskiftets placering måste visas

- jordbruksskiftena identifieras på ett tillförlitligt sätt

Enligt ECA ger ansökningarna inte alltid den information som behövs för att lokalisera och mäta skiftena och bad att nödvändiga åtgärder ska vidtas

Kommissionen har inte utfört arealkontroll efter ECAs kontroll

- kommissionens kontroller leder till eventuella finansiella korrigeringar

modulering och maximalt belopp av direktst d

Moduleringochmaximaltbelopp av direktstöd

Modulering tillämpas inte längre på direktstöd år 2014

Det maximala beloppet av direktstöd minskar,

570 548 000 €  523 247 000 €

Gårdsstödet ca 8,2 % (minskning av de enhetliga delarna, tilläggsdelarna och reserven)

Tackbidraget ca 8,3 % (minskning av stödnivåerna)

Stöden enligt art. 68 ca 8,3 % (minskning av stödnivåerna)

Ansvarsperson: Jussi Joutsiniemi

finansiell disciplin

Finansiell disciplin

Tillämpades för första gången i fjol

Syftet är att årligen samla in medel för betydande kriser som drabbar produktion eller distribution av jordbruksprodukter.

Tillämpas också när prognoserna visar att de årliga maximala beloppen av direktstöd kommer att överskridas på EU-nivå

Om alla medel som samlats in för krisåtgärder inte används återbetalas de oanvända medlen till jordbrukarna (tillvägagångssättet öppet)

Förslag till procentsats för minskningen före utgången av mars, beslut om procentsatsen senast 1.12. I fjol var procentsatsen 2,453658

finansiell disciplin1

Finansiell disciplin

Den del som överstiger 2000 euro av det sammanlagda beloppet av direktstöd som beviljas jordbrukarna skärs ner innan stöden betalas ut

Gårdsstöd

Bidrag för proteingrödor och oljeväxter

Bidrag för stärkelsepotatis

Bidrag per tacka

EU:s bidrag för nötkreatur

EU:s bidrag för mjölkkor

Kvalitetsbidrag för slaktlamm

Ansvarsperson: Jussi Joutsiniemi

g rdsst d

Gårdsstöd

Stödvillkoren ändras inte 2014

Utöver den ovan nämnda budgetminskningen har tilläggsdelarna för tjurar och stutar, stärkelsepotatis, mjölk och socker minskats med de procentandelar som fastställs i förordningen

De enhetliga delarnas värden 2014 är:

232,51 euro/ha i region A

194,29 euro/ha i regionerna B-C1

170,33 euro/ha i regionerna C2-C4

Den behörighet att ensam underteckna blanketter som tilldelats den primära odlaren på blankett 455 gäller inte överföring av stödrättigheter (blanketterna 103A och 103B, alla ägares underskrifter eller fullmakter behövs fortfarande!

Ansvarspersoner:

Raija Kangassalo och Jussi Joutsiniemi (beviljande) /

Kirsi Roininen (tillsyn)  frågor om tillsynen valvontakysymykset@mavi.fi

bidrag f r proteingr dor och oljev xter

Bidrag för proteingrödor och oljeväxter

Stödvillkoren ändras inte 2014

- Stödberättigande grödor på minst 10 % av åkerarealen

Stödets maximala belopp är 5 961 000 € år 2014

Stödnivån var 91,5 €/ha och den beviljade arealen 70 500 ha år 2013

Ansvarspersoner: Jussi Joutsiniemi (beviljande)/ Kirsi Roininen (tillsyn)  frågor om tillsynen valvontakysymykset@mavi.fi

slide13

Programbaserade stöd

Ansökningsförordning i mars 2014

kompensationsbidrag lfa och lfa till ggsdel

Kompensationsbidrag (LFA) och LFA-tilläggsdel

Förbindelser som upphör kan förlängas med ett år (de som ingått förbindelse år 2009), över 65-åriga får förlänga

Icke stödberättigande arealer i förbindelsen bara från över 65-åriga och via ägoreglering

Inga nya förbindelser år 2014 (inga fullmakter i budgeten)

Förbindelserna kan delas (skilsmässa, upplösning av sammanslutning eller bolag, arvskifte eller GEV till flera)

Ansvarspersoner:

LFA: Antti Hietala (beviljande) / Teemu Polvi (övervakning)

LFA-tilläggsdel: Lea Anttalainen (beviljande) / Anne-Maria Mettälä (övervakning)

 frågor om tillsynen valvontakysymykset@mavi.fi

milj st d

Miljöstöd

Förbindelser som upphör kan förlängas med ett år (de som ingått förbindelse år 2007-2009), över 65-åriga får förlänga

Vidförlängning av förbindelsenkanvissatilläggsåtgärderändrasvide-stödansökanellerpåblankett 438

Icke stödberättigande arealer i förbindelsen bara från över 65-åriga och via ägoreglering

Inga nya förbindelser år 2014 (inga fullmakter i budgeten)

Förbindelserna kan delas (skilsmässa, upplösning av sammanslutning eller bolag, arvskifte eller GEV till flera)

Ansvarspersoner: Markku Kuoppa-aho, Hanna Ketomäki(beviljande) frågorommiljöstödet i allmänhetymparistotuki@mavi.fiTeemu Polvi (övervakning)  frågoromövervakningenvalvontakysymykset@mavi.fi

milj specialst d 1 2
Miljöspecialstöd 1/2

Förlängning av avtal

 • Ansökan med blankett 217 – NTM-centralen postar (också suomi.fi)
 • Avtal som löper ut våren 2014 förlängs på ansökan med ett (1) år till våren 2015. Avtal som löper ut hösten 2014 förlängs inte. Över 65-åriga får förlänga.
 • Stöd för placering av flytgödsel i åker kan betalas för flytgödsel som spridits senast 30.9 (avtal som löper ut på hösten)
 • Ändringar av avtal i samband med förlängning:
  • Ekoavtalets gårdstyp får ändras vid förlängning, inget nytt avtal. (SRf 366/2007 24 §,  fördelar med tanke på miljön)
  • Ekoavtalet kan ersättas med ett nytt avtal om tillskottsarealen är större än 2 ha. Ansökan på blanketterna 215K eller 215E.
  • I ett avtal om lantraser kan man lägga till djur för tilläggsåret genom att lämna in blankett 218E, man måste också komma ihåg blankett 218M, samt vid behov 254 (ska lämnas in om den inte har lämnats in förut).
milj specialavtal 2 2

Miljöspecialavtal 2/2

Nya specialstödsavtal

Ekoavtal

Områden där en icke produktiv investering genomförts: skötsel av våtmarker och skötsel av vårdbiotoper (jordbrukare och föreningar)

Nya icke produktiva investeringar går inte att söka

Ökning av ekoavtalsarealen

- till 2012 och 2013 års avtal kan fogas 50 % eller 2 ha med beaktande av tidigare tillskottsarealer, nytt femårigt avtal om mer än så

- för 2008-2011 års avtal kan nytt avtal ingås om tillskottsarealen är större än 2 ha

Ansvarspersoner: Hanna Ketomäki, Antti Hietala, Ulla Sihto (beviljande)  frågor om stödvillkor: ymparistotuki@mavi.fiTeemu Polvi,Heikki Pajala, Anne-Maria Mettälä (övervakning)  frågor om övervakningenvalvontakysymykset@mavi.fi

nationella kerst d

Nationella åkerstöd

Inga ändringar av stödnivåerna, stödvillkoren och andra detaljer år 2014 när det gäller allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd, hektarstöd till unga jordbrukare, nationellt stöd för sockerbeta, hektarstöd för husdjurslägenheter och stöd för specialväxter i södra Finland.

Det maximalabeloppet av de minimis-stödharhöjtstill 15 000 euro; ett lika stortanslagsom i fjoltorde vara disponibelt för transportstödet för sockerbeta

Ansvarspersoner: Lea Anttalainen (beviljande) / Tiina Koivula, Heikki Pajala, Anne-Maria Mettälä (övervakning)  frågor om övervakningen valvontakysymykset@mavi.fi

slide20
Tack!

Närmare upplysningar:

www.mavi.fi/vipu

www.mavi.fi

info@mavi.fi

tukihaku@mavi.fi

lomake@mavi.fi

fornamn.efternamn@mavi.fi