Koulutustilit – väliraportin johtopäätöksiä - PowerPoint PPT Presentation

gwylan
koulutustilit v liraportin johtop t ksi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koulutustilit – väliraportin johtopäätöksiä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koulutustilit – väliraportin johtopäätöksiä

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Koulutustilit – väliraportin johtopäätöksiä
89 Views
Download Presentation

Koulutustilit – väliraportin johtopäätöksiä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Koulutustilit – väliraportin johtopäätöksiä Ida Mielityinen 17.8.2012 Kansalaisopistojen rehtoripäivä

  2. Mikä tili? (hallitusohjelma ja Kesu) • Kansalaisille – tavoitteena universaali järjestelmä • Aikuiskoulutusjärjestelmässä suunnattaisiin julkista rahoitusta uudelleen yksilöiden tilien kautta • Ensisijaisesti lyhytkestoiseen/osa-aikaiseen opiskeluun, tutkintoa täydentävään koulutukseen • Sähköinen sivistyskeskus ja Sade-hanke - tarjonnan selkiyttäminen sekä laadunvarmistus JA hakeutumispalvelut

  3. Miksi? (hallitusohjelma ja Kesu) • Osallistuminen ei jakaudu tasaisesti • Tarjontapainotteisuus • Tarjonnan kohtaamattomuus yksilöiden erilaisten koulutustarpeiden kanssa • Tarjonnan näkyvyyttä ja vertailtavuutta parannettava • Koulutuksellisen tasa-arvon parantaminen eli aliedustettujen ryhmien aseman parantaminen – hallitusohjelmassa liitetään vapaan sivistystyön kehittämiseen erityisesti

  4. Johtopäätöksiä – tilanne nyt • Rahoitusjärjestelmä hajanainen ja yksilön vaikea arvioida edullisin tapa hankkia koulutusta • TNO-palveluiden puute iso ongelma – vastuutaho! • Koulutusmaksut eivät Suomessa kovin korkeita, koska koulutus vahvasti subventoitu – vaikea selvittää tosiasiallisia maksuja • Järjestelmään ei ole tuotu elementtejä, jotka lisäävät SUORAAN yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa koulutuksen tarjontaan TOISAALTA on paljon elementtejä, jotka tukevat samoja tavoitteita

  5. Johtopäätöksiä • Useita tavoitteita EI saavuteta ainoastaan tilimallin avulla  tarvitaan esimerkiksi rahoitus- ja ohjausjärjestelmän keinoja MUTTA tilit eivät voi tulla nykyisen rahoitusjärjestelmän päälle vaan täytyy karsia • Jos tärkein tavoite on aliedustettujen aseman parantaminen, koulutustilit vaativat rinnalleen muita keinoja • Koulutuksentarjonnan lisääntyminen edellyttäisi riskinottoa koulutuksenjärjestäjiltä  osa toimii jo nyt hyvin kilpailluilla markkinoilla • SADE-hankeeseen koko aik.koul.tarjonta –(ml. Työvoimakoulutus)  epätodennäköistä ja haasteena lyhyet koulutukset • Tilit ja koulutuksen ennakointi  osa tavoitteista saavutettaisiin paremmalla ennakoinnilla?

  6. Johtopäätöksiä • Kullakin koulutusmuodolla rahoitukselliset reunaehdot syntyvät useista ja erilaisista tekijöistä  tilin kautta kulkevaa rahoitusosuutta olisi tarkasteltava koulutusmuodoittain • Tilit edellyttäisivät nyk. vos-järjestelmän ja muun julkisen rahoituksen perusteiden muuttamista • Reagointiherkkyys vs koulutuksen laatu  vaikea yhdistelmä

  7. Vaihtoehdot • Miltä momenteilta rahat julkisesta rahoituksesta? • Kenelle? • Mihin koulutukseen voi käyttää? • Maksajat? Työantaja? Yksilö itse? • Miten huomioidaan erityisryhmät? Huomioidaanko tilimallissa lainkaan?

  8. Vapaa sivistystyö ja koulutustilit • Kenttä suuressa muutoksessa • Käytössä olevissa opintoseteleillä jo nyt tilin kanssa samoja tavoitteita • Kuntarahoituksen osuus ja suhde VOS-uudistukseen