slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sejak kapan timbul rasa takut pada diri manusia ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Sejak kapan timbul rasa takut pada diri manusia ? - PowerPoint PPT Presentation


  • 168 Views
  • Uploaded on

Sejak kapan timbul rasa takut pada diri manusia ?. “ Ia menjawab : ‘ Ketika aku mendengar , bahwa Engkau ada dalam taman ini , aku menjadi takut , karena aku telanjang ; sebab itu aku bersembunyi ’” ( Kejadian 3 : 10). Rasa takut timbul dalam diri manusia ketika dosa ada .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sejak kapan timbul rasa takut pada diri manusia ?' - gwidon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Sejakkapantimbul rasa takutpadadirimanusia?

“Iamenjawab: ‘Ketikaakumendengar, bahwaEngkauadadalamtamanini, akumenjaditakut, karenaakutelanjang; sebabituakubersembunyi’”(Kejadian3: 10)

Rasa takuttimbuldalamdirimanusiaketikadosaada.

Takutdandosaakansirnapadawaktu yang bersamaan.

Firman Allah penuhdenganjanji-janji yang dapatmenolongkitauntuktidakmerasatakut.

slide3
JANGAN TAKUT

“Hanya, janganlahmemberontakkepada TUHAN, danjanganlahtakutkepadabangsanegeriitu, sebabmerekaakankitatelanhabis. Yang melindungimerekasudahmeninggalkanmereka, sedang TUHAN menyertaikita; janganlahtakutkepadamereka” (Bilangan 14:9)

Terhadapmusuhmu

“LaluberkatalahDaudkepadaSalomo, anaknya: ‘Kuatkandanteguhkanlahhatimu, danlakukanlahitu; janganlahtakutdanjanganlahtawarhati, sebab TUHAN Allah, Allahku, menyertaiengkau. Iatidakakanmembiarkandanmeninggalkanengkausampaisegalapekerjaanuntukibadahdirumah Allah selesai’” (1 Tawarikh 28:20)

Ketikamelakukanpekerjaan Allah

“Engkautidakusahtakut, bilakemusnahandatang” (Ayub 5:21)

Terhadapkehancuran

Terhadapbinatang

“Binatang liar tidak akan kautakuti” (Ayub 5:22)

Ketikaengkaumemilikikesucianhati

“Maka sesungguhnya, engkau dapat mengangkat mukamu tanpa cela, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut” (Ayub 11:15)

slide4
JANGAN TAKUT

“Sekalipunakuberjalandalamlembahkekelaman, akutidaktakutbahaya, sebabEngkaubesertaku; gada-Mu dantongkat-Mu, itulah yang menghiburaku” (Mazmur 23:4)

Terhadap yang jahat, karena Allah besertamu

“Sebabitukitatidakakantakut, sekalipunbumiberubah, sekalipungunung-gununggoncangdidalamlaut” (Mazmur 46:3)

Bahkandalamgempabumi

“Mengapaakutakutpadahari-haricelakapadawaktuakudikepungolehkejahatanpengejar-pengejarku?” (Mazmur 49:6)

Pada hari-haricelaka

“Janganlahtakut, apabilaseseorangmenjadikaya, apabilakemuliaankeluarganyabertambah”

(Mazmur 49:17)

Ketikaseseorangmenjadikaya

“Engkautakusahtakutterhadapkedahsyatanmalam, terhadappanah yang terbangdiwaktusiang” (Mazmur 91:5)

Terhadapkedasyatanmalam

slide5
JANGAN TAKUT

“Iatidaktakutkepadakabarcelaka, hatinyatetap, penuhkepercayaankepada TUHAN” (Mazmur 112:7)

Terhadapkabarburuk

Terhadapapa yang dapatdilakukanorangterhadapmu

“TUHAN dipihakku. Akutidakakantakut. Apakah yang dapatdilakukanmanusiaterhadapaku?” (Mazmur 118:6)

“Tetapisiapamendengarkanaku, iaakantinggaldenganaman, terlindungdaripadakedahsyatanmalapetaka” (Amsal 1:33)

Terhadapmalapetaka

“Jangansebutpersepakatansegalaapa yang disebutbangsainipersepakatan, danapa yang merekatakutijanganlahkamutakutidanjanganlahgentarmelihatnya” (Yesaya 8:12)

Terhadapapa yang ditakutiolehorangjahat

“DengarkanlahAku, haikamu yang mengetahuiapa yang benar, haibangsa yang menyimpanpengajaran-Ku dalamhatimu! Janganlahtakutjikadiaibkanolehmanusiadanjanganlahterkejutjikadinistaolehmereka” (Yesaya 51:7)

Terhadapnistaan

slide6
JANGAN TAKUT

“Tetapiengkauini, baiklahengkaubersiap, bangkitlahdansampaikanlahkepadamerekasegala yang Kuperintahkankepadamu. Janganlahgentarterhadapmereka, supayajanganAkumenggentarkanengkaudidepanmereka!” (Yer. 1:17)

“PadasuatumalamberfirmanlahTuhankepadaPaulusdidalamsuatupenglihatan: "Jangantakut! Teruslahmemberitakanfirmandanjangandiam!”(Kisah 18:9)

Dalammemberitakan Firman

“Akuberkatakepadamu, haisahabat-sahabat-Ku, janganlahkamutakutterhadapmereka yang dapatmembunuhtubuhdankemudiantidakdapatberbuatapa-apalagi” (Lukas12:4)

Kepadamereka yang dapatmembunuhtubuh

“Jangantakutterhadapapa yang harusengkauderita! SesungguhnyaIblisakanmelemparkanbeberapaorangdariantaramukedalampenjarasupayakamudicobaidankamuakanberolehkesusahanselamasepuluhhari. Hendaklahengkausetiasampaimati, danAkuakanmengaruniakankepadamumahkotakehidupan” (Wahyu 2:10)

Terhadapmasalah yang akanengkauhadapiketikamengkhotbahkanInjil

slide7
TAKUTLAH

KepadaDia yang dapatmembunuhjiwa

“TakutlahterutamakepadaDia yang berkuasamembinasakanbaikjiwamaupuntubuhdidalamneraka” (Matius 10:28)

“Sebabjikaseorangberbuatbaik, iatidakusahtakutkepadapemerintah, hanyajikaiaberbuatjahat. Maukahkamuhiduptanpatakutterhadappemerintah? Perbuatlahapa yang baikdankamuakanberolehpujiandaripadanya. Karenapemerintahadalahhamba Allah untukkebaikanmu. Tetapijikaengkauberbuatjahat, takutlahakandia, karenatidakpercumapemerintahmenyandangpedang. Pemerintahadalahhamba Allah untukmembalaskanmurka Allah atasmereka yang berbuatjahat” (Roma 13:3-4)

Berbuat yang jahat

slide8
JANGAN TAKUT, PERCAYALAH PADA ALLAH

“Kemudiandatanglahfirman TUHAN kepada Abram dalamsuatupenglihatan: ‘Janganlahtakut, Abram, Akulahperisaimu; upahmuakansangatbesar’” (Kej. 15:1)

Allahadalahperisaimu

“Allah mendengarsuaraanakitu, laluMalaikat Allah berserudarilangitkepada Hagar, kata-Nyakepadanya: ‘Apakah yang engkaususahkan, Hagar? Janganlahtakut, sebab Allah telahmendengarsuaraanakitudaritempatiaterbaring’”(Kej. 21:17)

Allahmendengarmu

“Lalupadamalamitu TUHAN menampakkandirikepadanyasertaberfirman: ‘Akulah Allah ayahmu Abraham; janganlahtakut, sebabAkumenyertaiengkau; Akuakanmemberkatiengkaudanmembuatbanyakketurunanmukarena Abraham, hamba-Ku itu’” (Kej. 26:24)

“BukankahtelahKuperintahkankepadamu: kuatkandanteguhkanlahhatimu? Janganlahkecutdantawarhati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertaiengkau, kemana pun engkaupergi” (Yosua 1:9)

Allahbesertamu

“Dan berseru: ‘Camkanlah, haiseluruhYehudadanpendudukYerusalemdantuanku raja Yosafat, beginilahfirman TUHAN kepadamu: Janganlahkamutakutdanterkejutkarenalaskar yang besarini, sebabbukankamu yang akanberperangmelainkan Allah’” (2 Taw. 20:15)

Allahberperangbagimu

slide9
JANGAN TAKUT, PERCAYALAH PADA ALLAH

“Sekalipunakuberjalandalamlembahkekelaman, akutidaktakutbahaya, sebabEngkaubesertaku; gada-Mu dantongkat-Mu, itulah yang menghiburaku” (Mazmur 23:4)

Allahpergibersamamu

Allah adalahterangmu, keselamatanmudanbentenghidupmu

“Dari Daud. TUHAN adalahterangkudankeselamatanku, kepadasiapakahakuharustakut? TUHAN adalahbentenghidupku, terhadapsiapakahakuharusgemetar?(Mazmur 27:1)

“Sungguh, Allah itukeselamatanku; akupercayadengantidakgementar, sebab TUHAN ALLAH itukekuatankudanmazmurku, Iatelahmenjadikeselamatanku” (Yesaya 12:2)

Allah-lahkekuatanmu, mazmurmudankeselamatanmu

“Katakanlahkepadaorang-orang yang tawarhati: ‘Kuatkanlahhati, janganlahtakut! Lihatlah, Allahmuakandatangdenganpembalasandandenganganjaran Allah. Iasendiridatangmenyelamatkankamu!’”(Yesaya 35:4)

Allahituadil

slide10
JANGAN TAKUT, PERCAYALAH PADA ALLAH

“SebabAkuini, TUHAN, Allahmu, memegangtangankananmudanberkatakepadamu: ‘Janganlahtakut, Akulah yang menolongengkau” (Yesaya 41:13)

Allahmenuntunmu

“Sesuaidenganjanji yang telahKuikatdengankamupadawaktukamukeluardariMesir. Dan Roh-Ku tetaptinggalditengah-tengahmu. Janganlahtakut!” (Hagai 2:6)

Roh Kudus besertamu

Engkausangatbernilaibagi Allah

“Sebabitujanganlahkamutakut, karenakamulebihberhargadaripadabanyakburung pipit” (Matius10:31)

“Janganlahtakut, haikamukawanankecil! KarenaBapamutelahberkenanmemberikankamuKerajaanitu” (Lukas 12:32)

KitalahahliwarisKerajaanSurga

slide11
KEUNTUNGAN PERCAYA PADA ALLAH

Damai, kepastian, danharapan yang diberikanolehimankepadaorang-orangpercaya, tanpadiragukanlagidapatmempengaruhisikap mental yang akanberpengaruhterhadapkeseluruhankesehatan.

Hati yang gembira, adalahobat yang manjur, karenaseringkaliobatdoktermemilikiefeksamping yang menggangukesehatan.

Mengetahuidanmengalamirealitaskasih Allah dapatmemberikanefek yang menenangkan, mengurangistresdankualitaskesehatan yang menurun yang seringkaliterjadi. Yesus, kenallahkasih-Nyadanperlindungan-Nya. InidapatdiperolehdenganmembacaFirman-Nyasetiaphari, melaluidoa, melaluiberbicarakepada Allah sepertikepadaseorangsahabat, danmelaluimerenungkantabiat-Nyasebagaimana yang dinyatakanmelaluialamdanKitabSuci.

Imandapatmenciptakanmukjizatkesembuhandaripenyakitataumemberikanpengaruh yang positifkepadaprosesalami yang menuntunkepadakesembuhan.

slide12
“Janganlahtakut, sebabAkumenyertaiengkau, janganlahbimbang, sebabAkuiniAllahmu; Akuakanmeneguhkan, bahkanakanmenolongengkau; Akuakanmemegangengkaudengantangankanan-Ku yang membawakemenangan”

Yesaya 41:10

ad