modra december 2006 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modra , december 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modra , december 2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Modra , december 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Phare Twinning Project SK 05/IB/EN/01. Modra , december 2006. Stanovenie hodnôt environmentálnych noriem kvality pre vodu a posilnenie krajských a obvodných úradov životného prostredia pri implementácii kontroly a monitorovania vôd. Twinning Project SK/05/IB/EN/01. Ľudmila Strelková

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Modra , december 2006


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
modra december 2006

Phare Twinning Project SK 05/IB/EN/01

Modra,december 2006

Stanovenie hodnôt environmentálnych noriem kvality pre vodu a posilnenie krajských a obvodných úradov životného prostredia pri implementácii kontroly a monitorovania vôd

Twinning Project SK/05/IB/EN/01

Ľudmila Strelková

Ministerstvo životného prostredia SR

ACEL

slide2

Phare Twinning Project SK 05/IB/EN/01

Komplexnou právnou úpravou v oblasti vôd je

Zákon č. 364/2004 Z. z. o  vodách a  o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), novelizovaný zákonom č. 587/2004 Z. z. a v roku 2005 zákonmi

č. 230/2005 Z.z., č. 479/2005 Z.z. a zákonom č. 532/2005 Z.z.

ACEL

slide3

Phare Twinning Project SK 05/IB/EN/01

V súčasnosti je dosiahnutý úplný súlad so smernicou 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúcou rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky ( Rámcová smernica o vode - RSV).

V zákone je úplne zapracovaných 13 smerníc EÚ, predovšetkým :

 • -smernica týkajúca sa čistenia mestských odpadových vôd (Smernica č. 91/271/EHS)
 • -smernica týkajúca sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Smernica č. 91/676/EHS)
 • -smernica týkajúca sa vody určenej na ľudskú spotrebu (Smernica č. 98/83/ES)
 • -smernica týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie (Smernica č.76/160/EHS)
 • -smernica o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia (Smernica č.76/464/EHS a dcérske smernice č. 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS)
 • (Smernica č. 76/464/EHS bola kodifikovaná – Smernicou 2006/11/ES z 15.2.2006 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva)

ACEL

slide4

Phare Twinning Project SK 05/IB/EN/01

K najdôležitejším vykonávajúcim predpisom k vodnému zákonu z hľadiska vypúšťania odpadových vôd patrí

Nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a  kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd

MŽP SR vypracovalo Metodické usmernenie k aplikácii nariadenia vlády, ktoré slúži ako podklad pre orgány štátnej vodnej správy, ktoré vydávajú povolenia podľa § 21 vodného zákona na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd.

Predmetný dokument, vrátane všetkých príloh, je zverejnený na web- stránke MŽP SR www.enviro.gov.sk/pôsobnosť/ochrana vôd a ich racionálne využívanie/ochrana vôd

ACEL

slide5

Phare Twinning Project SK 05/IB/EN/01

V súlade s ustanovením § 40 ods. 3 vodného zákona bol vypracovaný

Program znižovania znečistenia vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami(„Program“).

Programom sa zabezpečuje implementácia smernice č. 76/464/EHS o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia a jej dcérskych smerníc, ako aj smernice č. 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Rámcová smernica pre vodu).

ACEL

slide6

Phare Twinning Project SK 05/IB/EN/01

V Programe sú zahrnuté rôzne opatrenia pre obzvlášť škodlivé látky, škodlivé látky ( Zoznam I a Zoznam II, príloha č. 1 vodného zákona) a pre látky, ktoré RSV definuje ako prioritné látky (Zoznam III, príloha č.1 vodného zákona)

Bol schválený vládou SR uznesením č. 561 zo dňa 16. júna 2004

V zmysle prílohy uznesenia bol Program v máji 2005 aktualizovaný

ACEL

slide7

Phare Twinning Project SK 05/IB/EN/01

Cieľom aktualizácie Programu znižovania znečistenia bolo doplnenie o programy znižovania znečistenia pre 59 látok, ktoré boli identifikované ako relevantné pre Slovenskú republiku

Pri ich spracovaní boli použité všetky dostupné informácie zo súčasne platných právnych predpisov na európskej a národnej úrovni, z vodoprávnej evidencie, z prieskumných prác, z monito-rovania povrchových vôd a z databáz o fyzikálno-chemických vlastnostiach týchto látok, o ich správaní sa v životnom prostredí a o ich ekotoxikologických vlastnostiach

ACEL

slide8

Phare Twinning Project SK 05/IB/EN/01

 • Zistenia uvedené v programoch znižovania znečistenia pre jednotlivé látky si vyžadujú, aby boli premietnuté do povolení na vypúšťanie odpadových vôd s vydaním príslušných opatrení
 • Usmernenie orgánov štátnej vodnej správy pri postupe v zabezpečovaní úloh, vyplývajúcich z Programu znižovania znečistenia a jeho aktualizácie

Podľa § 65 vodného zákona orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na osobitné užívanie vôd sú povinné vychádzať aj z Programu znižovania znečistenia vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami

ACEL

slide9

Phare Twinning Project SK 05/IB/EN/01

 • V súvislosti s úlohami vyplývajúcimi z aktualizácie programu znižovania znečistenia vôd sa určili opatrenia pre:
 • Krajské a obvodné úrady životného prostredia
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Odborné organizácie rezortu životného prostredia

ACEL

slide10

Phare Twinning Project SK 05/IB/EN/01

Krajské a obvodné úrady životného prostrediaV prípadoch, v ktorých bola identifikovaná počas prieskumných prác niektorá z relevantných látok nezahrnutá vo vodoprávnom povolení na vypúšťanie odpadových vôd, orgán štátnej vodnej správy bude vyžadovať od znečisťovateľa zdokumentovanie množstva takejto látky v odpadových vodách. Ak sa preukáže relevantné množstvo látky v odpadových vodách orgán štátnej vodnej správy zmení povolenie na vypúšťanie odpadových vôd podľa § 24 ods. 2 písm. b) vodného zákona alebo vydá nové povolenie, pre tieto ďalšie ukazovatele znečistenia.

Opatrenia na znižovanie znečistenia

ACEL

slide11

Phare Twinning Project SK 05/IB/EN/01

V konaniach na základe oznámení o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami zabezpečia hodnotenie týchto oznámení aj z hľadiská aktualizovaného programu znižovania znečistenia vôd a pri vydávaní opatrení sa osobitne zamerajú na subjekty, ktoré zaobchádzajú s nebezpečnými látkami relevantnými. Orgány štátnej vodnej správy ako dotknuté orgány v konaniach o integrovanom povolení, ktorých súčasťou je aj povolenie na vypúšťanie odpadových vôd vo svojich stanoviskách budú uplatňovať požiadavky vyplývajúce z aktualizácie programu znižovania znečistenia vôd pre jednotlivé látky relevantné pre SR.

Opatrenia na znižovanie znečistenia

ACEL

slide12

Phare Twinning Project SK 05/IB/EN/01

Plnenie úloh

 • Krajské a obvodné úrady životného prostredia
  • Oboznámenie s obsahom usmernenia
  • Dohľad nad realizáciou
  • Spolupráca s SIŽP, s SVP, SHMÚ a VÚVH
 • SIŽP
  • Kontrolná činnosť zameraná na subjekty, kde bol zistený výskyt relevantných látok
  • Konania o IPKZ – vypúšťanie OV – ohľad na zistenia v Programe znižovania znečistenia

ACEL

slide13

Phare Twinning Project SK 05/IB/EN/01

V súčasnosti je pripravený návrh smernice Európskeho

Parlamentu a Rady o normách kvality životného prostredia

v oblasti vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa

Smernica 2000/60/ES (RSV), ktorá bude po nadobudnutí účinnosti transponovaná do našich právnych predpisov.

ACEL

slide14

Phare Twinning Project SK 05/IB/EN/01

Ďakujem za pozornosť

ACEL